Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomohla by optimalizace? – Ing. Vladimír Veselý

3. 11. 2011

V předchozích dvou článcích jsem alespoň kuse popsal lesk a bídu naší demokracie nebo toho, co se za ní vydává: od historie až do našich dnů. Včetně toho, že náprava nebo nález něčeho lepšího není záležitost tak jednoduchá a jednoznačná. Neřesti lidské společnosti se na ni samou valí jako průvan z otevřeného okna. A ten nezastavíš ani střílením proti němu z pistole velkého kalibru. Snad by pomohlo jen jedno – vybrat si po zralé úvaze z toho, co již jsme zažili, to, co bylo přijatelné nebo co se nám dokonce líbilo, a z toho sestavit pravidla našeho příštího soužití. Tedy z toho, co bylo optimální, a proto používám pro navrhovaný postup pracovní název: optimalizace.

Ono na každém společenském řádu bylo alespoň něco málo dobrého, a kdybychom dokázali tyto drobky skloubit do společných pravidel bez předsudků a s tolerancí k druhým, dalo by se snad na této Zemi žít lépe prakticky všem. Lidstvo je skutečně přemnožené a bylo by vhodné jeho počty omezit, například omezením porodnosti nebo chudoby, která je, jak známo, také jedním z popudů k neuváženému množení. Omezit chudobu, zejména v rozvojových zemích, zvýšením dovedností a možností obdělávání půdy nemusí být tak těžké, odstraníme-li zájem spekulantů, kteří  na chudobě nejvíce vydělávají. Při dobrém ošetřování a využití půdy Země by se uživil dnešní a možná i ještě větší počet lidí. Není to však žádoucí, protože jsou ještě problémy s vodou, odpadky a znečišťováním ovzduší. Vyvstává proto problém číslo jedna: stanovit a lidsky přijatelnými prostředky udržovat počet obyvatel Země. Nejspíše cestou stanovení kvót počtu obyvatel jednotlivých států nebo oblastí. Při vrozené rozpínavosti lidí problém nemalý, Čína již má své zkušenosti. Bohužel, ne právě ty nejlepší.

Dalším významným prvkem ve společenském životě lidí jsou peníze. Pokud fungují jako univerzální směnný prvek za zboží, jsou velice užitečné. Musí ale být použit obecně žádaný druh zboží (třeba zlato). Protože však se takový druh zboží používáním opotřebovává a znehodnocuje, ujaly se jako plnohodnotné peníze i jen například papírové poukázky na zboží, kterým jsou kryty a za něž musí být kdykoli v plném rozsahu směnitelné. Staly se tak snadno přenositelným a anonymním prvkem směny, což je ale vedle nesporné užitečnosti předurčuje také jako ideální prvek podvodů a spekulací. To se stane v okamžiku, kdy jsou peněžní poukázky různých vydavatelů samy použity jako zboží a je jimi tak i obchodováno (Ježíš a penězoměnci v chrámu). Zejména pak, když jsou půjčovány na úrok a jsou tak zdrojem bezpracného zisku. Nebo jsou-li vydávány a obchodovány nekryté papírové peníze, které banka už nemá čím proplatit a při poplachu na burze krachuje – jako při současné krizi. Peníze v jakékoli formě musí být proto plně podloženy stejným, všeobecně žádaným zbožím a musí být kdykoli v plném rozsahu za něj směnitelné. Takovými penězi byl například americký dolar, pokud byl podložen zlatem v neměnitelné hodnotě.

Může jím být pochopitelně jakákoli jiná měna, podložená stejným zlatem, pokud ovšem nebude samo zlato znehodnoceno, například objevenou transmutací prvků, a neztratí svou větší přístupností hodnotu. Je však výhodné, aby vedle národních měn, které umožňují individuální ovládání ekonomiky států, existovala jedna společná, světová a pevná měna, která by umožňovala vzájemné obchodování kterýchkoli států jen s jednou směnou. Na území států by mohly platit obě současně. Zásadně však je třeba odmítnout spekulace a obchodování s penězi jako zbožím. Hodnota peněz je dána zejména jejich úročením a jinými faktory, včetně obchodování na burze, a tedy i spekulacemi s akciemi a praktikování společností s ručením omezeným. Ty jsou většinou zaměřeny na spekulativní přesuny majetku a prakticky legální hospodářskou kriminalitu. Zamezení takovýchto možností a zavedení plné podnikatelské odpovědnosti, včetně odpovědnosti funkcionářů (i vládních) za svá rozhodnutí ve funkci, může velmi ozdravit hospodaření jednotlivců, spolků i států. Je třeba se vrátit k hodnocení příživnictví a bezpracných zisků jako kriminální činnosti. Stejně tak je třeba vymýtit provize a korupci,  netolerovat je jako legální činnost, včetně lobbování.

