Jdi na obsah Jdi na menu
 


Faktologií k poznávání – Euring. Dr. Bohumil Kobliha

17. 7. 2014

 

Každý nový vynález přináší vedle toho dobrého a užitečného i otazníky, které nás někdy až zahlcují. Tak je to i s komentáři k esejím a článkům na internetu. Někteří provozovatelé portálů (atd.) mne žádají o co nejvíce mých rukopisů, což je potěšitelné a dokládá to, že to, co píši, je nějakým způsobem podnětné. Nová technika dává čtenářům možnost ke komentářům bez cenzury, což slouží znamenitě tříbení názorů, ale... Noviny mívají také rubriku „Dopisy čtenářů“. Obtížná situace nastává, jakmile autoři nebo noviny chtějí uspokojit alespoň nejzávažnější komentátory. Kde vzít prostor a čas na vyjasnění? To stojí peníze, které zvyšují náklady, tedy i největší noviny to dělají jen zřídka. Samozřejmě, že já osobně se z komentářů rád poučím a dokonce mi mohou dát téma k dalšímu psaní, tedy díky za poznámky čtenářů!

V těchto intencích se pokusím odpovědět na komentáře/připomínky k mým pracem, leč jen rámcově. Tedy zásadně: píši proto, že musím, ne proto, že chci. Snažím se odhalovat pravdu za proklamovaným (např. „osvobozování“ = cesta k okrádání). Dění mne nutí zaujímat kvalifikovaná stanoviska. Vše podkládám, pokud možno, ověřitelnými fakty. Užívám jen důvěryhodné zdroje a práce renomovaných autorů. Pro příklad a jako odpověď k dotazům zde beru svoji nejvíce komentovanou esej „Damašek a Teherán není Jericho“ z 24. 1. 2013. Biblickou zprávu o dobytí Jericha jsem vybral k tomu, abych poukázal na techniky politické propagandy a sebepropagandy.

Samozřejmě: kdo chce biblickým příběhům ze Starého zákona dát svoji naprostou náboženskou důvěru a tak, jak vyžaduje ten či onen duchovní vůdce, jistě plní svoji náboženskou povinnost a nemusí mne uvažovat. Proti absolutní víře jsou prostá logika i vědecké historické poznání zbytečné.

Jeden komentátor bere mnou uvedenou biblickou příhodu a Bibli vůbec do paralely/sféry s vývody science fiction Ericha von Dänikena. Ovšem tak to není. Vím, že čtenářskou obec vždy vzrušují vědecké domněnky a jiné senzace, zejména o životě někde ve vesmíru. Od objevu čočky v optice se konstruují nové a nové teleskopy, včetně toho nejnovějšího (Atlast), co je čtyřikrát silnější než ten předposlední (Hubble). Od objevu rádioných „tečka – čárka“ se odposlouchávají signály z mezihvězdného prostoru. Od sovětského psa Lajky se létá do „vesmíru“, ale... Metodologicky se teoriemi atd. zabývám hned na str. 15 mé knihy Konec věku příběhů (ISBN 978-80-9076-0-2).

Osobně jsem přesvědčen. že my zde, na zemi, - a rovnou pod nohama – máme daleko více závažných záležitostí k vyřešení. A tomu bychom měli věnovat svoji pozornost a peníze předně. Tímto jistě nechci ubírat důležitosti výzkumným aktivitám tak, jak kdo chce. Každý má právo na svůj názor a „proti gustu žádný dišputát“, jak říkával můj dědeček. I trilionáři mohou mít své přednosti. Byla nejdříve slepice, nebo vejce? Byl napřed hrom a až potom Zeus Hromovládný? Proto já mluvím o Stvořiteli. To, co vidíme a vnímáme okolo sebe, zaznamenává každý – i bez základního vzdělání a bez té či oné věrouky. Stvoření je jisté, stopovatelné a není náhodou.

Jen ne pro svůj názor či zisk zabíjet!

Mrtvý Saddám už nemůže pomoci USA ani Británii k vyřešení současných problémů v Iráku. A magnáti světa ztrácejí ony tři miliony barelů nafty denně, pro které vskutku tam, do Iráku, šli ti „nositelé svobody“ ze Západu.

