Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od člověka k opici? – Doc. PhDr. Marie Řehořková

10. 5. 2012

„Nectí duši, kdo se bojí smrti.“

(Platon, 5. stol. př. Kr.)

Bedřich Engels (1820–1895) popisuje ve své známé a „proslavené“ úvaze Podíl práce na polidštění opice proces, jak se z tvora se zašpičatělýma ušima, žijícího ve smečkách na stromech, stal člověk, a to prostřednictvím práce. Jeho spolupracovník Karel Marx píše 4. srpna 1874 do USA svému starému příteli – Fridrichu Adolfu Sorgemu: „Být neschopný práce, je pro každého, kdo není hovado, skutečně rozsudkem smrti.“

Právě dnes, kdy práce je vytlačována bezpracnými zisky, stojí Engelsovo dílo za pročtení. Myšlení autora se v něm ničím nespoutává, ani historickou vědou, která se opírá o prameny, ani náboženstvím. Tento Žid v Jahveho či Hospodina nevěřil, podobně jako Karel Marx, o němž Jan Masaryk řekl, že „to byl takový židovský vizionář“. Marx i Engels chápali náboženství jako výmysl lidí k ovládnutí druhých.

Oba, Marx i Engels, žili v době, kdy Charles Darwin (1809-1882) napsal svůj spis O vzniku druhů (1859). Podle Darwina příroda nevznikla Božím stvořitelským aktem. Stvořen nebyl ani člověk: je článkem biologické řady, a tedy bytostí vývojově přirozenou. Tato přirozená bytost má právo na boj o život. K těmto závěrům dospěl Darwin spekulativně, neboť si navykl v myšlenkách obsáhnout celý svět, obdobně jako Engels a Marx. Oba ostatně Darwinovo dílo znali a vysoce je oceňovali. Všechny tři spojoval ateismus, tvrdě a nesmlouvavě útočící na náboženský světový názor. Ten naopak zůstává nedotčen bádáním Johanna Gregora Mendla (1822–1884), zakladatele vědy o dědičnosti – genetiky. Jeho spis Pokusy s rostlinnými kříženci je z roku 1865 a zaručuje mu primát v oboru genetiky.

V již zmíněné Engelsově úvaze o podílu práce na polidštění opice se dozvídáme i to, že předkové Berlíňanů, Veletabové a Vilcové, pojídali své rodiče ještě v 10. století. Autor suše konstatuje, že „na tom dnes nelze pranic změnit“. Dozvídáme se tu také, jak „návyk na rostlinnou stravu vedle masité učinil z divokých koček a psů služebníky člověka, tak návyk na masitou stravu vedle rostlinné přispěl podstatně k tělesné síle a samostatnosti vznikajícího člověka“. Hned v úvodu pak Engels sděluje, že „Darwin nám podal přibližný popis těchto našich předků: byli po celém těle zarostlí, měli vousy a špičaté uši a žili ve smečkách na stromech“.

Na celém spisku Engelsově je trvale cenné to, že upozorňuje na nevhodné zásahy člověka do přírody. Říká zde: „Na každém kroku si uvědomujeme, že neovládáme přírodu jako dobyvatel ovládá cizí národ, nýbrž že jí tělem, krví i mozkem náležíme.“ Engelsova úvaha končí tím, že se „soukromé vlastnictví, založené na vlastní práci, vyvíjí nutně v nemajetnost dělníků, zatímco všechen majetek se soustřeďuje v rukou nepracujících“. Dodejme skromně, že autor těchto slov žil od roku 1849, tj. od svých 29 let, v Anglii z dividend, které měl z textilního průmyslu, zvláště v Manchesteru. Pracovní podmínky v anglických textilních továrnách nám dodnes přibližuje slavná báseň E. B. Browningové Pláč dětí.