Z ekonomického hlediska je výhodné, aby prakticky všichni práceschopní občané také pracovali, vytvářeli hodnoty a nenechali se živit od ostatních. Pak nebude nutné, aby vláda omezovala životní podmínky seniorů, výdaje na školství dospívajících a plošně starost o své občany, jak je její povinností. Zbude potom i na dobrou základní zdravotní péči, dostatečnou dopravní obsluhu i péči o životní prostředí. Stát je pak povinen nabídnout zaměstnání i těm, které nezaměstnají výrobní podniky a drobné podnikání živnostníků, včetně státních institucí, kolem sebe na ulicích města, v lesích a na jiných společných prostorách, uvidíme, že práce je víc než dost. Je však třeba ji také reálně hodnotit a mnohonásobně nepřeplácet vybraná zaměstnání. Statisícové platy a miliónové odměny manažerů nadělají více škody než užitku. Závist je také jednou složkou dědičného hříchu.

V otázce vlastnictví Země, zda my, nebo mimozemšťané, kteří tu mohli být i dřív a přinést již vyspělou formu života, včetně člověka, upraveného k jejich obrazu vzhledem i notnou dávkou inteligence (a vlastností v genech), ale bez invence a možná bez schopnosti mluvit, jen rozumět  řeči, nelze dost dobře rozhodnout. Už i proto, že ty chybějící vlastnosti byly nám, lidem, prý dodány až dodatečně díky sporu kolonizujících mimozemšťanů (ENKI kontra ENLIL v eposu Enuma Elíš), jinak popisovaný v Bibli jako snědení jablka ze zakázaného stromu. To mohlo zapříčinit lavinovitý nárůst počtu lidí a odsunout mimozemské kolonisty do početní menšiny. Současně se prý podle zmíněné báje vládce Země ENKI vzepřel velení vlastní domoviny, nechtěl jí už být podřízen a stal se hledaným psancem ve vesmíru. Ztratil tak kontakt se svou základnou a také možnost doplňování prostředků k vykonávání nadvlády nad Zemí. Je dost možné, že na něho byly mířeny katastrofy, které měly zničit Zemi i s ním (což je čistě moje spekulace!). Zemřel prý asi 160 let př. Kr. a jeho aktivity měl přebrat jeho syn nebo někdo z jeho blízkých. Ten inicioval židovský Exodus pomocí Mojžíše, kterému se ale představil tajuplným „Jsem ten, který jsem“ a zakázal si, aby byl jakýmkoli způsobem zobrazován. Způsob, poněkud připomínající tajné služby nebo utajování existence. Pochopitelné v dané situaci.

Vzbouřenému kolonizátorovi nezbylo než vystupovat na Zemi jako Bůh a vybudovat si novou základnu s technickými možnostmi úměrnými jeho znalostem a s tím, co mu ještě zbylo. A z lidí vypěstovat techniky, kteří by dokázali realizovat zbraně alespoň přibližně účinné, jako ty, kterými může být pronásledován. Také armádu z lidí jemu věrných. Ty našel mezi Lévity, vychovanými čtyřicetiletým pobytem  na poušti, aby neznali život běžných lidí. Učinil s nimi prostřednictvím Mojžíše smlouvu a rozprostřel je v diaspoře, tedy po celém světě s jejich přesvědčením, že oni jsou páni světa, což jim prý okolní svět odpírá a je jim nepřátelský. Proto smějí s jinověrci zacházet jako s užitkovými zvířaty, vůči nimž je vše dovoleno (jakož i my činíme našim zvířatům). Dokonce s nesmlouvavým příkazem vyhubit všechny bezvěrce (jinověrce). To vše je posvěceno v Páté knize Mojžíšově (Deuteronomiu) a je to součástí Tóry i jejího výkladu Talmudu. Dokonce se proslýchá, že tato smlouva měla tajný, ještě drastičtější dodatek. Působit ale musí jejich pátá kolona jako pravá menšina ze skrytu, ze zákulisí, nenápadnou formou. Třeba penězi a ekonomikou jimi ovládanou.

