Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je třeba měnit člověka a svět? – Doc. Dr. Marie Řehořková

8. 9. 2014

 

Náprava lidských věcí by nikdy neměla přesáhnout radikální reformu, tj. odstranění špatného a zachování žádoucího. Mluví pro to zkušenost celého evropského univerza. Počínaje husitskou revolucí, všechny evropské revoluce – nizozemská, anglická, francouzská, VŘSR – přinášejí současníkům bolest, utrpení a mnohdy i smrt. Nejinak se ovšem vyjevují revoluce i mimo Evropu, např. v Číně a na americkém kontinentu.

Evropskému náboženskému univerzu nezasadily revoluce smrtelnou ránu svým průběhem, ale svými důsledky: protireformací. Dokumentujme to moudrými slovy z roku 1897, která pronesl polský hrabě Dzieduszycki: „Za protireformace církev prodala svou duši světským knížatům, aby jí pomohli rozdrtit kacířství. Do té doby stála mezi pozemskými panovníky a jejich poddanými, zmírňujíc tyranství, ochraňujíc ponížené a omezujíc moc silných. Později se oltář stal oporou trůnu. Církev se neosvobodí z tohoto nešťastného postavení, dokud nenajde příležitost postaviti se po boku lidu, bude-li třeba i proti císařům. Tato příležitost se může dostaviti dříve, než se všeobecně myslí, poněvadž svět se přiblížil velkému převratu.“

To, co měl hrabě Dzieduszycki na mysli, církev nedokázala. Její neschopnosti optimalizovat vládu člověka nad člověkem využila marxistická ideologie. T. G. Masaryk říká o této ideologii, že je ve svém obsahu i metodě primitivní, ba přímo reakční. „Marx podléhá ve své teorii i praxi vědeckému primitivismu,“ můžeme číst v Masarykově „Otázce sociální“, česky vydané v roce 1898. Primitivní je především Marxův naturalismus a materialismus. Marx svým materialismem znásilnil rozum i smysly člověka. Svým materialismem se stává ideologem – on, který ideologii tak urputně zavrhoval.

Marxistická ideologie, pro niž „jednotlivé mizerné individuum neznamená nic“ (Masaryk, tamtéž, str. 245), musela mít oporu v nové koncepci lidské podstaty. Tu dodal marxismu freudismus svým učením o libidu, slasti, jako základu lidského bytí. Marxismus a freudismus spolu souvisí, neboť usilují o totéž: o změnu člověka a světa, v němž člověk žije. Marx svým výrokem „filozofové musí svět nejen poznávat, ale také měnit“ otevřel dveře demagogům, kteří poroučeli i větru a dešti, nejen druhým lidem. V dějinné praxi diktatury proletariátu se plně uplatnilo Marxovo tvrzení, že „pravda je moc a skutečnost“ (Masaryk, tamtéž, str. 119).

Sigmund Freud (1856–1939) se svým učením o libidu hned neprorazil. Napomohly mu hrůzy 1. světové války. Francouzský lékař Maurice Boigey píše: „Není nic tragičtějšího nad poválečnou zběsilost, oznamovanou ze všech velkých měst. Nikdy se nedotýkala pohlavnost příměji společenského života. Válka, rušící nervovou činnost, učinila z pohlavního aktu účel veškeré činnosti mnohých lidí, kteří byli dříve klidní a pány svých smyslů.“ Dále tento lékař konstatuje, že v pěti letech (1914–1918) jsme ustoupili o 40 století. Mluví se o svobodě. Co však vidíme zde i jinde, je hanebné otroctví, rozum, utlačený nesmyslnými a ničivými touhami. Zábava se klade nad ukázněnost a impulsem se nahrazuje sebeovládání. Proto se nejde k pokroku, ale k prvotní zvířeckosti“. „Tato společnost,“ říká Boigey, „nemá budoucnost.“ Měla ji – v druhé světové válce.

