Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta k moudrosti – Doc. PhDr. Marie Řehořková

15. 10. 2012

 

„Kdo pohrdá stářím, pohrdá svou budoucností.“

(Stará čínská moudrost)

Konfucius, filozof a učitel nejpočetnějšího národa světa, říká v 6. století př. Kr., že k moudrosti se dospívá trojí cestou: cestou vzoru, cestou životní zkušenosti a cestou přemýšlení. První je nejjednodušší, druhá nejobtížnější a třetí nejvznešenější. Cesta k moudrosti je prastará a zdobí všechny kultury světa. Svědčí o jednotě lidského rodu – při vší jeho rozmanitosti.

J. A. Komenský říká ve svém Předchůdci vševědy (Prodromus pansofie): „Moudrost se dostavuje s pozdními léty, neboť podle přirozenosti jinak být nemůže. Je ze všeho bohatství nejdrahocennější, a nic z toho, po čem lidé touží, se jí vyrovnat nemůže.“ Sám kráčel k moudrosti po celý život, a proto vytvořil dílo nadčasové, které nás poučuje a zušlechťuje i dnes.

Komenský se narodil 28. března 1592 na Moravě, v Nivnici na Uherskobrodsku, a do svých 32 let žil v naší vlasti, kterou si ve svém srdci nesl všude tam, kde se musel pohybovat (v Polsku, Anglii, Švédsku, Uhrách, Amsterodamu). V Amsterodamu 15. listopadu 1670 také zemřel; pochován byl ve valonském kostelíku v Naardenu. Celá jeho životní dráha je příkladem činorodé lásky k vlasti, od níž se odvíjí láska k celému světu a všemu lidstvu. Jinak ani být nemůže, neboť láska se šíří jako oheň – od blízkého ke vzdálenému.

j.-a.-komensky.jpgKomenský dospívá k jednotě lidského rodu, plně si vědom jeho rozmanitosti, těmito slovy: „My, celé lidské pokolení, jsme jeden rod, jedna krev, jedna rodina, jeden dům.“ Příčinou odcizení – podle něho – bývá: 1. rozdílnost v názorech; 2. nenávist; 3. otevřené křivdy a násilí.

První roztržka mezi lidmi pochází z mysli, druhá z citu a vůle, třetí ze sil, tajně nebo veřejně stavěných proti sobě ke vzájemnému ničení. Zajímavé je i to, co říká o štěstí národa: „Ten národ je šťastný, který je hojný počtem a obývá zemi obdařenou přírodními dary, který není promísen s živly cizorodými a má dobré sousedy, kteří ho neznepokojují.“ Chápe tedy každý národ jako intimitu, což je i názor Ortegy y Gasseta ve 20. století.

Zamýšlí se také nad tím, jak odstranit nelidskost odcizení. Nabízejí se tři postupy. První, aby se lidé odnaučili přespříliš důvěřovat svým smyslům, brali v úvahu společnou lidskou křehkost a uznali za nedůstojné stíhat se navzájem nenávistí pro každou příčinu. Musí si umět odpustit navzájem minulé křivdy, žaloby, hádky – toto pak nazývá smazáním minulosti. Druhý postup spočívá v tom, že nikdo nebude nikomu násilím vnucovat své zásady (filozofické, teologické, politické), každý ponechá druhému jeho názor – to pak nazývá vzájemnou snášenlivostí. Za třetí doporučuje, aby všichni hleděli společnou bdělostí zajišťovat to, co by bylo nejlepší, a tak si navzájem znovu sjednocovali své představy, své chtění a své podnikání – to nazývá smířením.

Komenský nás také nabádá, abychom přestali jednat přísně podle práva. Je lépe ztratit něco, než dát v sázku vše. Už staří Punové měli přece pořekadlo: „Abys měl čas pokojný, něčeho se vzdej!“ Je také nutné vyhýbat se krajnostem. Neboť dá-li se člověk střední cestou a postřehne, že nejde správně, snáze z ní přejde nalevo nebo napravo, kam třeba. Jestliže se něco nedá smířit v teorii, nechť se o to pokusí praxe. Jednoduchost smiřuje. Odvracejme se od množství otázek a podružností, všímejme si podstatného.

Stranictví, jednostranný pohled, je věc pohoršlivá. Je pramenem domácích (občanských) válek. Proto je nutné stranictví odstraňovat, ať už přichází pod jakýmkoliv názvem a s jakýmkoliv záměrem. Je první překážkou na cestě k obnově lidských věcí. To ono působí na lidi tak, že se blíží němé tváři a že pouze následují houf, kráčející v čele, aniž se starají, zda se jde tam, kam se jít má. Druhou, neméně nebezpečnou věcí, ba přímo zkázou lidí, je jejich přílišná ochota věřit jiným a bezstarostně jim svěřovat sebe i své záležitosti.