Londýn, 28. 6. 2014

 

Euring. Dr. Bohumil Kobliha

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Generál Lev Prchala založil v roce 1940, spolu s novinářem Petrem Prídavkem, Československý národní výbor

(Generál Lev Prchala, 28. 11. 2015 16:05)

Generál Lev Prchala založil v roce 1940, spolu s novinářem Petrem Prídavkem, Československý národní výbor.... V únoru 1949 byla založena Rada svobodného Československa (RSČ), která se stává představitelkou Čechů a Slováků v exilu. Předsedou předsednictva se stal dr. Petr Zenkl, místopředsedou dr. Jozef Lettrich. Dalšími členy předsednictva byl Václav Majer, Dr. Adolf Procházka, Dr. Josef Černý, Dr. Jozef Dieška. Dr. Štefan Osuský, Ferdinand Peroutka, Dr. Juraj Slávik. Lev Prchala (1892-1963) - V srpnu před šedesáti léty generál Prchala a Vladimír Pekelský za Český národní výbor v Londýně uzavřeli smlouvu s Pracovním kruhem na ochranu sudetoněmeckých zájmů (Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen), zastoupeným Dr. Rudolfem Lodgmanem von Auen, Richardem Reitznerem a Hansem Schützem. Úmluva byla ratifikována .... v Mnichově dne 4. srpna 1950 a Českým národním výborem v Londýně dne 5. srpna 1950.
ÚMLUVA- ujednaná mezi generálem Prchalou .... zastoupenou Dr. Lodgmanem, Reitznerem a Schützem.
1. Obě smluvní strany vycházejí z demokratického světového názoru a odmítají jakýkoli totalitní systém. Obě strany považují demokratickou úpravu poměru v česko-moravsko-slezském prostoru za součást boje o sjednocenou Evropu. Podle jejich přesvědčení může býti dosaženo tohoto cíle jen tehdy, spojí-li se tyto národy dobrovolně a svobodně rozhodnou o svém právu na sebeurčení.
2. Obě strany uznávají zásadu, že v emigraci není nikdo oprávněn zavazovati svůj národ. Jen národ sám je pánem svého osudu a má míti možnost svobodně se rozhodnout, kterou cestou se chce dát. Jen lid rozhodne s konečnou platností.
3. Obě strany považují návrat sudetskoněmeckých vyhnanců do jejich domoviny za spravedlivý a tudíž samozřejmý. ....
4. Obě strany odmítají uznati vzájemně kolektivní vinu a v důsledku toho zavrhují myšlenku na pomstu, naproti tomu však požadují náhradu za škody, jež utrpěl jak český, tak sudetskoněmecký lid, stejně jako žádají potrestání duchovních původců spáchaných zločinu i jejich výkonných orgánů. Obě strany považují toto opatření za nezbytné, protože události posledních desetiletí by znemožnily přátelské soužití obou národů, pokud žije dnešní generace, v níž jsou pachatelé i oběti těchto zločinu na majetku i na životě. Ani při nejlepší vůli by nemohla vymizeti vzpomínka na tyto události z paměti obou stran, pokud nebude u obou národů odloučena ona část, jež je zatížena těmito zločiny. Potrestání těchto zločinů patří - podle názoru obou stran - vždy vlastnímu národu, poněvadž to nebyly zločiny jen na druhém národě, nýbrž i na národu vlastním, jimiž byla těžce poškozena pověst a vážnost každého z těchto národu v očích slušných lidí.
5. Obě strany jsou za jedno, že o konečném státně-politickém uspořádání rozhodnou oba národy ve smyslu ustanovení bodu 2, a to jakmile bude osvobozen český národ a jakmile se vrátí sudetští Němci do svých domovů. Aby mohly býti vytvořeny předpoklady nového soužití obou národů, které v průběhu tisíciletí žily v nejužším svazku a také v něm v budoucnu žíti budou, dohodly se obě strany, že k tomuto účelu ustaví Federální výbor. Obě strany budou v tomto výboru zastoupeny rovným dílem.
6. Tento návrh podléhá ratifikaci jak ze strany Českého národního výboru v Londýně, tak Pracovní pospolitosti k ochraně sudetskoněmeckých zájmu v Mnichově. Text tohoto návrhu - až do té doby přísně důvěrný - bude zveřejněn po ratifikaci.
7. Tato dohoda je sepsána v jazyce českém a německém. Oba čistopisy budou podepsány jak presidiem Pracovní pospolitosti k ochraně sudetskoněmeckých zájmů v Mnichově, tak generálem Prchalou v zastoupení Českého národního výboru v Londýně. Oba texty jsou autentické.
Mnichov-Londýn, pátek 4. srpna 1950
Za pracovní pospolitost k ochraně sudetskoněmeckých zájmů Presidium: Lodgman, Reitzner, Schütz
Za Český národní výbor: Prchala, Pekelský
Proti této úmluvě se negativně vyslovila Rada svobodného Československa (RSČ).