Anglie nebyla jen rodnou zemí Darwinovou a azylovou zemí Marxe a Engelse, ale i rodnou zemí sira Francise Galtona (1822–1911), zakladatele stolice eugeniky (1885) na londýnské univerzitě. Galton rozlišoval pozitivní eugeniku a eugeniku negativní. Ta první předpokládá výběr nejlepších jedinců. Ve státě Indiana byla uzákoněna negativní eugenika již v roce 1907. H. G. Wells ve svém díle Práce, blahobyt a štěstí lidstva uvádí pak dalších 19 států USA, kde do roku 1930 byla tato negativní eugenika uplatněna. Německo pak uplatnilo pozitivní i negativní eugeniku po roce 1933 – po nástupu Hitlera k moci.

Neměl právě tato fakta na mysli španělský filozof Ortega y Gasset, když konstatoval, že je to především Anglie, která může za druhou světovou válku? Podle Darwina má člověk, jako přirozená bytost, právo na boj o život. Žádná vyšší idea, jíž by byl odpovědný za své konání, neexistuje. Je ovšem historickou pravdou, že i Německo „obdarovalo“ svět bojovným a nesmlouvavým darwinistou – Ernstem Haeckelem (narodil se roku 1834 v Postupimi, umírá v roce 1919 v Jeně). Haeckelův nejproslulejší spis nese název Záhady světa (1899). Je to jakási „bible“ přírodovědy 19. století. Česky vyšla v roce 1905. Haeckel byl v Německu nejpřednějším bojovníkem proti tradičnímu křesťanství, důsledným přívržencem přírodovědeckého materialismu, oceňovaný takto, a právě proto, Marxem, Engelsem i Leninem.

Projevy darwinismu vrcholí pak v Německu oslavou války u Friedricha Nietzscheho (1844–1900). Křesťanství, odmítané Darwinem, Haeckelem, Marxem i Engelsem, se jeví Nietzschemu jako učení, které vede k degeneraci pudů a instinktů. Zdůrazněme: ne ke kultivaci, ale k degeneraci. To – přirozeně – s sebou nese odmítnutí dvou kvalit, jež kultivací pudů (sebezáchovy a pohlavního) vznikají: lásky a soucitu. Kristus připadá Nietzschemu jako slabá osobnost, právě proto hlásající mírnost. Spolu s učením Kristovým odsuzuje i učení Platonovo, neboť i ono neguje – dle něho – smyslové. V roce 1894 vychází jeho nejbojovněji protikřesťansky zaměřený spis – Antichrist.

Z darwinismu čerpal Nietzsche myšlenku boje všech proti všem a zápasu o moc člověka nad druhým člověkem. Toto je také obsah jeho už posmrtně vydaného spisu Vůle k moci. Proti Darwinovi, z něhož tak mnohé přejal, argumentuje zde tvrzením, že člověk jako druh neznamená pokrok. Nietzsche je odpůrcem systematického myšlení, vyjadřuje se většinou v aforismech. Poznání se jeví Nietzschemu jako falšování reality a pravda je podle něho jen druhem omylu, bez něhož nemůže určitý druh živých bytostí žít. Zajímavý je jeho vývoj v názorech na demokracii. Zpočátku v ní vidí úpadek, později v ní nachází možnost pro výběr budoucích „pánů země“.

Charles Darwin umírá roku 1882, Karel Marx roku 1883, Bedřich Engels roku 1895 a Nietzsche v roce 1900. Galton a Haeckel odcházejí ve druhém deceniu 20. století. Pouze poslední ze jmenovaných zažil ještě 1. světovou válku, do té doby největší masakr v dějinách lidstva. O jejím pozadí nás informuje anglický diplomat a novinář H. W. Steed ve své autobiografii nazvané Třicet let novinářem (1892-1922). Tento zajímavý spis vyšel česky v roce 1927 podruhé a také naposledy – s předmluvou TGM.

Pod dojmem těchto událostí píše roku 1923 Albert Schweitzer (1875–1965): „Žijeme ve znamení kulturního upadání. Tuto situaci nezpůsobila válka. Vždyť i ona je jen jejím projevem. To, co bylo duchovně dáno, přeměnilo se ve fakta, která teď zase mají v každém směru škodlivý účinek na duchovní sféru. Vzájemné působení mezi tím, co je materiální a duchovní povahy, nabylo neblahé podoby. Třebaže selhání myšlení je rozhodující okolností kulturního úpadku, spolupůsobí tu ještě řada okolností jiných. Jsou jak v duchovní, tak v hospodářské sféře a spočívají především v tom, že obě sféry na sebe vzájemně působí stále nepříznivěji.“ Nelze tu citovat celou velmi cennou práci Schweitzerovu, kterou nazval Filozofie kultury.