Komenský, učitel v teorii i praxi, klade velký důraz na výchovu. Špatná výchova je zkázou člověka i celé společnosti. Pokud nebyli lidé v útlém věku vychováni skutečným dobrem, buď přivykají skutečnému zlu, nebo trvale stůňou nejistotou o pravdě a dobru. Toto je i názor velkého pedagoga počátku 19. století J. H. Pestalozziho. Jeho humanismus je stejně velký jako humanismus Schweitzerův ve 20. století.

Další pohromou pro lidi je neznalost společného dobra, totiž pravé filozofie a pravé politiky, skrze něž by bylo lidem spolu dobře, a také neznalost náboženství, skrze něž by bylo dobře duši s Bohem. Povinností širšího společenství k jedinci chápe Komenský také výchovně. V této věci se plně shoduje s anglickým filozofem a pedagogem Johnem Lockem (1632-1704). I ten přiznává velký význam širšího společenství při utváření jedince. Komenský ve své době odmítá kořalny, nálevny a domy pitek, mluví o hanbě století, když několik lidí si zřídí v říších monopoly a tím vylučují druhé, berouce jim chleba od úst. Na práci se dívá jako na nezastupitelný výchovný prostředek. „Ve státě nemají být trpěni žádní žebráci, tím méně jejich tlupy. Je třeba učinit taková opatření, aby se každý člověk počestně zaměstnával, ku prospěchu těla a duše a vnějších statků.“ Odsuzuje také nezaměstnanost všestranně, z hlediska rozvoje jedince i společnosti. Obdobný náhled na nezaměstnanost měl i H. G. Wells, anglický myslitel a publicista ve 20. století.

Komenský se dívá na člověka jako na jedinečnou tvůrčí bytost. Totéž ovšem nacházíme i v řecké sokratovsko-aristotelovské filozofii. Tu Komenský znal z latinských středověkých filozofů, novoplatoniků a také církevních otců, Augustina a Tomáše Akvinského především. Komenský byl biblista, opíral své soudy o Bibli a také o stoickou filozofii, Senecu především. Znal ovšem i názory svých současníků, jako byl Francis Bacon, Tomasso Campanella, René Descartes, Baruch Spinoza a další.

Vrcholné dílo Komenského, k němuž směřoval po celý život a jež píše ve zralém věku, „Obecná porada o nápravě věcí lidských“ (De rerum humanarum emendatione consultatis) je srovnatelné s Platonovými Zákony a Aristotelovou Politikou. František Novotný, výborný znalec celého Platonova díla, říká o Zákonech, že je to Platonovo dílo nejlidštější a nejlidovější. Ač staré 2400 let, rozumíme v něm všemu, tak jako v Komenského Poradě. To se zdaleka nedá říci o mnoha spisech filozofů nám časově bližších a dokonce současných.

Obecná porada i Zákony jsou vize, které se zabývají jak jedincem, tak společností, neboť pro Komenského i Platona je člověk tvor společenský, žijící mezi druhými pro druhé. Oba odsuzují válku. Mír, nikoli válku, chápou jako přirozený stav lidstva, neboť od nejstarších dob je zcela zřetelné, že války a revoluce, tj. občanské války, rozvracejí lidská společenství a činí člověka horším, než byl v době míru. Oba mají s válkami osobní zkušenost. Platon (427-347 př. Kr.) prožil válku peloponéskou, dekejskou i válku Filipa II. Makedonského proti Fokům. Komenský prožil třicetiletou válku i to, co jí v Čechách předcházelo a v Evropě následovalo. Třicetiletá válka (1618-1648) měla v sobě už něco, co starověké války neměly a co Komenskému zajisté neušlo: parazitující zbrojní kapitál, byť v prvopočátcích.

Komenský v pohnuté době 17. století měl o to těžší životní úděl, že se stal brzy sirotkem. Oba rodiče mu umírají v roce 1604, nachází náhradní domov u tety Zuzany, otcovy sestry, ve Strážnici. Ta však byla vypálena v květnu 1605 vojsky sedmihradského magnáta Štěpána Bočkaje a Jan ztrácí i tuto náhradní rodinu. Ocitá se u poručníků v Nivnici, kde byl do roku 1608. V tomto roce jej Jednota bratrská, v níž se narodil, vysílá na latinskou školu Karla staršího ze Žerotína do Přerova, jako 16letého mládenečka, určeného pro kazatelské působení v Jednotě. Zde dostává i své druhé jméno – Amos.