Vzájemnou etnickou pospolitostí, včetně toho ublíženeckého syndromu a nezkrotné touhy vládnout druhým, se jim daří  obsadit všechna rozhodující místa v ekonomice i politice, takže de facto tomuto světu již vládnou. To jim ale nestačí: požadují totální nadvládu, likvidaci početní převahy lidí (redukce na půl miliardy) a jednu (svou) světovou vládu nad celou Zemí, která by jim umožnila žít jako turečtí pašové z mozolů lidí. To je ona chamtivost, kterou mají za ctnost. To je ta chamtivost, se kterou hltají veškerý majetek Země, jímž se nakonec sami zadusí. Pro lidstvo je to ale existenční hrozba, protože zbytek lidstva, který by byl tolerován, by byl zbaven svého lidství, v jehož jménu se dožaduje existence. A také z hlediska většiny i toho, že současný stav Země je výsledkem objemu jejich práce. Je to obdobný problém, jako to, komu patří majetek šlechticů, když nebyl vyroben jimi samotnými, ale prací jejich poddaných.

Takovou otázku by musel řešit nezávislý soud, ale není známo, že by takový existoval. Nemůžeme se dovolávat jakési „Galaktické rady“, zmíněné v eposu Enuma Elíš, protože ta je součástí jedné ze stran. Navíc je to záležitost dosti hypotetická. Takže to bude muset rozhodnout skutečné vítězství té či oné strany sporu. Doufejme, že ne válečným střetem. Toho problému množstevní převahy se zřejmě i mimozemšťané bojí, proto svou přítomnost tají. Od naší nepaměti však „popichují“ lidskou společnost ze zákulisí pro ně žádaným směrem alespoň pomocí jedinců, snažících se nebo i skutečně ovlivňujících dějiny lidstva. Ať už to byl ve společenských vztazích Ježíš, pokud skutečně existoval a není to jenom legenda, tak i Mojžíš, který legendou nejspíše je, protože jeho činy a existence jsou dosti diskutabilní a navíc jako by z oka vypadly mnohým o stovky let starším bájím a pověstem, z nichž mohl být jeho příběh sestaven. Včetně Bible, která je stále častěji usvědčována z účelové kompilace ústně tradovaných bájí (byla kanonizována 400 let po narození Krista pro potřeby církví). Je ale také plná zřejmě i skutečných událostí a nelze jí upřít i jistý kladný vliv na lidskou společnost. Značné společenské zásahy vytvořili jistě i známí hybatelé, jako mnozí vládci a vojevůdci, včetně politických lídrů, jako byl Marx, Lenin, Hitler i Havel a mnozí jiní, kteří ve skrytu pod lákavou myšlenkou aplikovali možná myšlenky jiné, lidstvu neprospívající.

Nezanedbatelně je lidská společnost manipulována i výskytem jedinců v technickém směru, a to postrčením i zdržením vývoje. Připomenu jen Leonarda da Vinci, mnohé matematiky a zejména také Nikolu Teslu, který postrčil lidskou techniku hodně dopředu, především vynálezem střídavého proudu a indukovaných vysokých napětí, byť asi v závěru života poněkud své síly přeceňoval. Naopak: podle mého soukromého názoru se zdržování dopustil Albert Einstein, do značné míry plagiátor vědeckých poznatků, ke kterým měl přednostní přístup jako referent patentového úřadu, ale především jeho názorem o totožnosti hmoty a energie a nepřekonatelné rychlosti světla. Se hmotou zřejmě skutečně souvisí určité množství energie, kterou neumíme zatím využít, ale ta nedělá hmotu samotnou, ačkoli ji vždy provází. Zato bezesporu souvisí hmota s gravitací, které dosud také nerozumíme, a možná i s magnetismem. Magnetické pole je stále záhadou, ačkoli o elektrickém poli s ním souvisejícím už něco víme. Elektromagnetickou vlnu také známe jen z jejích účinků, ale proč s její pomocí a několika watty vyzářeného výkonu dokážeme spojení mezi kontinenty (i moje osobní zkušenost), byť by energie vlny měla slábnout víc než se čtvercem vzdálenosti, to zatím nevíme.