Rozvrat osobnosti po 1. světové válce postihl znamenitě další lékař, Maurice Boigey, ředitel lékařských ústavů vittelských, tedy Francouz. Říká: „V letech 1914-1918 vzrostlo barbarství za naší zdánlivou civilizací. V pěti letech jsme ustoupili o čtyřicet století, lze-li předpokládati, že lidé roku 2000 před Kristem byli tak ukrutní, hrubí, nečistí a sobečtí, jako jsme byli my, v některých okamžicích. Hlásati krvavou radost, popírati mravnost, stavěti oltáře pudu, označovati vilnost za jediný účel života… Davová lačnost po zábavách, kořeněných špetkou krutosti a osobní oplzlosti, není jedinou známkou poruchy, vnesené do mnoha myslí válkou. Vášeň hry a užívání jedů se k tomu pojí. Nervově nemocných stále přibývá. Tak se mohly zroditi nejblouznivější způsoby v umění i v literatuře, dokazující chorobnou vyčerpanost duševní. Čteme-li některá díla dnešní divadelní tvorby, mohli bychom si mysliti, že na světě dnes straší pouze neřesti, zločiny a hniloba.“ Tolik významný francouzský lékař o následcích 1. světové války.

H. G. Wells, Angličan, snící před druhou světovou válkou o jednotné Evropě s člověkem vzájemné služby, ztrácí za této války veškerou naději v budoucnost lidstva. V roce 1946 vychází jeho poslední spis Rozum v koncích. Zde říká, že člověk jako biologický druh dosloužil. Wells byl evolucionista, biolog, věřil pouze v člověka. Nikoli v Boha, nejvyšší, lidstvo ujednocující ideu dobra a krásy. Druhá světová válka se šedesáti miliony mrtvých víru v člověka u něho pohřbila. Albert Schweitzer, který Wellse přežil a umírá jako 90letý v roce 1965, se nevzdává ani víry v člověka, ani víry v Boha. Volá: „Pryč s nelidským myšlením! Pryč s atomovými zbraněmi!“ Odsoudil svržení atomové bomby na Hirošimu (6. srpna 1945), žádá duchovní a etický obrat, „neboť lidskost je naše nejvlastnější podstata“. Podle něho se právě v atomovém věku nemůžeme vzdát lásky a soucitu. Těchto kvalit dosahujeme v průběhu života kultivací pudů, nikoliv jejich rozvolněním.

Schweitzer by i nyní vystoupil proti obhajobě lidských práv na cizím území, jak se dnes říká válce. Byl náročný k sobě i k druhým. Jeho úcta k životu byla náročnou úctou, která vyžaduje od každého člověka práci na sobě samém, schopnost ovládat se a prospívat i druhým, nejen sobě. Proto také žádá po druhé světové válce zásadní obrat duchovní a etický. „Nedojde-li k tomuto obratu, pak bude naším údělem žít nadále ve vzrůstající tísni a zahynout,“ říká Schweitzer.

Člověk se nezmění v opici, ale zahyne, nebude-li používat toho, čím byl svým Tvůrcem vybaven. Nebude-li používat rozumu, pozitivního citu a vůle k dobru. K této cestě dobra a krásy jsme vyvoleni všichni, kdož jsme se narodili lidmi.

Doc. PhDr. Marie Řehořková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

poděkování paní docentce Ř. a maličko zcela nových faktů na téma OPICE

(Muller, 18. 5. 2012 16:00)

http://www.exopolitika.cz/ OBRÁZEK - PRESENTACE ZCELA NOVÉ KNIHY: PhDr. Michael E. Salla: TAJNÉ PROJEKTY UFO

Tato kniha, kterou vydala Česká exopolitika, seznamuje českou veřejnost s výsledky vědecké práce PhDr. Michaela Sally, vedoucího exopolitiky v USA. Dočteme se informace o rozsahu a povaze tajných dohod vlády USA s mimozemským životem, o zneužívání lidských práv na amerických společných mimozemsko-vládních základnách, o CIA a jejím tajném černém rozpočtu, kterým financuje mimozemské projekty, o postoji exopolitiky k otázce 11. září apod.