Připomeňme si, co Komenský píše v roce 1634 ve svém spisku „O sirotě“: „Počátek lidského života je chléb a oděv. Naproti statek bývá počátkem pýchy, lenosti, marnotratnosti, lakomství, sumou zlých věcí. A protož co díš, jestliže Pán Bůh naschvál tobě rodiče vzal, aby tě nenashromažďovali? Neb někdy rodičové na dítky honí, pravé i nepravé statky dobývajíce, jen aby dítkám mnoho nechali i svědomí vlastnímu ubližujíce!“ A dále: „Nechť se dá pozor na lidi učené, moudré, vzácné, odkud a z jakých lidí povstávají. Najde se vpravdě, že jsou z těch, kteří hned z maličkosti osiřeli, aneb z chudých rodičů pošli.“ Komenský dvakrát v životě překonal ztrátu všeho, a nesešel z cesty tvořivé práce pro druhé.

Srovnejme to s Platonem, co říká ve svých Zákonech: „Pro uměřenost je důležité, aby tělo bylo účastno všech předností jen střední měrou. Totéž platí o hmotných statcích. Ty se nemají hromadit ani z toho důvodu, že budou odkázány dětem. Dětem je nutno odkázat mnoho mravního ostychu, nikoli zlato, a to se dosahuje příkladem, ne napomínáním.“ Dle Platona má být majetek soukromý, ale zlato (měna) má patřit obci – státu.

platon.jpgPlaton cení výchovu stejně vysoko jako Komenský. V Zákonech říká: „Dobro je podmíněno výchovou. Výchova v pravém smyslu toho slova směřuje k dobrému občanství. Kdežto vedení, které směřuje k nabytí majetku, k tělesné síle nebo k pouhé znalosti bez rozumu a práva si nezasluhuje, aby bylo zváno výchovou.“ Znakem dobra je sebeovládání. Nesprávné je mínění, že zdraví, krása, bohatství a moc jsou dobra naprostá. Tato dobra jsou prospěšná jen člověku spravedlivému, pro nespravedlivého jsou zhoubou, neštěstím. I v tomto je mezi Platonem a Komenským naprostá shoda.

Podle Komenského musí člověk dobře nakládat jak sám se sebou, tak i s ostatními lidmi. A k tomu musí být od nejútlejšího věku vhodnými způsoby veden. Komenský vidí člověka jako toho, kdo nejen vládne, ale také za ovládané odpovídá. Jak za lidi, má-li takové pod sebou, tak za tvory nižší, kteří nemají rozum, cit a vůli. Neboť toto trojí (rozum, cit a vůli) pokládá za podstatu lidství. V tomto se také plně shoduje se Shakespearem, který říká, že jen ten, „kdo má moc ublížit, a přece se jí vzdává, jen ten má právo být dědicem všech krás nebe a hospodařit zde s poklady přírody“.

U Platona, Aristotela, Shakespeara i Komenského se setkáváme s týmž pojetím zákona a řádu, podle něhož jsou v souladu práva a povinnosti člověka. Podle nich větší právo znamená i větší povinnost. Teprve 20. století tento soulad porušuje a mění také lidskou podstatu. Z harmonie mezi rozumem, citem a vůlí se přechází na touhu po moci a majetku. Z této změny pak plyne i nový názor na kulturu, jako na represi, kterou nacházíme u Sigmunda Freuda (Obtíže kultury, Vídeň 1930).

Srovnejme nyní pojetí štěstí u Freuda a Komenského. Štěstí ve Freudově pojetí je štěstím smyslovým, pramenícím z pohlavního uspokojení a z realizace principu slasti. Bard italského fašismu D’Anunzio zhustil toto pojetí do výroku „rozkoš nebo smrt“. Komenského pojetí štěstí, jak je najdeme v jeho Pansofii, vyplývá z odpovědi na otázku, kdy je člověk šťastný. Komenský odpovídá: 1. má-li co nejmenší potřeby; 2. má-li v sobě co nejvíce dobra, a proto také sám sobě postačuje; 3. je-li v takovém stavu, pokud jde o zdraví, lidskou přízeň i ostatní věci, že se obává změny.

Freudův názor na kulturu jako na represi není jen v rozporu s Platonem, Aristotelem, Komenským i Shakespearem, ale také s prastarou kulturou indickou, představovanou Siddhártou Gautamou a jeho arijskou stezkou. Arijskou stezku Siddhárty Gautamy (Buddhy) rozvádí a komentuje ve svých Dějinách světa H. G. Wells, který říká o myšlení Gautamově, že je to myšlení zcela moderní, tudíž nadčasové. Největší hanbou 20. století je pak záměna arijství za terorismus, ničící člověka i život na této planetě. K Freudovi lze říci ještě to, že vůbec nežil podle svého učení. Byl pater familiae, otec šesti dětí a muž jediné ženy, kterou ctil a miloval. Takto nám ho alespoň prezentuje Stefan Zweig.