Prof. Cruchet, další současník Freuda, napsal: „Učení Freudovo je učení monomana. Postup při psychoanalýze je znám, je to postup při zpovědi. V tomto případě je však překroucen předpojatou myšlenkou pohlavní, kterou Freud soustavně vyhledává.“ Freudovo dílo bylo také už za jeho života trpělivě probádáno v krásné knize „Psychoanalýza“ Charlesem Blondelem, profesorem na Filozofické fakultě ve Štrasburku. Blondel dospěl k závěru, že psychoanalýza k ničemu nevede a ani vést nemůže. Odhalil směle celý bluf. Dr. Laignel-Lavastine píše: „Freudismus, učení více metafyzické než vědecké, vděčí za své rozšíření spíše svému citovému rázu (tajemný půvab pansexualismu) a svým vadám (upřílišněná systematizace a nesmyslná přehnanost), než vlastnostem metodického zkoumání podvědomí.“ Prorocky pak dodává: „Přívrženci freudismu z něho mohou dobře těžiti z hlediska literárního, filozofického, sociálního.“ Korunu odsouzení freudismu dává Pagniez, který se vyslovil takto: „Kdyby podobná teorie byla přišla na světlo ve Francii, bylo by se z toho zase jednou usuzovalo na naši lehkomyslnost a nemravnost.“

Freud se sice narodil v Příboře na Moravě, ale celý život prožil ve Vídni. Obdivovatel Freuda, Stefan Zweig, píše: „Již půl století uzavírají soukromý život Sigmunda Freuda strohé dveře jednoho vídeňského činžáku. Sedmdesát let v témže městě, čtyřicet let v témž domě. Pater familias – otec rodiny o šesti dětech, osobně zcela nenáročný, bez vášní – kromě té jediné, vášně svého povolání. Po čtyřicet let provádí Freud 8, 9, 10 i 11 analýz, to znamená 11krát se vždy hodinu soustředí na nějakého cizího člověka, odposlouchává a váží každé jeho slovo.“ Tolik Stefan Zweig, jemuž obdiv k Freudovi nezabránil v sebevraždě.

To, že není spojení freudismu a marxismu náhodné, ale nutné, potvrzuje postoj Ericha Fromma, amerického psychoanalytika (nar. 1900 ve Frankfurtu nad Mohanem, od roku 1933 v USA). Fromm je důsledným obhájcem marxismu a freudismu. Stačí nahlédnout do jeho prací. V práci „Mimo pouta iluzí“, vydané v New Yorku roku 1962, píše: „Spolu s Einsteinem byli Marx a Freud architekty moderního světa.“ Musíme s ním souhlasit. Marx vyprojektoval proletářské revoluce. Freud sexuální revoluce. Prvními byl změněn životní způsob milionů lidí, druhými se od základu mění vztah muže a ženy a postavení rodiny ve společnosti. Faktem ovšem také je, že bez válečného běsnění by se tyto teorie neujaly v lidské společnosti v takovém měřítku, jak se to stalo. První a druhá světová válka mají na svém kontě i rozšíření marxismu a freudismu.

Bedřich Engels, souputník Marxův, tvrdí, že pákou historického vývoje je zlo. Můžeme s ním plně souhlasit v případě marxismu a freudismu. Obojí se vyjevilo jako veliké zlo, deformující jedince i společnost. Loupeže, znásilnění, vraždy, drogy, bezpracné zisky jsou výsledkem dlouhodobého působení ideologií, které propagují nenávist a pudové uvolnění. Noční kluby, bary, herny, spolu s propagací bezpracného zisku, to vše degraduje člověka na nemyslícího tvora, který neví nic o sebekázni. Peníze a slast si je schopen opatřit jakkoliv. Mluví-li Albert Schweitzer na počátku 20. století o krizi světové kultury, musíme na počátku 21. století mluvit již o rozkladu této světové kultury.

Vývoj katastrofami, revolucemi a válkami je scestný. Učení, propagující pudové rozvolnění, není dobrým východiskem pro výchovu kvalitního jedince. Masaryk nás v „Otázce sociální“ upozorňuje, že „Marxova kritika společnosti je negativní, není tvořivá. Začíná negací náboženství a končí negací státu. Obrací se proti vnějšku, nikdy proti sobě samému. O všenápravu u Marxe tedy nejde, neboť ta začíná prací na sobě sama. Marxova kritika vidí jen zlé, nevidí dobrého. Při vší břitkosti je podivně úzká, negenerosní a malicherná“. (Masaryk, tamtéž, str. 309 a násl.)