Autor čerpá z výpovědi těchto svědků existence mimozemského spiknutí: Don Phillips, William Cooper, Charles Suggs, Charles Hall, Philip Corso, Phil Schneider, Michael Wolf, Paul Bennewitz, Dan Burisch, Clark McClalland, Clifford Stone, Bill Uhouse, Richard Doty, Bob Lazar, Steve Wilson, Dan Sherman, Ingo Swann a Catherine Austin Fitts.

Knihu, která stojí 348,- Kč, možno objednávat zde: Dana.Rasinova@seznam.cz

Podpořte Českou exopolitiku a objednejte si knihu přímo u nás!

Doplňuji jako nové - můj příspěvek pronesený na ufologickém setkání:
UFO a ufony je asi možné vidět po medikaci, ale vidí je často střízlivý a dokonce střízlivé fotografické + filmové přístroje.

Pan Chaun by raději měl již konečně vylézt na kopec, směrem k panu J. Frolíkovi je dost vysoká MANDAVA u Prahy - husitská památka - , a místo presentace nových farmakologických prostředků ala dr. Ráth...raději točit ufony a točit a točit!!!! Což by měl jako režisér umět...

Méně opiátů a lysergidů, více kamer a TV kamer!

Zdravím a těším se na nové filmy, a medikaci nechte medikům, zejména do l. ročníku! (Medicíny...)

www.zemelod.cz

(ekofilm, 14. 5. 2012 18:50)

01.05.2012 01:25 Architekt odpadu promluví o zkušenosti s UFO v Mexické poušti!Přátelé, s radostí oznamuj, že se nám definitivně podařilo na náš „Kongres 2012“ získat vystoupení Michaela Reynoldse, jinak známého "architekta odpadu" (stejnojmenný film jsem nahrál na GoschaTV4 na YT), který v neděli 13.5. od 11h pohovoří v KC Vltavská o UFO a životě v Mexické poušti, kde začal stavět své domy Zemělodě. Michael je přijel stavět i sem - u Jardy Duška na Sázavě. Budu o tom mimo jiné i natáčet dokument, určený k volnému šíření na YT. Zeměloď je ekologický dům z odpadních materiálů. O své zkušenosti s UFO normálně nehovoří, tak jsem rád, že u nás bude... Na GoschaTV4 právě nahrávám celovečerní dokument ARCHITEKT ODPADU o práci Michaela Reynoldse a jeho splněném životním snu.
Reynolds přiletí 2. května se svým týmem do Prahy. Budou připravovat výstavu v Galerii Jaroslava Frágnera na Betlémském náměstí. Ta bude zahájena 4.5. v 18 hodin a potrvá do 10. června. 6.5. se přesune celý tým do Sázavy, kde se 7.5. ráno v 8 začne stavět v rámci mezinárodní stavitelské dílny první středoevropská zeměloď - nezávislé obydlí z odpadu. Denně se bude stavět od 8.-16.30, včetně sobot. Neděle budou na odpočinek... Přes den chce Jaroslav na stavbě být skoro každý den, večer hraje. Budu se účastnit s kamerou. Kdo by chtěl projekt Zemělodě ještě podpořit, moc by jim to pomohlo, můžete na www.zemelod.cz - Děkujeme a těšíme se na vás! - Igor a tým Goscha o.s.

foto 12.05.12

(foto op, 14. 5. 2012 18:41)

http://www.goscha.cz/galerie/mezinarodni-kongres-2012-a-mimozemska-pritomnost-na-zemi/


pravdu njde utajit!

Od člověka...