Dopustím se jisté troufalosti, a to uvedením svého soukromého názoru do diskutovaného problému. Mám dojem, jako by byla podporována technická úroveň lidstva, ale účelově jen potud, aby nemohla ohrozit mimozemšťany v případném sporu s lidmi. Je možné, že nezanedbatelným důvodem k válkám (s redukcí obyvatelstva jako vítaným efektem) byla potřeba zrychlení technického vývoje a přiblížení se k mimozemské technologii, který se neobejde bez rozsáhlého výzkumu a technických prostředků. Z jistých náznaků se zdá, že bylo podporováno Německo od třicátých let ve vývoji diskoplánů (Vril, HAUNEBU) a v později vyvolané válce i raketové techniky. Byl však sabotován vývoj atomových zbraní a těsně před možným vítězstvím s jejich pomocí byl zvrácen vývoj války v neprospěch Německa. Ač není jisté, nepřesunul-li se do Antarktidy a neoperuje-li tam podle jistých náznaků dodnes. Další vývoj v Americe a v SSSR později dospěl do stadia možnosti kosmických letů a paprskových zbraní a vyrovnává zřejmě technický náskok mimozemšťanů, který je jim ještě k dispozici. Tlak na vyřešení naznačeného sporu se tak zvyšuje.

     Nastává proto fáze výše uvedeného sporu o prvenství na Zemi. Lidé už ale mají v rukách prostředky, kterými mohou několikanásobně zničit celou Zemi, ba konkurují už i přírodě při vytváření počasí. To je velmi vážný stav a jeho řešení, jehož důsledky nebudou jednoduché. Zejména pro řadové lidi této Země. Vlády, obsazené rezidenty mimozemšťanů, proti občanům bojují a dusí je, seč mohou. Je zřejmě jen otázkou krátkého času, než dojde občanům trpělivost až k hranici lynče a zbaví se jich. Cestu lidem vlády ukazují jejich postupem proti vládcům zemí, dosud bohatých nerostnými zdroji a levnou pracovní silou. Hladina vzdoru již stoupá nad okraj veřejné trpělivosti a každým okamžikem může přetéci. „Demokratičtí“ diktátoři jsou horší než ti „skalní“ a lidské vášně jsou jako ten průvan z okna. Těžkooděnci je nezastaví. Ledaže by se mimozemšťané se svými komplici uchýlili na Měsíc nebo na Mars, kde mají zřejmě přátele, a nechali lidstvo, ať se popere. Jako je to popsáno v Alternativě 3.

My bychom potom přehodnotili dosavadní zaměření lidské činnosti na zisk bez ohledu na jeho dopady. Tedy: zavedli bychom technologie, které neničí přírodu, jako například odklon od fosilních paliv, ponechali ropu pro využití průmyslu a přešli na obnovitelné zdroje. Je přece možné umístit sluneční kolektory nejen na všechny příznivě orientované střechy, které leží dosud ladem, ale také vytvořit v rovníkovém pásu Země vyrovnávací přenosovou soustavu, aby tato energie mohla být využívána i v momentálně neosluněných oblastech. I když propojení přes oceány by bylo jistě tvrdým oříškem a muselo by se asi řešit třeba odrazem od ionosféry. Doprava na Zemi by ale mohla tak potom být orientována na ekologickou elektrickou. Spolu s energií z vodních elektráren se špičkovými soustavami pro vyrovnání dodávky a spotřeby a s důsledným využitím bezobslužných malých elektráren na potocích a říčkách by elektrická energie mohla být v dostatečném množství a téměř zdarma. S příznivými účinky na přírodu i životní úroveň lidí.

Podobně by bylo možné „osvobodit“ zdravotnictví od chamtivosti farmaceutického průmyslu a zbytečné chemoterapie pro zisk, která občas i škodí. Doktoři by mohli být dobře ohodnoceni bez stávkování a tlačeni více ke službám lidí, než ke své kapse. Hospodaření státu bychom si ohlídali, aby společný majetek nebyl rozkrádán. Státní funkce by mohli vykonávat pouze ti, kteří považují za svou odměnu především dobrý pocit ze služby jiným a dobře vykonané práce, a ne vlastní kapsu. Vláda by se musela proto přiklonit spíše k tomu, že za služby státu se (přemrštěně) neplatí. Její členové by museli přistoupit na opravdovou demokracii a vládu lidu, což ani neumí, ani nechtějí. Zastupitelé lidu by museli prosazovat názory a být také placeni přímo těmi, které zastupují a jimž musí skládat účty za svá rozhodnutí. Senát by se měl skládat z lidí, kteří už prokázali svou moudrost a mají své stálé zaměstnání. Scházet by se měli jen v případě nutné potřeby, ne jako v cestovní kanceláři.

