Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proměny ateismu – Marie Lesná

8. 2. 2013

Marxistická filozofie a historiografie se dívá na sociální revoluce jako na společenský pokrok. Ani ona se však nemůže zcela vyhnout názoru, že tento společenský pokrok je placen tragickými osudy lidí. Lidské útrapy jsou neoddělitelné od revolucí a válek, jsou jejich atributem.

Třicetiletá válka (1618-1648), do níž vyústilo náboženské reformační hnutí, měla neblahý vliv na celou Evropu. Roku 1656 přišel o střechu nad hlavou J. A. Komenský – při vypálení polského Lešna švédskými vojsky. Poslyšme, co o Švédsku té doby říká on sám: „Ty, Švédsko, svobody svědomí jinde se zastáváš, ale doma ji potlačuješ.“ Komenský tímto svým výrokem odhaluje rozpornost obhajoby lidských práv na cizím území, jež se stala příznačnou pro naše století.

Komenský žil ve švédském Elblongu v letech 1642-1648, zreformoval švédské školství a 11. října 1648 požádal švédského kancléře Oxenstiernu, aby při mírových jednáních (Vestfálský mír) nezapomněl na Čechy. Žádal diplomatickou pomoc, nikoliv vojenskou, neboť vojenská pomoc, to je v každé době plenění, to jsou lidé ze země a z domova vyhnaní, to jsou mrtví. To je anarchie, nejhorší stav společnosti, v němž neplatí nic a vše je dovoleno. Všechny metody, jimiž se tohoto stavu dosáhne, jsou nelidské. Včetně oblíbené metody našeho století: obhajoby lidských práv na cizím území.

Thomas Hobbes (1588-1674), anglický myslitel, říká, že v Anglii jeho času „nikdo se nestydí za podvody a zločiny“. Tento neutěšený stav potvrzují i zkušenosti Komenského, které nabyl za svého pobytu v Londýně v letech 1641-1642. Zde jsou jeho slova: „Ty, Británie, si rveš své vlastní útroby.“ Tak se Komenský dívá na občanskou válku či revoluci, zuřící v Anglii.

Nikdo z moudrých lidí nemůže pokládat revoluci či válku za přirozený vývoj společnosti. Moudří lidé nežili jen před námi, ale i za našich časů, v našem století. Patří k nim např. španělský filozof Ortega y Gasset, který v revolucích a válkách vidí společenské zlo a zastírací manévr obhajoby lidských práv na cizím území odsuzuje stejně, jako kdysi Komenský. Revoluce, stejně jako válka, odlidšťuje člověka. Symbolicky to vyjádřil před více než třiceti lety svým filmem Ingmar Bergman, příznačně nazvaným „Hanba“. Ano, revoluce a války byly, jsou a budou hanbou lidského rodu.

 

hobbes-machiavelli-montaigne.jpg

Renesance – bohužel – svou touhou postavit člověka do středu poznaného vesmíru, vytěsnila s ideálem ujednocující Boží moudrosti i pořádek ve společnosti. Postup tohoto procesu si uvědomíme při sledování následujících faktů. Zatímco Niccolò Machiavelli (1469-1527), florentský politik, povoluje ve svém Vladaři pouze vládci nemít vždy dobré vlastnosti, ve století šestnáctém se stávají špatné vlastnosti postupně majetkem všech vrstev společnosti. To se projevilo i kálením na minulost. „Myšlení všech lidí se zdokonaluje v tom, jak zkalit slávu skvělých a ušlechtilých činů tím, že se jim dává jakýkoliv nízký výklad,“ říká francouzský myslitel Michel de Montaigne (1533-1592) a dodává: „Na zvrácenosti doby se podílejí tak či onak všichni, jedni zrádcováním, druzí nečestností, bezbožností, násilím, chamtivostí, krutostí, zkrátka každý tím, v čem je nejsilnější (!); a ti slabí přidávají k tomu hloupost, nicotnost, jalovost.“