(Lidka, 12. 5. 2012 13:01)

Dodatek k Darvinovi:
Příklad „evolučního“ aspektu kabbalistické interpretace dějin se odráží v učení kabbalisty Charlese Darwina, který byl židovského původu a měl za manželku dceru svého strýce Josiaha Wedgwooda. Jeho otec byl členem zednářské lóže, takže mohl vycházet ze znalostí „kabbalistického umění“ přímo z rodného domu. Tzv. „evoluční teorii“, tj. myšlenku nepřetržitého původu všech druhů, převzal Charles od svého dědečka Erasma Darwina, který ve svém poněkud zmateném třísvazkovém díle „Zoonomia“ (1794-1796) popsal „chmýří“ jako zárodečnou buňku všeho živoucího. Během práce na rozvíjení své teorie psal Charles Darwin 11. 1. 1844 příteli J. D. Hookerovi: „Je to jako přiznání k vraždě ...“
Darwinovo hlavní dílo „O původů druhů přirozeným výběrem aneb zachování přednostních ras v boji o život“ se na veřejnosti objevilo 24. 11. 1859.
Darwinovo učení bylo emancipací veškerého stvoření od Boha, osvobození ze svazků nevyhnutelného osudu. „Kosmická loď“ Země nabrala svůj vlastní, autonomní kurz, nezávislý na Božím řádu stvoření. Důsledkem toho je mimo jiné i sebeurčení člověka ohledně vlastního „rodu“. Společenská „rasová hygiena“ s potraty a euthanasií vstoupila do řádu, určovaného nyní samotnými lidmi.
Darwin se oženil se svojí sestřenicí Emmou Wedgwood v Maer. Darwinovi měli deset dětí, tři z nich zemřely velmi brzy. Mnoho z jejich dětí a vnoučat se později také proslavilo.
• William Erasmus Darwin (27. prosince 1839 – 1914)
• Anna Elisabeth Darwin (2. března 1841 – 22. dubna 1851)
• Marie Eleonora Darwin (23. září 1842 – 16. října 1842)
• Henrietta Emma „Etty“ Darwin (25. září 1843 – 1929)
• George Howard Darwin (9. července 1845 – 7. prosince 1912)
• Elisabeth „Bessy“ Darwin (8. července 1847 – 1926)
• Francis Darwin (16. srpna 1848 – 19. září 1925)
• Leonard Darwin (15. ledna 1850 – 26. března 1943)
• Horace Darwin (13. května 1851 – 29. září 1928)
• Charles Waring Darwin (6. prosince 1856 – 28. června 1858)
Některé z jejich dětí trpěly nemocemi nebo slabostmi a Charles Darwin se obával, že toto může být způsobeno blízkým příbuzenským vztahem jeho rodokmenu a rodokmenu jeho ženy. Vyjádřil to ve svých spisech v pojednáních o škodlivých následcích příbuzenského rozmnožování a výhodách křížení.

Re: Od člověka... na mezinárodním kongresu v Praze 11. května 2012 v 13:15

(Opice, papoušci a Chaun, 14. 5. 2012 11:43)

11. května 2012 v 13:15
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/o-mimozemstanech-na-zemi-se-bude-mluvit-na-mezinarodnim-kongresu-v-praze--1057974
V Praze začíná mezinárodní konference pod názvem ‘2012 a mimozemská přítomnost na Zemi‘. Kongres pořádá občanské sdružení Goscha, které založil koncem minulého roku režisér a scénárista a také vyznavač východních filozofií Igor Chaun. Na kongresu zaznějí podrobné a konkrétní informace v podání předních světových odborníků.

Pořadatelé konference, kteří slibují lahůdku pro každého, kdo se zajímá o problematiku mimozemských civilizací a kontaktu s člověkem, poněkud pozměnili osudovou otázku: Jsme ve vesmíru sami? A nyní se ptají: Jsme sami tady na Zemi, nebo se o planetu dělíme s mimozemšťany?

„Já mám velké tušení, že tady sami nejsme. A abychom dokázali tuto otázku smysluplně odpovědět, budeme muset rozšířit svoje myšlení na toto téma,“ řekl v Ozvěnách dne Igor Chaun
c c c c c c c c c
Podle něj jsou ve vesmíru různé typy civilizací a různé typy bytostí. „Některé jsou vtělené, některé jsou nevtělené, něco jsou jen takzvaní duchovní průvodci a andělské bytosti. A pak si myslím, že jsou další velké civilizace, některé z nich o nás velmi dobře vědí a myslím, že nás pozorují a že tady opravdu už byli,“ řekl.