Člověk je nadán tvůrčí silou a nelze z něho udělat jen nositele fikcí a vykonavatele rolí. Proto všichni velcí myslitelé v historii lidstva začínali nápravu celku zkvalitněním jedince. Toto nacházíme v učení Sidhata Gotamy – Buddhy, Lao-c‘, Konfucia, Platona i Ježíše z Nazaretu. Kontakty mezi vírou a věděním jsou velmi dávné a velmi hluboké. V novověku si tyto kontakty plně uvědomovali takoví jedinci, jako byl novoplatonik Marsilius Ficinus nebo J. A. Komenský, ve 20. století pak Albert Schweitzer, Antoine de Saint-Exupéry či H. G. Wells.

Komenský klade důraz na harmonii mezi rozumem, citem a vůlí a toto pokládá za podstatu lidství. V disharmonii rozumu, citu a vůle vidí pak odklon od lidství, jež je ve vztahu k vesmírnému řádu jednotné. Odnímal snad touto jednotou lidskému rodu právo na jedinečnost každého z nás? Naprosto ne. Vidí jednotu v rozmanitosti a ví také, že rozmanitost biologická je posilována prostředím a výchovou, jako záměrným působením na jedince. A proto volá po takové výchově jedince, která by rozvíjela všechny jeho kvality a zároveň ujednocovala lidské společenství. A tomuto má sloužit jak vědění, tak víra.

Biolog a evolucionista H. G. Wells píše ve svých Dějinách světa: „Totožnost všech velkých světových náboženství je dějinným faktem nadmíru důležitým. Ačkoliv bylo napsáno mnoho pošetilého o vzájemném boji vědy a náboženství, není ve skutečnosti takového boje.“ Wells dospívá k názoru, že je to zinstitucionalizování těchto náboženství, které způsobuje nejen odvrat od podstaty těchto učení, prospěšných lidskému rodu, ale dokonce je staví zcela uměle proti sobě, tedy proti zájmu člověka jako základní jednotky lidského rodu.

Prožíváme-li dnes znovu s znovu revoluce a války, je to proto, že se člověk odchyluje od svého poslání rozumného, citově založeného a konstruktivně jednajícího jedince. Takovýto člověk pak může být ovládán svým vlastním výtvorem: penězi. Stranické demokracie jsou pak jen zástěrkou vlády finanční oligarchie, která usiluje o ovládnutí člověka i celé planety. O stranictví, jako o věci pohoršlivé, ať k nám přichází v jakékoliv podobě, mluví už v 17. věku Komenský.

Schopnost tvorby v oblasti rozumu, citu i vůle je odraz Boží tváře v naší, lidské podobě. Odklon od pozitivního citu a vůle k činu je tedy zároveň i odklonem od Boha, tvůrce vesmírného řádu. Pravdu má tedy Saint-Exupéry, když říká: „Znám pouze jeden plodný čin, a tím je modlitba. Ale vím také, že modlitbou je každý čin, pokud jím člověk dává sebe sama, aby se uskutečnil.“

Rozvolněním pudů ztrácí člověk duchovní rozměr. Teorie, které k tomu vedou, jsou nekrofilní, smrtonosné. Na to naráží Saint-Exupéry, když říká: „Je snad dobré vytvářet věci, aby sloužily lidem, bylo by však nestvůrné vytvářet lidi, aby sloužili za odpadkové koše věcem.“ Citová debilita je životu na naší planetě nebezpečnější než debilita rozumová.