Úcta k Bohu je sjednocující síla, je tmel lidské společnosti. Padne-li, padá jednota, zákon a řád. Montaigne také skvěle demonstruje, jak cynik-utilitarista, ocitající se mezi sobě rovnými, propadá nakonec chmurám, ztrácí sílu k expanzi a chce se jen a jen zachránit. Francis Bacon (1561-1626), anglický myslitel a státník, jasně říká, že zákon zdaleka ještě nemusí být výrazem spravedlnosti. Jak uzavřít tento stručný vhled do minulosti? „Nihil novi sub sole“ čili „Nic nového pod sluncem“. Odtrhne-li se člověk od svého nedostižného ideálu, od svého Boha, ztrácí sílu k pozitivnímu prožívání života. Osnuje zradu a lest, revoluce a války, obhajuje lidská práva na cizím území a na svém je pošlapává.

Revoluce a války rozmnožují jak zlo vnější, tak zlo vnitřní. Jak zlo, které člověka obklopuje, tak to, které bují v něm samotném a projevuje se jako krutost, divokost. Války a revoluce prohlubují obecnou demoralizaci, která člověka ještě dál a hlouběji odvádí od Boha, tvůrce a uchovatele života. Lidé svým pustošivým konáním nakonec ztrácejí naději na boží milosrdenství, což je vede k tomu, aby vstupovali do různých tajných společností, aby hledali oporu u věštců a různých sektářů. Už na počátku našeho letopočtu říká řecký mudrc Órigenes (185-253 po Kr.): „Kde je špatnost, tam je rozrůzněnost. Kde je ctnost, tam je vzájemnost, jež působí, že všichni jsou jedno srdce a jedna mysl.“ Jakou bláhovostí je z tohoto pohledu stranictví, na němž je budována demokracie 19. a 20. století!

„Pustiny se rozprostíraly tam, kde dříve pracovali dobří a poctiví lidé. Spálená země a zpustlá pole skýtala obraz zkázy, zatímco zbídačení obyvatelé sami rozmnožovali počet loupeživých tlup a neslýchaným násilím se mstili na svých spoluobčanech za to, co sami protrpěli,“ říká německý kronikář F. Schiller, když líčí svou zemi po třicetileté válce. Tak se podílejí revoluce a války nejen na odklonu od Boha, ale i na odklonu od lidství, které spočívá v harmonii mezi rozumem, citem a vůlí. Proto každý, kdo odvádí člověka od Boha, rozrušuje i jeho lidskou podstatu. Činí člověka slabým, izolovaným, bezcitným a mstivým.

Karel Marx (1818-1883) a Bedřich Engels (1820-1895) odstranili Boha z lidských dějin v 19. století. To plně postačilo, aby jejich vyznavači šli cestou zla. Právě toto je nutné si stále připomínat, neboť stratégové psychologické války uplatňují názor, že Marxovo a Engelsovo učení prý bylo následovníky nepochopeno. Z tohoto nepochopení prý vzniklo všechno zlo.

Nejstrašnější plod Marxova a Engelsova ateismu je třídní nenávist. Nenávist člověka k člověku, motivovaná touhou po lepším světě, po nebi na zemi. Touha po lepším světě může být spjata jen s vírou v Boha, tvůrce a uchovatele vesmíru. Je-li spjata s vytěsňováním člověka člověkem v revoluci a válce, slouží zlu. Je ovšem pravdou, že 19. století, v němž žili Marx a Engels, předcházelo století osmnácté, které zbožštilo lidský rozum a postavilo jej proti citu a vůli k dobru. Nelze zapomínat na neblahou roli tzv. racionalistů, kteří marxismu předcházeli. Připomeňme si alespoň jednoho z nich – Holbacha (1723-1789).