rozplétání záhad - jak se hraje v "záhadologii" - tečoroe a praxe:

(Muller, 15. 8. 2014 16:04)

V obyčejných "veřejných" i soukromých dějinách existují zlomové okamžiky, kdy po létech mlčení "dějin" se najednou skokově, zlomem vyjeví pravda. Ta pravda, kterou dobře informovaní tuší a poukazují na ní přes indicie. Indicie jsou slabý důkaz, dobrý tak tak do detektivek a veřejnost v běžném životě žádá jasné "tvrdé" důkazy. Právem! Přišel jsem písemně do prostředí redakce SN s řadou textů dokazujícím že "čsl." ufologové jsou jen policejně - vojenské rozvědné organizace k umlčení čsl. ufologické veřejnosti, kde vážné téma UFO a života ve vesmíru je bagatelizováno podle amerických tradicí. Ovšem kdo vládne v Americe, myšleno USA? Totiž sami si to o sobě zveřejnili! Více staré články „české“ exopolitiky o založení čsl. Ufologie StBáky... a pak odezvy policejních kruhů, že „exopolitici“ jsou jen šílenci, podvodníci a fantastové.

Z věcného hlediska se popisují obě strany správně, zapomínají však na souhrn, co dělá svět! Totiž existuje objektivní vědecká ufologie, kterou předně zajímají fakta, historie a vědecké metody zkoumání jevu UFO a všeho toho okolo.
Když jsou podvodníci přistiženi badateli při lhaní, začnou si hrát na vědce a psát „vědecké“ dopisy, jako 24.6..2014 panu velvyslanci za KSČ ing. Remkovi v Moskvě. Publikovaný dopis má základní StBáckou formu – je anonymní, vše je tajné, bez adres a jmen! Ne u profesionálních diplomatů a pracovníků tajných služeb Ruska – o to ne! Ovšem na straně „českých“ ufologů ano! A ještě maličkost: lži, že čeští ufologové zabývají jevy UFO od 60.tých do 90. tých let, jsou to ono pověstné Marxovo opium lidu, či opíjení rohlíkem „hloupé české“ veřejnosti. Ta ovšem není hloupá! Více faktů v dílny mezinárodních hybatelů biblistického hnutí, odsuzující křesťanství ve stejném vydání exopolitiky. Nechme už jen hovořit fakta:
http://www.exopolitika.cz/news/patrani-ceske-exopolitiky-po-ceskoslovenskych-spisech-ufo/
http://www.exopolitika.cz/news/kontakteri-napsali-papezi/
prý je prqavda: Ovšem vystupuje zde kontext zdrcujících skutečností, že totiž blahobojná náboženství: hebrejská, muslimská i katolická, jsou jen přístavbou, sublimací našeho původního druhového zotročení, tedy vztahů s Anunnaki, kteří jsou z úplně jiné dimenze a požadují radikální předefinování a transformaci těchto náboženství a zvláště katolicismu. Nepopiratelným je fakt, že bůh Abrahám, Elohim (množné číslo použito jako jednotné) je zobrazením (či také smíšením) hebrejských autorů Genesis, dvou bratrů Anunnaki, kteří řídili tuto kolonizační planetu, čili Enkiho (hebrejsky Adonai – Pán/JHVH) a Enlila (Jehovah/Yahweh), požaduje\požadují radikální vymezení a transformaci katolicismu. Napodobovatelé/následníci Enkiho zformovali GR AL, grál pokrevní linie králů, který učí být “sluhy lidí”, jejímiž členy byli podle tradice skutečný Ježíš a jeho žena, esejci, kteří zřídili neortodoxní linii křesťanství. Napodobovatelé/následníci Enlila se vyvinuli v průběhu času v kontextu židovství v ortodoxní křesťanství starořímské církve. Neil Freer 28 Avenida Las Nubes, Santa Fe, NM 87508 505-466-1819v www.neilfreer.com
www.peaceroom.com www.cosmichumanity.org Překlad: Karel Rašín


tečoroe - o virech a ovládání počítače humoristy?