 

Doc. Dr. Marie Řehořková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fakta k doplnění citací:

(Muller, 12. 9. 2014 19:53)

Strana 10 českého překladu Norbert Wiener Můj život "Navíc jsem měl neustále před sebou příklad přijatelné agresivity svého otce; přijatelné proto, že byla zmírňována spontánností a určitou oprávněností. Jinak by mě byla jistě deptala ještě daleko více.
Krom toho všeho existoval ještě jiný pramen nejistoty, který mne dlouho a vytrvale prosásledoval. Moje matka byla židovka, stejně jako můj otec. Ale na rozdíl od otce jí to bylo nepříjemné. Je sice pravda, že otec i matka se shodovali ve svém přání asimilovat a ztotožnit se s americkým prostředím. Ale u otce bylo toto přání spíše obranného charakteru. Měl tolik zájmů, že se mohl dívat na náš původ z celkem rozumné perspektivy, kdežto u matky se stal antisemitismus v celé své krutosti hlavním předmětem zájmu i starostí.
Na jedné straně jsme my děti byly vychovávány nejen v nevědomosti. Ale přímo v klamných představách o našem původu. Na druhé straně jsme musely pozorovat jinak nevysvětlitelný židovský prvek ve svém okolí. Matka často o židech utrousila nějakou málo lichotivou poznámku, a to ve mně přirozeně vyvolávalo dojem, …. a tak dále.
Str. 202
Za normálních okolností jsme nebyli zvyklí přemýšlet v termínech špionáže, lsti a podobně. Takové myšlenky jsou povaze skutečného vědce zvláště cizí. Einstein řekl, že vědec zápasí se světem, kterému je těžko rozumět a který se dá těžko interpretovat, ale který se této interpretaci, zlomyslně nebrání, ani ji nemaří. „Hospodin je lstivý, ale hloupě škodolibý není.“
Jestli se má zachovat obyčejné tajemství omezené ceny, nemusíme žít ve stálém strachu, že je někdo chce odhalit. Jestliže však máme tajemství, které má takovou cenu a které odkrývá takové nebezpečí jako atomová bomba, pak není reálné, když se domníváme, že nikdy nebude odhaleno, nebo že mezi vědci se nenajde nikdo, kdo naše tajemství předá těm, kteří nás ohrožují, a to proto, že má jiné názory nebo třeba i docela malý odpor k mravnímu nátlaku, pod kterým žije.
Více na složité téma práce a morálky vědce tento autor sám a já jen maličko něco nového pro všechny: víme, že existuje vědecká ufologie, která seriosně řeší otázky pozorování UFO a proč mimozemské civilizace lidi považují za něco jako opice v pralese či ZOO. Divíte se jim? Totiž N.Wiener patřil k úzkému kruhu zasvěcených i k této otázce, ale v jeho životopisném vyprávění nenajdete o UFO a ufonech, (ET) právě z uvedených důvodů ani náznak, natož slovo. Totiž informace o UFO a ET - „ufonech“ byly utajovány přísněji než atomová, vodíková a další jaderné zbraně.... A přitom stačí si vylézt na nějaký kopec, kde neruší světlo měst, a vidíte vzdálená světla Hynkovy klasifikace tak často, že statisticky významné je to přes 10 procent pozorovacího času – ne ovšem každého, Je nutné vyloučit letadla, družice, různé meteorologické jevy, vzdálené blesky... Akorát zblízka létající UFO talíře naleznete jen na stránkách UFOsekt, jako se profiluje Exopolitika Praha. Ta co v roce 2012 uspořádala Kongres, a slíbila něco vydat a proč to dodnes není právě více N. Wiener o vlastnostech známých jeho maminky. Dodnes se nic podstatného nezměnilo... Fakta jsou fakta, názory věc soukromá! Stačí?

Norbert Wiener a Karel Kryl ke stejnému tématu - člověk a jeho proměny

(Muller, 11. 9. 2014 18:00)