Takovou situaci ve státě bychom si museli vytvořit sami, třeba jako tu optimalizaci, nebo něco ještě lepšího. Což by nebylo lehké. Ale mnoho Marxů, Hayeků, Keynesů a jiných v novém vydání již jistě žhaví pera, dokonce to dělal (nepříliš šťastně) i Muammar Kadáffí. Obama ani Sarkozy nebo Merkelová to ale zřejmě nebudou – ani za podpory problematických vlád, jako je ta naše současná. Ti preferují zřejmě jiné ideály. Díky jim je optimalizace jen hezká teorie, která by zřejmě dopadla jako socialismus v Rusku nebo „Pražské jaro“ u nás.

1. 11. 2011

Ing. Vladimír Veselý

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vendelín, Havel a REUTERS a varování Mayů pro 2012

(Reuters, 11. 12. 2011 17:59)

Reuters:- Mayan Documentary Will Show Evidence of Alien Contact, Says Mexico (Exclusive)
Posted Tue, 04/10/2011 - 08:38

A new documentary about Mayan civilization will provide evidence of extraterrestrial contact with the ancient culture, according to a Mexican government official and the film's producer.

"Revelations of the Mayans 2012 and Beyond," currently in production, will claim the Mayans had contact with extraterrestrials, producer Raul Julia-Levy revealed to TheWrap.

"Mexico will release codices, artifacts and significant documents with evidence of Mayan and extraterrestrial contact, and all of their information will be corroborated by archaeologists," said Julia-Levy, son of actor Raul Julia.

In a release to TheWrap, Luis Augusto Garcia Rosado, the minister of tourism for the Mexican state of Campeche, said new evidence has emerged "of contact between the Mayans and extraterrestrials, supported by translations of certain codices, which the government has kept secure in underground vaults for some time."

- .- - - - - -

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/jsem-marxista-rekl-dalajlama-v-praze-havel-to-neslysel_219777.html

Tibetský vůdce
Jsem marxista, řekl dalajlama v Praze. Havel to neslyšel

Hlavní strana > Zahraničí > Evropa
Tibetský vůdce
Jsem marxista, řekl dalajlama v Praze. Havel to neslyšel
Dalajlama při přednášce na Filozofické fakultě.

11.12.2011 10:37 Původní zpráva Aktualizováno 11.12. 11:22

"Nejsem proti socialismu či marxismu. Pokud jde o sociální ekonomii, tak i když jsem buddhistický mnich, jsem marxista. Ale naprosto jsem proti leninismu," prohlásil tibetský duchovní vůdce dalajlama na debatě na Filozofické fakultě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Ve svém projevu narážel na nedostatky kapitalismu, který nemyslí na lidi, ale na zisk. "Mám rád Ameriku, mám tam spoustu přátel. Je to nejbohatší země, ale jsou tam obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými."

Po kulatém stolu pro studenty Filozofické fakulty Karlovy univerzity bude dalajlama odpoledne přednášet pro veřejnost v Kongresovém centru Prahy.

"Máte morální odpovědnost pomoci lidem v totalitních režimech," vzpomněl dalajlama na českou zkušenost s komunismem i na svou návštěvu Prahy brzy po listopadovém převratu.

Spolu s dalajlamou se diskuse o lidských právech účastní další osobnosti světové humanitární scény. Bernard Kouchner byl donedávna ministrem zahraničí Francie, dříve založil humanitární organizace Lékaři bez hranic a Lékaři světa. Stéphane Hessel, francouzský diplomat německého původu, se po druhé světové válce podílel na sepsání Všeobecné deklarace lidských práv. Loni napsal mezinárodní bestseller Indignez-vous (Rozhněvejte se), kterým se inspirovali mimo jiné španělští protestující - los indignados. Íránská právnička a aktivistka Širín Ebadíová je první muslimkou, která získala Nobelovu cenu míru (roku 2003). Jang Ťien-li je čínským disidentem, signatářem Charty 08, který se osobně zúčastnil protestů na náměstí Nebeského klidu.
Na programu má rovněž schůzku s ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem.