Chaun dodal, že své názory čerpá z různých indicií. „Dostal jsem se k tomu okrajově v jižní Amazonii, kde jsem se účastnil určitých rituálů a spirituálních obřadů. K mému velkému překvapení se tam takové náznaky nějakého spojení s těmito světy a bytostmi začaly objevovat,“ přiblížil.

Prozradil, že k uspořádání mezinárodního kongresu o mimozemské přítomnosti na Zemi ho přivedli přátelé z oboru ekopolitika, což, jak upřesnil, má být nový vědní obor zabývající se právě možnosti přítomnosti mimozemšťanů na Zemi a jejich důsledků pro lidskou rasu.

„Oni měli kontakty z podobného kongresu v Barceloně před třemi lety a podařilo se nám sezvat velmi zajímavou sestavu přednášejících ze Španělska, Německa či Británie v čele s americkým akademikem Michaelem Sallou,“ přiblížil. „A zdá se, že by na závěr mohl přijít i Erich von Dänniken, nestor moderního hledání mimozemských civilizací, což by mě nesmírně potěšilo,“ dodal Chaun.

Od člověka... na mezinárodním kongresu v Praze 11. května 2012 v 13:15

(Lidce opice, 14. 5. 2012 11:50)

Související příspěvky:
Bakterie s arzenem mění pohled na možnosti mimozemského života
Britské úřady zveřejnily nové dokumenty o pozorování UFO
Posel Země už opustil sluneční soustavu
UFO nad Německem
Asteroid z Marsu nesl stopy činnosti bakterií
http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/_zprava/o-mimozemstanech-na-zemi-se-bude-mluvit-na-mezinarodnim-kongresu-v-praze--1057974
http://www.rozhlas.cz/zpravy/zahranici/_zprava/620786

http://www.rozhlas.cz/zpravy/vesmir/_zprava/664817
Asteroid z Marsu nesl stopy činnosti bakterií
1. prosince 2009 v 11:47
Snímek části velkého zamrzlého moře, které objevila sonda Mars Express
Foto: ESA
Stopy života našli vědci na asteroidu ALH 84001, který k nám před čtvrt stoletím spadl z Marsu. Díky moderním technologiím dokázali až dnes prokázat stopy dávné činnosti bakterií. Meteorit našli vědci před 25 lety v Antarktidě.

Podle publicisty Tomáše Přibyla zatím nejde o potvrzení života na rudé planetě. "Našli jsme něco, o čem se domníváme, že mohou být stopy života. V tuto chvíli nemáme lepší vysvětlení pro to, co jsme v tom meteoritu našli, než že skutečně jde o stopy organické činnosti," řekl Přibyl.

Meteorit byl jako svědek života na Marsu označen už v roce 1996. O tři roky později ale vědecká komunita tehdejší důkazy odmítla.

Až s příchodem nových technologií, lepších mikroskopů a analytických metod se podařilo s vysokou mírou pravděpodobnosti dokázat, že jde o stopy organického původu.

"Našly se drobné krystalky magnetitu, které mohou vznikat působením živých organismů nebo anorganicky. Liší se vnitřní strukturou. Pomocí moderních elektronických mikroskopů se podařilo zjistit, že tyto krystaly mají stejnou vnitřní strukturu, jako podobné krystalky, které na Zemi vznikají působením živé hmoty," uvedl Přibyl.

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/ranniuvaha/_zprava/553695
UFO nad Německem
Nad Německem proletělo před nedávnem UFO. Bylo tak rychlé, že uniklo i vojenským letadlům. Radary ho zjistily spolehlivě. A to je tak všechno.

O co vlastně šlo, se samozřejmě nikdy nedovíme, jako vždycky. Pozoruhodné je, že UFO se vždycky začíná objevovat v dobách, kdy mají lidé zcela pozemské problémy. Přímo letecké dny pořádaly létající talíře v dobách studené války.