Vážená paní autorko, díky za hlubší zamyšlení k téma jak a co měnit v životě lidí a zejména jak! Rád bych varoval před poznáním mnoha revolucionářů, že všechny ty jejich revoluce vždy byly v režii někoho v zákulisí... Že mnozí, včetně T.G.M. poznali, že s revolucí se musí hodně opatrně ale pak jde už o evoluci, přirozený vývoj na základě zkušeností a poznání. Rád bych spojil dva moudré myslitele, zdánlivě daleko od sebe přes propast času a oblast zájmů, kteří dospěli k absolutně stejnému závěru. Rád bych odkázal k pramenům – vlastním vyprávěním o životě, o svých osudech a poznání světa. Rád bych k otázce freudismu a pochybných závěrů celé psychoanalýzy doslova citoval názor právě ze vzpomínek Norberta Wienera, vzpomínky jeho maminky, kdy se styděla za židovství a netoleranci této kultury, a jak výtečně charakterizoval freudismus a celou akci vychvalování psychoanalýzy. Něco v tom smyslu, že jde jen o dělání dobytka z pacientů.... Pokud se někdo urazí, rád najdu dotyčné pasáže z jeho životopisného vyprávění. Proto se zamiloval do matematiky, myšlení a pomoci rozvíjet nové oblasti matematiky a statistiky, s využitím pro tehdy budoucí svět počítačů a výpočetní techniky. Toho, co dnes zná každý, ale jak to uvnitř doopravdy funguje, zná málokdo. Že počítače a internet mají dnes obrovský vliv na lidskou civilizaci nemůže nikdo popřít.
Podobně Karel Kryl varoval v řadě svých vyprávění z éteru Svobodné Evropy, že ta jejich revoluce je normálním lidem k smíchu. Navíc vše uměl dát do veršů, zhudebnit a tím zvěčnit. Že není žádný mechanický pokrok, že je tu velký šéf, Bůh a také zpíval o matce s mrtvým synem v náručí jako obrazu událostí Golgoty. Pro generace vyprávěl o světě citu, kde vaše věta je jak citát z díla obou autorů: „Citová debilita je životu na naší planetě nebezpečnější než debilita rozumová.“ A že máme štěstí, že Karel Kryl není zapomenut více zde odkazu (skrze dílo N.Wienera – teorie a praxe počítačů...): Slavnostní otevření Expozice Karla Kryla 11. 09. 2014

Chceme vás milí čtenáři informovat o otevření zbrusu nové Expozice Karla Kryla v klubu Starý pivovar v Kroměříži a to v pátek 12. září 2014. Vyvrcholí tak letošní oslavy hned dvojího výročí významného kroměřížského rodáka – 20. výročí úmrtí a 70 let od narození. Slavnostní otevření začne už ve 14 hodin, kdy promluví starostka města Daniela Hebnarová a autor projektu, architekt Jan Konečný.
Odpolední program začne v 15 hodin komentovanými prohlídkami nové Expozice Karla Kryla doplněnými projekcí dokumentu ČT v klubovém baru a také vernisáží výstavy Tiskařská rodina Krylů a Kroměřížsko v Muzeu Kroměřížska. Od 18 hodin potom začne v sále klubu Starý pivovar koncert na počest Karla Kryla, jehož největší hvězdou bude bezesporu rockový písničkář, skladatel, zpěvák a někdejší člen slavné sestavy kapely Marsyas Oskar Petr. Kromě něj zahraje i místní sestava Jamtour.
O expozici informovala i Česká televize v ranním pořadu Studio 6, který můžete shlédnout ZDE: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/285591-prochazka-rozmlacenym-kostelem-kromeriz-na-kryla-nezanevrela/
Procházka rozmláceným kostelem: Kroměříž na Kryla nezanevřela
9. 9. 2014 12:05, autor: kat
Kroměříž - Město Kroměříž a jeho slavný rodák Karel Kryl: vztah básníka s kytarou k jeho rodnému městu rozhodně nebyl ideální, přesto se Kroměříž rozhodla Krylovi k jeho nedožitým sedmdesátinám nadělit muzeum. A nebude to jen tak ledajaké muzeum plné vitrínek a nezáživných faktů, čeká vás v něm doslova procházka Krylovými písničkami. "Krylova tvorba vždy vyvolávala emoce, takže i tato expozice je zaměřena právě na emoce," přiblížil na symbolech postavenou expozici mluvčí města Kroměříže Pavel Zrna. ******* Kroměříž ale na Kryla nezanevřela a k jeho letošnímu 70. výročí narození a 20 letům od úmrtí připravila nejen nové muzeum, ale třeba také pamětní desku nebo spoustu koncertů. Ukončení Krylova roku město naplánovalo na 17. listopadu, kdy si lidé 25. výročí sametové revoluce připomenou na Velkém náměstí zpěvem písní Karla Kryla.