Komenského Pansofie je třetí a nejobsáhlejší část jeho Obecné porady o nápravě věcí lidských. Z ní pak jsou následující ukázky. Poslyšme, jak Komenský vykládá slova IDEA: „Je řecké, je to tvar od vidím, spatřuji a označuje předem viděnou formu věci, která se má uskutečnit. Tvůrce, hodlající vytvořit nějaké dílo, předem ji pojme ve své mysli nebo si ji vytvoří napřed, nakreslí na papíře či ji vytvoří z hmoty v menším modelu. Podobně i Bůh, budovatel světa, dříve než stvořil svět, předem pojal ideje svých děl a podle nich pak pokračoval v díle stvoření. Od té doby se výtvory přírody nevytvářejí jinak, než podle těchto idejí, jak to mezi filozofy první postřehl Platon.“ To je ukázka z první části Pansofie.

V kapitole 7. světa materiálního pojednává o člověku, uživateli tohoto světa. Zde Komenský říká, že hlavním rozdílem mezi člověkem a živočichem je to, že je obdařen svobodnou vůlí. Svobodná vůle u tvora je Boží div, vrchol Boží všemohoucnosti, všeobsáhlé moudrosti a štědrosti. Kdo bere člověku svobodnou vůli, protiví se Bohu. Ve světě mravním Komenský říká: „Základem světa mravního je totožnost čili stejnost lidské přirozenosti a ta vyžaduje, aby všichni lidé žili lidsky, a nikoli tupě jako zvířata.“ Podstatu mravní rozumnosti vidí v užívání a ovládání sebe sama. Užívání sebe sama je vynakládání všech našich schopností tak, abychom chránili a uchovávali své vznešené důstojenství a nesnižovali se na úroveň otroků žaludku a peněz. Zde také mluví o tom, jak nakládat se zlem. Vyhýbat se mu, což ovšem znamená poznat rozdíl mezi dobrem a zlem. Tomu se učíme pod vedením vlastního rozumu, ale také za poučení z osudů jiných.

Zvláštní kapitolu věnuje etice ovládání sebe sama. Podle Komenského je sebeovládání to nejlehčí a zároveň to nejtěžší. Proč nejlehčí? Protože v člověku se spojují tři prvky, jež tvoří každou vládu: ovládaný, vládnoucí a prostředek vlády. Nejobtížnější proto, že člověk je tvor proměnlivý, a proto nejhůře ovladatelný. V pasáži o prostopášnosti a nevázanosti říká, že prostopášný je zvířecí. „Ty tedy buď mravný, cudný, bezúhonný, ať v tvých posuncích není žádná rozpustilost, ve slovech žádná nemravnost a ve skutcích žádná nestoudnost. Aristoteles v Politice říká: „Je třeba vzdalovati od mládeže všechno špatné, zvláště to, co svádí k nemravnosti a zlomyslnosti.“

K ctižádostivosti se staví také kriticky, ale upozorňuje, aby nebyla zaměňována se soutěživostí, jež je jakýmsi brusem ctnosti. Ctižádost vzniká také z hlouposti a neznalosti sebe sama. Troufalosti a zvědavosti se musíme také vyhýbat. Naopak v trpělivosti vidí ctnost, jež nám pomáhá přestát obtížné, jemuž jsme se nemohli vyhnout. Komenského umění jednat s druhými je zcela jiné než u Carnegieho či Leviho. U nich jde o návod, jak vyzrát na člověka. U Komenského je pojítkem lidských vztahů spravedlnost, svornost a důvěra.

Vláda nad člověkem se má uskutečňovat pomocí rozumu, nikoli násilí. Stvořitel obdaroval člověka takovou svobodou, že mu ji nelze odebrat. Násilí je tedy nástrojem ke zničení člověka, nikoli k jeho nápravě. Z toho pak plynulo i Komenského odsouzení anglické revoluce a švédské války: „Ty, Švédsko, na cizím území práva lidí obhajuješ, na svém je popíráš.“ Nejvýše hodnotí vládu v tehdejším Polsku.

V Pansofii najdeme také Komenského názory na politiku čili na rozumnost při řízení státu. Podle něho by měl mít každý národ vládce ze svého středu. Žádá si to: a) Boží nařízení, b) přirozené právo, c) sám rozum. Cizí vláda obtěžuje, dokonce i když netíží, a proto se jen obtížně snáší. Při výběru nejlepšího způsobu vlády stojíme před obtížemi. Jsou celkem tři formy vlády: demokracie, aristokracie a monarchie. První je pro lidi nejpřirozenější, druhá nejspolehlivější, třetí nejdokonalejší. Důvod: demokracie je přirozená, kdybychom zůstali v ráji, byli bychom všichni rovni a jediné panování by bylo nad ostatním živým. Aristokracie je vzhledem k lidské pokaženosti nejspolehlivější, poněvadž vládu nelze bez obav svěřit ani jedinci, ani mnoha lidem. V prvním případě z obav před tyranskou samovládou, ve druhém případě z obav před zmatkem – anarchií. Monarchie je nejdokonalejší ze tří důvodů: Je zobrazením celku všehomíra, který spravuje jediný Bůh, je zobrazením viditelného světa, kterému svítí jediné slunce a je zobrazením člověka, kterého oživuje jediná duše.