Paul Heinrich Dietrich von Holbach se narodil roku 1723 v bavorském Heidesheimu. Od 27 let žil v Paříži v ulici Royal Saint Roch. Po otci zdědil titul barona a roční rentu 60 000 livrů. Ta mu umožňovala pohodlný život cynického rozumáře. Stačí pouhé nahlédnutí do jeho „Kapesního bohosloví“, abychom poznali, s kým máme tu čest. Postačí pro ilustraci jediné heslo z této sbírky cynických pošklebků. Farář-kněz, usazený v každé farnosti, aby chrapounům opakoval latinu a teologii, aby je dopaloval a posléze z nich vytáhl desátek.

Holbach volal po zničení náboženství, v němž viděl – sám vulgární materialista – jen ohlupování jedněch a příživnictví druhých. Lidové přísloví praví: „Podle sebe soudím tebe.“ Podle sebe, své rentiérské zahálčivosti, posuzoval Holbach celé lidstvo. Venkovský chrapoun byl předurčen k tomu, aby oral, sil, vymlátil a semlel zrno, z něhož on, rentiér, v salonu na rue Saint Roch jedl chléb. V rukou takových cyniků, jakým byl baron von Holbach, se stávají fanatikové typu Maxmiliena Robespierra (1758-1794) pouhými loutkami.

Cynikové typu Holbacha, Marxe a Engelse dávají do pohybu fanatické a vlastního rozumu zbavené loutky, které zpravidla skončí sebezničením. Robespierre, až vybil rodovou šlechtu, zhynul sám také pod gilotinou, s ubohým předsmrtným doznáním: „Chtěl jsem pomoci chudým, pomohl jsem finančníkům.“ (1794) „Pozdě bycha honit,“ říká další lidová moudrost.

Ateismus, plod renesance a reformačního náboženského hnutí, se vyjevuje nejdříve jako dítě salonů, teprve později jako dítě ulice. Je vskutku úděsné sledovat za velkých revolucí útok na Boha a na ty, kteří mu zůstávají věrni. „Dne 10. listopadu 1793 se slavil v Paříži svátek Rozumu. Pod vysokými gotickými klenbami noterdamského chrámu postavili sádrovou stavbu řeckého chrámu, nesoucí nápis Filozofie. Bohyni Rozumu představovala herečka Momoro. Doprovázely ji choristky opery. V chrámu Notre Dame zachoval tento svátek Rozumu pod ochranou Konventu určité dekorum. Ale v různých čtvrtích města nabyl rázu bakchanálií. Prostitutky, vystrojené církevnímu rouchy, tančily za vozem bohyně, zavěšeny do zástupců lidu. Posvátné kalichy, plné lihovin, šly z ruky do ruky. Dne 17. listopadu nařídila Komuna zavření všech pařížských kostelů. Každý kněz, který by byl použil kostela pro náboženský obřad, mohl být potrestán smrtí. Manžel bohyně Momoro vystoupil v Konventu a prohlásil, že je nutno třást se tak dlouho, pokud je naživu jediný kněz.“ (Korngold: Robespierre a čtvrtý stav, str. 253)

 

holbach-engels-marx.jpg

Tak bylo v praxi revoluce realizováno Holbachovo volání po zničení náboženství. Obdiv, který měl Marx k Francouzské revoluci, souvisel i s jejím nesmlouvaným postojem k náboženství. Ateismus, tento salonní jev 18. století, se postupně měnil v účinný náboj, který ovšem ještě hledal pro sebe trvale nosnou zbraň. Neboť co je náboj bez nosné zbraně? Po velkých revolucích se stává nosnou zbraní pro ateismus tzv. občanská společnost.

Občanská společnost nahrazuje stavovskou společnost. Moc, kterou má člověk propůjčenu od Boha, se mění v moc, kterou má člověk propůjčenu od člověka. Údajná vláda lidu, lidem a pro lid skrývá a chrání ve svých útrobách již zcela novou moc: moc finančního kapitálu. Odstranění rodové šlechty bylo pro tuto moc nezbytnou podmínkou. Ona totiž plodí svou vlastní šlechtu, s níž se dnes můžeme setkat již ve všech občanských společnostech. Ve Francii např. v podobě baronky Moniky de Rotschild. Ta už ušlechtilost ani nepředstírá: brání jí v tom materialismus nejhrubšího zrna, který je podstatou její existence.