. . .

2) Od člověka... na mezinárodním kongresu v Praze 11. května 2012 v 13:15

(ekopolitika, 14. 5. 2012 11:58)

ekopolitika

překlep, nevědomost, nebo CENZURA chaosem, zmatkem, "překlepy/ chyby úmyslné a jako náhodné"

správně má být http://www.exopolitika.cz/ t.j. EXOPOLITIKA
či přesněji více na:
http://www.exopolitika.cz/news/vyznamny-exopoliticky-ufologicky-mezinarodni-kongres-v-praze/

Pravda je taková, že vše odstartovalo poněkud šokujícím odhalením, že jedna pražská ufologická skupina je řízena českou rozvědkou. Po následném okamžitém odchodu čtyř jejích členů bylo zcela evidentní, že v České republice je potřeba pojmout jiný, zdravý pohled na ufologii, nezatížený dezinformací domácí rozvědky a jejich vytvářeným bubákem o světové exopolitice. Proto badatelé Karel Rašín a Ladislav Zelinka využili v létě 2009 dvoudenního exopolitického summitu v Barceloně. Publiku s 1400 lidmi se tam tehdy představili světově uznávaní experti z řad bývalých vojáků, pilotů, admirálů, odborníků NASA, kosmonautů, bývalých politiků, autorů knih aj. Všichni tito přednášející nesmírně poutavě hovořili o mimozemské přítomnosti na této planetě, o přísně tajných programech světových vlád, o reverzním inženýrství, podzemních základnách, tajných letech na Měsíc a Mars, o alternativní archeologii, antigravitačních pohonech a převážně o údajné výměně technolgie, kterou provedly Spojené státy v 50tých letech s jednou, možná i s více, mimozemskými rasami. Tyto závažné skutečnosti vedou mnohé činitele k obavám z odhalení daných skutečností a dopadu tohoto procesu na infrastrukturu Země.

V Barceloně se Čechům podařilo navázat spojení s mnoha představiteli exopolitiky, kteří byli velmi ochotni pomoci českým zástupcům povzbudit exopolitické myšlení v naší zemi.

Po návratu do ufologicky tabuizované vlasti, jsme (K.R. a L.Z.) okamžitě, stále ještě v létě 2009, založili Českou exopolitiku (nyní 8 stálých členů) a Karel Rašín byl jmenován zahraničním exopolitickým výborem zástupcem a členem poradního výboru pro Evropu.

Již během skvělé atmosféry barcelonského summitu nás napadla, v tehdejší době naivní, ale konejšivá myšlenka: uspořádat podobou konferenci u nás. Tento nápad však jako malé semínko začal pozvolna klíčit, až koncem loňského roku zapustil kořínky (kdy tento nápad oslovil pořadatele) a v letošním roce očekáváme, že vyroste v statný strom – v naši vlastní, první českou konferenci. Svou účast potvrdila řada zahraničních osobností.

Kongres “2012 a mimozemská přítomnost na Zemi” pořádá Igor Chaun a jeho společnost Gosha.

Celá příprava kongresu nás stála mnoho úsilí a finančních prostředků. Příznivci tohoto tématu nechť jej v hojném počtu navštíví a podpoří naši akci, budeme Vás tam potřebovat.

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/vyznamny-exopoliticky-ufologicky-mezinarodni-kongres-v-praze/

3) Od člověka... na mezinárodním kongresu v Praze 11. května 2012 v 13:15

(Papoušek , 14. 5. 2012 12:10)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/212411008000512/

panu dr. Grygarovi a jeho Božím bojovníkům skrze posty a prebendy "za pravdu"
na jeho otázku paouškování "Fermiho otázky (Tj, kde jsou, když jsou? myšleno ET, ufoni...)

odpověděl ing. Václav Urban zde ve zprávách ČT 24:
ZDE 8:03 až 8:05 bohužel jen ráno v 8 hod na ČT 24 dále uže jen cenzura tématu ET, ufonů a pravdy o nich a cenzurování a cenzurování a mazání a lhaní na toto téma obecné politiky a lidských dějin...