Co říká Platon o Zákonech? „Neomezená svoboda lidu není dobrá, podobně jako není dobrá neomezená moc králů.“ Platon je toho mínění, že „kdykoliv se sloučí v člověku s rozumností a uměřeností nejvyšší moc, je naděje na vznik nejlepší vlády“. Z toho důvodu staví na první místo jedinovládu, na druhé místo demokracii a na poslední místo oligarchii. Komenský dává za pravdu Platonovi a říká, že lidstvo se nikdy nezbaví zla, pokud mu buď nebudou vládnout skuteční filozofové, nebo ti, kteří spravují stát, se Božím řízením filozofy nestanou.

Tento stručný vhled do myšlení a názorů moudrých, kteří žili před námi (Komenský, Shakespeare) staletí a tisíciletí (Platon, Konfucius, Buddha, Aristoteles) nám zajisté umožní s nadhledem posoudit dobu, v níž žijeme. Neboť vědomí souvislosti je klíčem k poznání současnosti. Zlo v rouše beránčím, které nám prezentuje psychologická válka, ztěžuje současníkovi jít a setrvat na cestě k moudrosti. Z poznání minulého pramení síla pro dnešní i budoucí čas. Je naší povinností neopustit vznešenost lidské přirozenosti, která je ozdobou celého lidského rodu.

Doc. PhDr. Marie Řehořková

 

Popisky k obrázkům:

J. A. Komenský (1592-1670)

 

Platon (427-347 př. Kr.)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komenius

(V. Dyk, 3. 11. 2012 12:06)

Evidentně autorka "Cesty k moudrosti" nevěděla zásadní věc a to je - komu prospívalo učení Komenského.
Zřejmě by autorku překvapilo, že Komenského potomek Jiří V.Figulus (1825 – 1927) byl svobodným zednářem vyššího stupně a spolu s O. Březinou také členem mysticko-literárního Stříbrného kruhu. Vždyť Ko-menského zeť a spolupracovník P. Figulus (zemřel 1670) byl příbuzným rosekruciána Benedikta Figuluse. Sepjatost s Komenským dávají lóže i svými názvy. V Uhrách byla už od roku 1888 založena lóže Comenius a v Čechách r. 1919 lóže J.A. Komenský. Zednářské lóže se hlásily ke Komenského odkazu přijetím názvu některých jeho knih tak např. existovala brněnská lóže „Cestou světla“, užhorodská lóže „Centrum securitatis“ (Hlubina bezpečnosti) a ostravská lóže „Lux in tenebris“ (Světlo v temnotách). V Ostravě mimo to existovala ještě theosofická lóže „Komenský“. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že návrh úpravy a výzdoby valonského kostelíka v Naardenu, kde je Komenský pochován, je dílem zednářů, kteří tyto práce také z části financovali.

John Amos Comenius-Iohannes Amos Comenius-Johann Amos Comenius

(NET -WIKI , 15. 10. 2012 13:37)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.[1] Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích,[2] zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen od roku 1628 působit v exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce.
ATD
Literatura
* ČORNEJOVÁ, Ivana, et al. Velké dějiny zemí Koruny české VIII: 1618–1683. Praha – Litomyšl : Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-947-5.
* DOSTAL, Jan. Tři kapitoly o Komenském. [s.l.] : Ioanes – Vladimír Nejedlo. ISBN 80-902100-0-7.
* GRULICH, Josef. Obraz manželství a rodiny v díle J.A. Komenského a B. Bolzana. Historický obzor, 1998, roč. 9, čís. 7-8, s. 169-172. ISSN 1210-6097.
* CHLEBOUN, Petr. Angelus pacis Jana Amose Komenského. Historický obzor, 2004, roč. 15, čís. 3/4, s. 66-71.
* KALISTA, Zdeněk. Čechové, kteří tvořili dějiny světa. 3. vyd. Praha : Garamond, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7407-055-6.
* KOŽÍK, František. Světlo v temnotách. Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského. [s.l.] : [s.n.].
* KRATOCHVÍL, Miloš Václav. Život Jana Amose. [s.l.] : [s.n.].
* KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský – malý profil velké osobnosti. Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 1988.
* KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků. Ostrava : Amosium Servis, 1992.
* LARANGÉ, Daniel S. La Parole de Dieu en Bohême et Moravie. La tradition de la prédication dans l’Unité des Frères de Jan Hus à Jan Amos Comenius. Paris : L'Harmattan, 2008. ISBN 978-2-296-06087-6.
* MASARYK, Tomáš Garrigue. J. A. Komenský. Praha : Laichter, 1892.
* NOVÁK, Jan Václav. Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha : Dědictví Komenského, 1932. Dostupné online.
* ŘÍČAN, Rudolf. Jan Amos Komenský – muž víry, lásky a naděje. Praha : Kalich, 1971.
* URBÁNKOVÁ, Emma. Soupis děl J. A. Komenského v Československých knihovnách, archivech a museích. Praha : Státní pedagogické nakladatelství v Praze, 1959.
* VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy, díl 2, Morava reformace, renesance a baroka. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1995. 275 s. ISBN 80-85048-62-0. Kapitola 4.2 Vědění a literatura, s. 197n. (česky)
* VOBR, Jaroslav. Dílo Jana Amose Komenského ve fondech Státní vědecké knihovny v Brně a moravských klášterních knihoven. Rukopisy a staré tisky 1611-1800. Brno : [s.n.], 1992.
ETC:
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Amos_Comenius