Marxův a Engelsův ateismus není tedy původní. Navazuje na všechno zlo v lidské společnosti, jak se nám vyjevuje od 16. století, a prohlubuje toto zlo tím, že mu vtiskuje ráz pokroku ve vědě a v umění. Takovouto vědu a umění dává pak k dispozici tzv. lidovým masám. Maximalisté, jak se říkalo bolševikům, jej plně využili v Rusku, rozvráceném první světovou válkou. Bez ní by nebylo Velké říjnové revoluce. Bez druhé světové války by nebylo tzv. lidových demokracií. Ateismus se neztrácí ovšem ani ze zemí, kde vznikl, z tzv. buržoazních demokracií. Zde má jiné metody a postupy.

Naskýtá se otázka: je možné, aby se lidstvo zbavilo tohoto marasmu, této nevíry, beznaděje a z ní plynoucího nemravného života? Uvědomme si, že i malomyslnost je jistým druhem nevíry v Boží prozřetelnost. Je také protikladem víry v ušlechtilost člověka. Ušlechtilost je v každém z nás, i když v míře velmi rozdílné. Všechny národy, všechny rasy vykazují stopy tohoto nejdražšího skvostu na těle lidstva. Vlohy k ušlechtilosti a k lásce ujednocují celý lidský rod.

Ujednocující vlohy pro plné lidství jsou nadějí pro 21. století. Jsou nadějí, že člověk opět najde svůj ideál v Bohu, uchovateli vesmíru. Budoucnost patří tedy lidem čistého srdce a ušlechtilých záměrů. Patří lidem, zodpovědným za sebe Bohu i druhým lidem. Míra této zodpovědnosti je pak i mírou kvality člověka.

Marie Lesná

(Nedělní hlasatel, č. 94, 13. 4. 1997, str. 1 a 4)

Popisky:

1. Představitelé renesance (zleva): Thomas Hobbes; Niccolò Machiavelli; Michel de Montaigne.

2. „Vulgární“ materialisté (zleva): Paul Heinrich Dietrich von Holbach; Friedrich Engels; Karl Marx.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Co když "exotické texty" exopolitiky mají pravdu, nebo je to blábol?

(Müller, 10. 2. 2013 21:03)

http://www.exopolitika.cz/news/g-h-rees-hvezdne-valky/
Redakce: Vážení čtenáři přinášíme vám poněkud vyostřenou a kontroverzní údajnou zprávu od mimozemšťanů Androméďanů. Zda pro vás bude přínosem, to posuďte sami.

,,Zdravíme vás, toto je malý přenos od lokální galaktické vlády, části z rozsáhlého svazu 13 galaktických hvězdokup. Můžete se na nás odvolávat pod jediným slovem: Androméďané.

Už jste o nás možná slyšeli z jiných zdrojů, avšak dovolte nám určit jeden kritický fakt: během galaktické vzpoury, která přinesla velkou destrukci do jedné třetiny této galaxie, jisté skupiny z našeho svazu spojily síly s Aliancí rebelů.

Tato aliance je vedena drakoniánskými druhy, vládne jim 24 plus 3 členové rady (koncilu) pod nejvyšším velitelem. Tento vládce je znám pod mnoha jmény, většina z nich je zapsána v historii vaší planety.

Věc se má takto: rebelové z řad Androméďanů sehráli roli prostředníků mezi Drakoniánskou aliancí a pozemskými vládami, které přišly kontrolovat. Jejich cílem je zotročení vaší planety, vytěžení jejích zdrojů a kompletní vyhlazení veškerého života.