Foto: Tomáš Nosil, ČTK

Autor: Martin Valeš

Vendelín a Londýn!

(Daily Mail, 11. 12. 2011 17:54)

Daily Mail: Is this an alien skull? Mystery of giant-headed mummy found in Peru
Posted Mon, 21/11/2011 - 21:55

http://www.exopoliticsgb.com/

A mummified elongated skull found in Peru could finally prove the existence of aliens.
The strangely shaped head - almost as big as its 50cm (20in) body - has baffled anthropologists.
It was one of two sets of remains found in the city of Andahuaylillas in the southern province of Quispicanchi.

The skeletal sets were discovered by Renato Davila Riquelme, who works for the Privado Ritos Andinos museum in Cusco in south-eastern Peru.
He said that that the eye cavities are far larger than normally seen in humans.

Další mumie mimozemšťana ?

(Autor: Redakce (edice@kpufo.cz), 11. 12. 2011 17:51)

http://www.kpufo.cz/portal/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2012052901

V Peru objevili pozůstatky podivných stvoření s obrovskými hlavami


Antropolog Renato Davila Riquelme ze soukromého muzea „Privado Ritos Andinos“ („Andské rituály“) oznámil, že byly nalezeny 2 podivné mumie.

Mumifikované pozůstatky podivných bytostí byly prý nalezeny u města Andahuaylillas, 30 km od peruánského Cusco, v jižní peruánské provincii Quispicanchi. Slavná planina Nazca s velkými kresbami je také v této provincii. Nálezové okolnosti těchto vykopávek však antropolog nesdělil.

První mumie je dítě s velkou trojúhelníkovou hlavou a velkými očními důlky. Hlava mumie je obrovská. Od brady k temeni má 50 centimetrů. Stejně velký je i zbytek těla. Zuby jsou však jako u dospělých - má v chrupu i stoličky, což neodpovídá věku tak malého dítěte (mezi 12 a 16 měsíci). Očnice jsou mnohem větší než u obyčejných lidí. Kromě značné velikosti je lebka velmi protáhlá a horní část je otevřená. Jde o znak mutace, zvané cranioschisis (rozštěp lebečních švů).

Fotografie druhé mumie Riquelme zatím veřejnosti nepředstavil. Je malá, má jen asi 30 cm, a šlo zřejmě o nedonošený plod. Byla zabalena v něčem, co připomínalo zbytky placenty. Podle Riquelma, dorazili k průzkumu mumie tři antropologové z Ruska a Španělska. Jména těch údajných antropologů však nejsou známá.

A ti prý už i uznali, že záhadné pozůstatky nepatří lidem. To znamená, že peruánský antropolog našel mumie mimozemšťanů. Tedy alespoň té větší.

„Přiznávám, že toto vyhlášení je extravagantní,“ dodává Riquelme. „Ale je jasné, že "velké hlavy" neodpovídají ani jedné etnické skupině, žijící na naší planetě.“

Pokud je možné peruánskému antropologovi věřit, v pravém oku mumie je zachovalý zbytek tkáně, takže bude možné analyzovat jeho DNA.

O co tedy jde?

Hlava je k celkové velikosti těla neúměrně velká. Buď jde zřejmě o dítě postižené hydrocephalem, tedy vodnatelností hlavy, čemuž by napovídaly velké oční důlky, ale nikoli zuby dospělého člověka.

I když je možné podivný tvar lebky vysvětlit zvykem, prodlužovat hlavu obinadly a deskami, známým i v Peru, podle všeho jde o podvod.

Nasvědčují tomu chybějící informace o nálezech, i o zahraničních vědcích.

Oznámení o mimozemšťanovi má tedy jen přitáhnout pozornost a turisty do soukromého muzea.

Viz : http://www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=423202&f=2

ALIEN SKULL FOUND

(weeklyworldnews.com, 11. 12. 2011 17:48)

http://weeklyworldnews.com/headlines/40642/alien-mummy/

Posted on Wednesday, November 23rd, 2011
By Tap Vann

PERU – An alien mummy was discovered in Peru!