(MULLER, 15. 8. 2014 16:07)

Někdy přijde skřítek škudiblík a udělá překlep. Někdy se někdo dobře baví, jako změna textu po odeslání - viz zde: tečoroe

Je Erich von Däniken jenom sci-fi?

(Müller, 17. 7. 2014 16:22)

Dobrý den pane autore, vážím si, že Vás to nutí psát a pravdu, vše jen na podkladě faktů. Co je příroda? Slovo nebo obraz? Je realita fyzikálně jen dle učebnice geometrie či prvních ročníků fyziku, kde vévodí svatý Einstein, který si určitě nepřál nechat se považovat za fyzikálně svatého. Ovšem jsou tu dvě platné fyzikální teorie "universa" kvantová a "geometrická" / relativity. Určitě vše ve svých částech platnosti za daných podmínek to daleko lepším počtářům než jsem já, vychází. Co nevychází, je skutečný obraz současného stavu vesmíru, který se rozpíná a to prý stále rychleji. Velká část není vidět, je z "ničeho" s hezkým názvem "temná hmota" a "temná energie" neboť už Karel Čapek hezky slovně popisoval, že když se dá něčemu jméno, slovní pojmenování, SLOVO, víme už o co jde...
Na otázku jak je všechno (podle něj!) byl přeborník nebožtík Václav Havel, který dostal Karlovu cenu za řečnění o významu bláznovství (Erasmus Roterdamský) a zaštítil se znalostí Bible, že prý řečněním o Slově začíná. Jedině úctyhodný a slušný Miroslav Dolejší jasně všem rozumným lidem sdělil, že pan Havel nerozumí ani jednomu natož něčemu složitějšímu. Zmátl tím komunisty, a ti když v tom hledali smysl jinotajů, zmeškali dějinný vlak. Ale ne všichni, přesunuli se do jídelních vozů a spacích vozů "pulmannů" a rozhodně se nemají špatně a nekodrcají se courákem dějin!
A co s tím má společného Däniken? Myslím si, že když přestal psát povídky, část jeho úvah jsou jen povídky, pak se přesunul na sci-fi. A pak si uvědomil jako každý autor, který si po sobě čte, že jím prosazované téma nemusí vykládat správně! A mám jeho knihu, několik set stran hezkých barevných fotografií památek celého světa, kde už je jen popiska, kde to je. Co to je, ať si každý vysvětlí sám!
Protože si Vás velmi vážím, pane autore, dám Vám český či čsl. rébus: kounovské řady. Viz Wikipedie, a stránky obec-kounov.cz/kounovske-rady/expozice - jenže oni jsou zapotřebí letecké fotografie, zvýšky je zcela jasné o co jde! Geologicky je to "uměle?" oříznutá stolová hora z opuky, s velkým "polním" letištěm za minulého režimu ostatně užívaná jako letiště...
Tak velká, že by tam mohl přistát i raketoplán "našich let" s lepším podvozkem - račte si prohlédnout google - mapy. Či české katastrálky. A kde jsou informace? Ale ve fyzikálním a chemickém složení křemencových řad, kde kameny jsou z čistého křemene, jehož geologicko-chemická analyza ukazuje podle znalců (přístupná v muzeu Kounovských řad... a stála dost peněz!) že část křemenců není místního původu, ale totožné složení je někde v Alpách... tedy křemeny různých elektrických vlastností, kde stačí se na ně podívat " v různých vlnových délkách" a rezonují jako každý křemen, nikoli pouhé řezy křemenů. Kdysi křemenné oscilátory do vysílaček, dob 2. světové války.... Zde jde o chování balvanů, stovek kusů, něco jako jako "staré dobré" děrnoštítky. Které nehnijí, nekazí se (rychle) a jsou tak hmotné, že je krtci a ani lesní svině neposunou... A stáří této památky?
Původní teorie byla, za socialismu a dob JZD, že to bylo kamení sebrané do nůší a zástěr pracujícího lidu, zejména vykořisťovaných žen. Ono si dát do nůše něco pěti až jednou tunové kameny a běžet to vysypat nastojato, uklínovat to asi metr či 2 metry hluboko v délce stovek metrů a asi v 16 (ti) řadami (nyní už asi jen 13 řad, zbytků) a chemické složení ukazuje, že to pole sbírání bylo také v Alpách... Aha. Tak tohle téma otevřel pan Erich von Däniken, který se vlastně jen ptá: "tak navrhněte lepší řešení než moje!".