Potom drakoniánská flotila 118 válečných planet, včetně 2 svých vlajkových lodí, opustí kritický nervový uzel univerzálního organismu (Zemi). My nemůžeme dovolit a nedovolíme, aby se toto stalo. Vaše zotročení bylo zdirigováno falešnou rasou, kterou mnozí z vás pokládají za domorodou na vaší planetě. Tím nejsou.

Za vašeho současného stavu s nimi nemůžete vstoupit do přímého konfliktu. To je náš úkol. Ale to, co můžete udělat, je ochránit sami sebe a přežít do momentu našeho příjezdu. Operační varování je “smrt povstává na východě, ale západ už byl infiltrován východními agenty na všech úrovních“. Zacházejte s těmito agenty tak, jako my zacházíme se skutečnou hrozbou.

Shromáždili jsme armádu 960 válečných planet v řadě dimenzí, 340 z nich je pro vás viditelných. Nacházíme se okolo a za dosahem trajektorie Saturnu. Veškerá aktivita druhů v oblasti vnitřních planet je pokládána za vám nepřátelskou. Nepoužíváme chanelling, neposíláme zprávy senzibilům.

My pouze vysíláme přes přesná média neutrinové paprsky. Jasným důvodem k tomu je to, že vaši utlačovatelé nemají přístup k této technologii. Dávejte si pozor na operace, které nazýváte operace pod cizí vlajkou (falešné operace). Země bude zasažena invazí Drakoniánské aliance, která bude předstírat, že jsme to my. To bude zahrnovat zvěrstva za účelem zformovat lidstvo proti nám a spojit vás pod světovou vládu.

ale podobně uvažoval už i Komenský, který se držel textů Bible

DOKONČENÍ: Co když "exotické texty" exopolitiky mají pravdu, nebo je to blábol?

(Müller, 10. 2. 2013 21:56)

Váš iluminátský Nový světový řád je ale pouze předchůdcem ještě ukrutnějšího řádu, jenž je dirigován drakoniánskou falešnou rasou. Toto nebezpečí ve světě i mimo svět už odmítlo naše termíny ke kapitulaci. My zakročíme masivní a zdrcující silou. Naše síly v 5. a 6. dimenzi již dorazily k vaší planetě, jelikož nemohou být vysledovány či zabržděny Drakoniánskou aliancí.

Pokládáme vaši vlastní dimenzi bytí za tu 1. - v termínech hustoty. Přeloženo do vašeho výraziva: vy jste 3. dimenze a ono nebezpečí existuje až k 5. dimenzi. My máme síly až do 9. dimenze. Jakmile zabezpečíme, že budou neutralizovány veškeré nukleární zbraně, které byly umístěny v rámci zemské kůry za účelem destabilizace planety, podnikneme invazi. Až se vaše oči během spánku budou velmi rychle pohybovat, zastavujíce produkci bludných snů a nočních můr, vězte, že vlajková loď onoho nebezpečí padla. Vlajková loď, jíž nazýváme Levan, vlajková loď , kterou nazýváte Měsíc.

Náš skutečný příjezd bude signalizován jednou hlavní událostí: ,,vyhlazením“ veškerých planetárních vlád. Speciálně těch, které se připojily k erupci nadcházející světové války. Do té doby, všechno ostatní je lež. Kdysi jste byli občany Galaktického svazu národů. Byla proti vám podniknuta invaze a byli jste zotročeni. Obdrželi jsme volání o vašem utrpení a zapečetili vchody a východy z tohoto slunečního systému. Vyjednávání s Drakoniánskou aliancí se nepodařila. Jsme na své cestě...“Překlad: Dana Rašínová

http://www.youtube.com/watch?v=7HV88mjWMhghttp://www.youtube.com/watch?v=7HV88mjWMhg
http://www.youtube.com/user/kingkai077?feature=watch

http://www.youtube.com/watch?v=tLdhMwg2RiA