Re: John Amos Comenius-Iohannes Amos Comenius-Johann Amos Comenius

( Škola hrou (Schola Ludus, School by Play) 1630, 15. 10. 2012 17:53)

Latin

Orbis Pictus ("The Visible World in Pictures")
Linguae Bohemicae thesaurus, hoc est lexicon plenissimum, grammatica accurata, idiotismorum elegantiae et emphases adagiaque ("Thesaurus of the Czech language"), 1612–1656
Problemata miscellanea ("Different Problems"), 1612
Sylloge quaestionum controversarum, 1613
Grammaticae facilioris praecepta, 1614–1616
Theatrum universitatis rerum, 1616–1627
Centrum securitatis ("The Center of Safety"), 1625
Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio autore J. A. Comenio ("Map of Moravia"), 1618–1627
Didactica magna ("The Great Didactic"), 1633–1638
Via Lucis, Vestigata & Vestiganda ("The Way of Light"), 1641
Schola pansophica ("School of Pansophy"), 1650–1651
Primitiae laborum scholasticorum, 1650–1651
Opera didactica omnia ("Writing on All Learning"), 1657
De bono unitatis et ordinis ("On Good Unity and Order"), 1660
De rerum humanarum emendatione consultatio catholica ("General Consultation on an Improvement of All Things Human"), 1666
Unum necessarium ("The One Thing Needful"), 1668
Spicilegium Didacticum, 1680

Czech

O andělích ("About Angels"), 1615
Retuňk proti Antikristu a svodům jeho ("Utterance against the Antichrist and his temptations"), 1617
O starožitnostech Moravy ("About Moravian Antiquities"), 1618–1621
Spis o rodu Žerotínů (Script about House of Žerotín), 1618–1621
Listové do nebe ("Letters to Heaven"), 1619
Manuálník aneb jádro celé biblí svaté ("Manual or Core of the Whole Saint Bible"), 1620–1623
Přemyšlování o dokonalosti kŕesťanské ("Thinking About Christian Perfection"), 1622
Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo ("Unconqerable Fortress (is) Name of the God"), 1622
Truchlivý, díl první ("The Mournful", volume I), 1623
O poezí české ("About Czech Poetry"), 1623–1626
Truchlivý, díl druhý ("The Mournful", volume II), 1624
O sirobě ("About Poor People"), 1624
Pres boží ("Press of God"), 1624
Vidění a zjevení Kryštofa Kottera, souseda a jircháře sprotavského ("Seeing and Revelation of Kryštof Kotter, Neibourgh of Mine and Tanner from Sprotava"), 1625
Překlad některých žalmů ("Translation of Some Psalms"), 1626
Didaktika česká ("Czech Didactic"), 1628–1630
Škola hrou (Schola Ludus, School by Play) 1630
Labyrint světa a ráj srdce ("Labyrinth of the World and Paradise of the Heart") 1631
Brána jazyků otevřená (The Gate of Languages Unlocked) 1631

Publications
Keatinge, The Great Didactic of Comenius (London, 1896)
Simon Somerville Laurie, John Amos Comenius (1881; sixth edition, 1898)
Quick, Essays on Educational Reformers (London, 1890)
Müller, Comenius, ein Systematiker in der Pädagogik (Dresden, 1887)
Löscher, Comenius, der Pädagogik und Bischof (Leipzig, 1889)
Monroe, Comenius and the Beginning of Educational Reform (New York, 1900)

Re: Re: John Amos Comenius-Iohannes Amos Comenius-Johann Amos Comenius

(Antonín Pravoslav Veselý, 15. 10. 2012 18:00)

http://cs.wikisource.org/wiki/Omladina_a_pokrokov%C3%A9_hnut%C3%AD/Pokrokov%C3%A9_hnut%C3%AD_na_postupu
Omladina a pokrokové hnutí Antonín Pravoslav Veselý Pokrokové hnutí na postupu
naardenské hnutí:
V Čechách zůstalo i po sjezdu při obvyklém zrádcování ve veřejnosti a při úzkoprsém opatrnictví c. k. úřadů. Hůře bylo v Haliči. Pokrokové a socialistické hnutí mezi mládeží mělo býti stůj co stůj rozšlapáno. Před soud, po vyšetřování ½ roku trvajícím, pohnáni jako členové tajného spolku s tendencemi sociálně-demokratickými: E. Breiter (nynější neodvislý socialistický poslanec), Wolf Feldman, G. Górski, F. H. Nowicky, V. Szutliewicz, lgnat Daszynski (nynější sociálně demokratický poslanec) a jiní. Materiál proti nim sebrán při prohlídkách u příležitosti studentských bouří podnikaných. Soud však uznal všecky obžalované po osmnáctidenním přelíčení nevinnými!