A giant alien mummy was found in Peru over the weekend. Authorities examined the unusually large eye-sockets and bone fragments and concluded, definitively, that the skull belonged to an alien from Planet Zeeba.

Somehow, however, the Zeeban was mummified over five hundred years ago by locals. The skull was in perfect condition and scientists feel they may be able to get DNA out of the bones – if there even is alien DNA.

Renato Davila Riquelme, an anthropologist working at the Privado Ritos Andinos museum in Cusco, discovered the remains of the alien.

Measuring at 20 inches tall, the tiny remains were originally believed to be that of a child, but Spanish and Russian doctors and scientists disagreed, saying:

“It has a non-human appearance because the head is triangular and big, almost the same size as the body. At first we believed it to be a child’s body until representatives from the U.N. Panel on Extraterrestrials came and confirmed that it is an extraterrestrial being.”

This is believed to be the first alien mummy discovered on earth. But Dr. Banesh Bannerjee from the U.N. Panel says that there are probably many other alien mummy’s buried on our planet.

A group of “alien mummy anthropologists” have formed a group to search the planet for more alien mummies. “We want to gather proof that, not only are aliens among us today, but they have been here for hundres of years, if not thousand of years,” said Davide de Andrade of the Colombian Anthropology Association.

Vendelín a pozůstatky zakrslého stvoření s trojúhelníkovou lebkou

(novinky.cz, 11. 12. 2011 17:44)

http://www.novinky.cz/koktejl/251082-v-peru-nasli-pozustatky-zakrsleho-stvoreni-s-trojuhelnikovou-lebkou.html

V Peru našli pozůstatky zakrslého stvoření s trojúhelníkovou lebkou

Antropolog Renato Davila Riquelme pracující pro muzeum Privado Ritos Andinos v peruánském Cuzku oznámil nález podivných tělesných pozůstatků. Až doposud se mělo za to, že ostatky patří malému dítěti. Jenže podle nové zprávy španělských a ruských antropologů není kostra 50 centimetrů vysokého stvoření lidského původu.

Vendelín a pozůstatky zakrslého stvoření s trojúhelníkovou lebkou

(novinky.cz, 11. 12. 2011 17:43)

http://www.novinky.cz/koktejl/251082-v-peru-nasli-pozustatky-zakrsleho-stvoreni-s-trojuhelnikovou-lebkou.html

V Peru našli pozůstatky zakrslého stvoření s trojúhelníkovou lebkou

Antropolog Renato Davila Riquelme pracující pro muzeum Privado Ritos Andinos v peruánském Cuzku oznámil nález podivných tělesných pozůstatků. Až doposud se mělo za to, že ostatky patří malému dítěti. Jenže podle nové zprávy španělských a ruských antropologů není kostra 50 centimetrů vysokého stvoření lidského původu.

Renato Davila Riquelme, antropolog pracující pro muzeum Privado Ritos Andinos v Cuscu,

(exopolitika, 11. 12. 2011 17:40)

V Peru byl objeven mimozemšťan s velkou hlavou. Na obrázku můžete zírat do vševědoucích očních jamek mimozemšťana, kterého někdo zavinul a mumifikoval na Zemi před mnoha lety, asi nějací místní lidé. Ale co tady dělal?

Webová stránka RPP tvrdí, že Renato Davila Riquelme, antropolog pracující pro muzeum Privado Ritos Andinos v Cuscu, objevil zbytky něčeho, co není člověk. Měří to kolem 50 cm na výšku, drobné ostatky byly původně považovány za ostatky dítěte, ale španělští a ruští lékaři s tím nesouhlasí a říkají:

"Má to nelidský vzhled, protože hlava je trojúhelníkovitá a moc velká, téměř o stejné velikosti jako tělo. Nejprve jsme si mysleli, že je to tělo dítěte, dokud lékaři nepřišli s potvrzením, že je to mimozemská bytost.“, říká Renato.

Je to tedy překvapení, protože čtyři z pěti vědců anonymně souhlasí s tím, že se díváme na mumifikované mimozemské ostatky. Případ uzavřen?

Zdroj: io9 a OpendMinds

Jason McClellan, 18. 11. 2011

Překlad: Karel Rašín

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/vedci-tvrdi-ze-v-peru-objevili-mumifikovaneho-mimozemstana/