U nás, kde se ještě úřady k takovému kroku neodvážily, rozvíjelo se pokrokové hnutí čile dále, překonávajíc překážku za překážkou. »Slavia« obdržela od českých žen za svoji upřímnou snahu o jejich emancipaci prapor. Byla to vlastně manifestace pro tento spolek, jistými kruhy hrozně nenáviděný. Slavnosti odevzdání praporu súčastnili se i četní hosté francouzští a slovanští. Z representace města Prahy nedostavil se nikdo. Slavnost zahájená historickym průvodem, vyzněla pro »Slavii« nad očekávání mohutně a skvěle.

V září 1891 na vyzvání Ant. čížka, Al. Rašína, K. St. Sokola, J. Škáby, A. Dutky, J. Grosmanna, Ant. Hajna a J. V. Klofáče uspořádány hojné schůze, pojednávající o císařském reskriptu a státním právu.

»Č. č. stud.« v polemice s řečí prof. Masaryka ve Strakonicích, jíž vinil z oportunismu, prozrazoval názory, hárající mezi pokrokovým studentstvem. Žádal přípravy k pasivní oposici, která vyvrcholí v odepření branců a daní...

Jaká obětavost byla v řadách stoupenců »Čas. č. stud.«, o tom nejlepší svědectví podávají sbírky na jeho vydávání, jakož i sbírky na »Vzdělavací bibliotéku«. Abiturienti gymnasia rychnovského ku př. »za to, že jim ho zakázali«, poslali 70 zl., abiturienti jičínští 20 zl. atd. Jak značný groš utrhl si tu mnohý chudý hoch na svém přilepšení, ba i na nejnutnějším: na obědě a večeři!... Vydával se mimo to i v osobní nebezpečí: panující knihy stíhaly záštiplně toho, kdo se přihlásil k pokrokářům; přišel o subvence, o výhodná místa, o kondice atd. Tak Jos. Mareček, theolog v Brně, ač po dvě leta studoval v semináři, nebyl do třetího ročníku přijat pouze proto, že byl přítomen jediné důvěrné schůzi pokrokového studentstva . . .

Pronásledování toto nebylo však a to, odvrátiti mládež od nastoupených cest. Naopak, zprotivilo jí přítomný život, plný falše, ústrků, malicherného paragrafování a licoměrné podlízavosti a hnalo nejlepší její hlavy k prudkým útokům na soudobé poměry. Taktika i zásady pokrokové mládeže studentské klonily se k nejkrajnějšímu radikalismu. »Č. č. stud.« nesl již ve lV. ročníku nápis: »Orgán pokrokové mládeže slovanské.« Plul více a více do proudů politických a socialistických. Nechuť ke všemu plazivě loyálnínm a černožlutému jeví se téměř na každé jeho stránce. Prosakuje jím smýšlení protimonarchické a protidynastické, pro pozdější pokrokové hnutí tak příznačné a úřady tolik stihané. V otázce ženské emancipace přinášel k nám nová, nezvyklá hlediska.

John Amos Comenius-Iohannes Amos Comenius-Johann Amos Comenius

(Vesely, 15. 10. 2012 18:02)Při jubileu 300 leté oslavy Jana Amose Komenského roznítil »Č. č. stud.« pro ně živou agitaci. Vládní kruhy veškeru oslavu znamenitého tohoto paedagoga ve školách zakázaly. Pokrokové studentstvo zažádalo tedy o universitní schůzi. Rektorát kladl však ponižující podmínky (aby se nemluvilo o odpůrcích slavnosti Jana Amose Komenského atd.). Proto si pokrokové studentstvo svolalo raději přečetně navštívenou důvěrnou schůzi, na které za rozechvěné nálady mnoho řečníků (Grosmann, K. St. Sokol, Antonín Hajn, Vahalík, Alb. Dutka, Fr. Urbánek, Vácha, Bělohoubek, Škába, Zahálka. Miláček, Al. Hajn. Masák a Krajcz) nejnehledanějšími slovy protestovalo proti ministerskému zákazu školských slavností. Usneseno. oslavy J. A. Komenského co nejčinněji se súčastniti. Důvěrná tato schůze měla své nemilé následky. Dvacet čtyři posluchači obdrželi pro ni na rektorátu důtku. Nehájili prý universitní cti...

pokrokové studentstvo nedalo se tím však zastaviti, naopak poslalo ku hrobu J. A. Komenského do Naardenu v Holandsku tříčlennou deputaci s věncem (Ant. Čížka, Mir. Stráneckého a Al. Velicha). Pruskému ministru vyučování, který nařídil úřední oslavu J. A. Komenského, projeveny telegraficky sympatie. V Praze samé shromáždilo se u pomníku Jungmannova dne 24. března 1892 na sta studentů a mladých dělníků, kteří po zazpívání několika písní táhli k pomníku Hálkovu na Karlovu náměstí a odtud na Slovany k padlým osmačtyřicátníkům. Policie velmi bezohledně zakročovala. Zatkla několik osob: studujícího Dohnala, B. Huyera a mne. Byl to první můj křest! Policie vlékla nás na strážnici naproti sv. Václavu, odtud do Štěpánské ulice a konečně na hlavní c. k. policejní řiditelství. V rukavičkách s námi zacházeno nebylo. Dostal jsem nejen titulatur: povstalec, kravalista atd., ale i trochu ran, které, nemaje svědků, na což moji šlechetní »ochranci« počítali, musil jsem vzteky se třesa a seč možno se bráně, snésti.. Měl jsem aspoň to potěšení, seznati kvalitu mnohých členů této instituce! . . Ze. k. policejního řiditelství vedli všecky zatčené i se mnou k c. k. zemskému trestnímu soudu. Rozzuřen surovým nakládáním, odřekl jsem přijímání jakéhokoliv pokrmu. Ve chvíli, kdy již po ½ denním půstu na mne přicházely mdloby, byl jsem povolán k adjunktu Zornovi, který po poradě s presidentem Procházkou a po zavedení protokolu propustil mne na svobodu. Pták, osvobozeny z těsné klece neletěl tak rychle do široširého prostoru, jako já. V srdci nesl jsem si však hluboce vštípenou zášť ... V krátké době na to konalo se přelíčení: Dohnal odsouzen na 5 dní do vězení, já na 14 dní.
V předvečer oslavy J. A. Komenského došlo též na Žižkově k šarvátce lidu s policií, která neštítila se ani použití zbraní. U K. St. Sokola pátráno po lístcích: »Osvětlete v neděli večer okna!« Po venkově aranžována spousta přednášek.

Jako rozdmychal »Č. stud.« zájem pro oslavu J. A. Komenského, tak zdvihl prudkou oposici proti Gautschovým ordonacím. Psal: »S námi se nakládá jako s odpovědnými nepřáteli této říše — a nebylo by divu, kdybychom se za takých poměrů nejbezohlednějšími nepřáteli státního celku rakouského stali — — — My jsme nuceni přemýšleti konečně, jakou cenu má pro nás příslušnost k státnímu rakouskému celku, když místo zabezpečení svých zájmů docházíme zúmyslných překážek v našem vývoji, když za ty ohromné oběti, které Rakousku přinášíme, páše se na nás na místo práva bezpráví.« Po vydání Schönbornova nařízení, jímž se nařizuje samostatný soudní okres teplický, vybízel »Č. č. stud. dokonce k obstrukci v parlamentě, bude-li zamítnuta žaloba na Schönborna.

Stránka byla naposledy editována 16. 8. 2009 v 09:00.

...za ty ohromné oběti, které Rakousku přinášíme

(Felix Baumgartner, 15. 10. 2012 18:08)

Svět má nového hrdinu. Baumgartner překonal rychlost zvuku. A přežil
14. října 2012 15:30, aktualizováno 15. října 11:01
Velké drama došlo ke svému konci. Felix Baumgartner skočil ze stratosféry, volným pádem zdolal rychlost zvuku a překonal rekord ohledně největší výšky při seskoku i ohledně nejvyššího balonového letu s lidskou posádkou. Extrémně nebezpečný seskok přežil bez zranění.

Zdroj: http://xman.idnes.cz/felix-baumgartner-chce-prekonat-rychlost-zvuku-ftg-/xman-adrenalin.aspx?c=A121014_150954_xman-adrenalin_fro

Toufar o rakouské práci - škola Komenského! -přeje Nebojácnému Felixovi

(Pavel Toufar, 15. 10. 2012 18:12)

A stejně jako Pavel Toufar přeje Nebojácnému Felixovi, jak se Baumgartnerovi říká, úspěch i Šonka: "Je to úžasný projekt a pro Felixe představuje obrovské dobrodružství. Přeju jemu i celému jeho týmu, ať všechno klapne, jak má." Měl-li by příležitost, podobnou výzvu by prý on sám určitě přijal, a Baumgartnerův pokus bude jistě sledovat.

Zdroj: http://xman.idnes.cz/felix-baumgartner-martin-sonka-vladimir-remek-f46-/xman-adrenalin.aspx?c=A121014_185040_xman-adrenalin_fro