Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovanstvo a komunismus – Marie Lesná

4. 1. 2013

Dne 1. října 1873 píše Charles Darwin svému obdivovateli Karlu Marxovi: „Děkuji Vám za čest, kterou jste mi prokázal zasláním svého velkého díla »Kapitálu«. Ačkoliv oblasti našeho bádání jsou tak rozličné, věřím, že si oba opravdově přejeme, aby se rozšiřovalo vědění, a že to vědění nakonec přispěje ke štěstí lidstva.“

Karel Marx se narodil 5. května 1818 v Trevíru, městě bohatém na historické památky a v kraji bohatém na víno. Zda jeho zrození, život a dílo přispělo ke štěstí lidstva, měly by posoudit miliony těch, jimž se stal osudným marxismus. Člověk 19. a 20. století nemůže odejít na poušť či na pustý ostrov, vyhnout se druhým lidem a zařídit si život po svém. Musí se přizpůsobit tomu, co ho obklopuje.

Český historik Jaroslav Bidlo píše v roce 1910: „Co do Rusů a Ruska, jest dosud veliká většina národa tak hluboce proniknuta pravoslavím, že oddělení církve od státu na nedozírnou dobu jeví se nemožným.“ Ruský lid nazýval svého cara báťuškou a báťuška car byl i nejvyšším zástupcem Boha na zemi, patriarchou ruské pravoslavné církve. Tak tomu bylo od roku 1054 až do Říjnové revoluce 1917.

Vláda, vzešlá z revoluce, kterou umožnila 1. světová válka, přeťala tisíciletou náboženskou tradici i tradice další a řadou dekretů nastolila zcela nové životní podmínky pro miliony východních Slovanů. Historie by neměla zapomínat na jména, která o změně ve způsobu žití 190 milionů východních Slovanů rozhodla. Zde jsou: V. P. Miljutin, V. P. Nogin, N. P. Avilov-Štěbov, S. L. Lomov, F. M. Dybenko, L. D. Trockij, J. V. Stalin, N. V. Krylenko, Antonov-Gusejenko, V. I. Lenin, A. J. Rykov, A. S. Šljapnikov, N. A. Teodorovič, A. V. Lunačarskij, L. Škvorcov-Steyman. Je nutno konstatovat, že bez 1. světové války by nebylo ani vítězství hrstky bolševiků nad dvěma sty miliony východních Slovanů.

V 15. čísle »Časopisu dělnicko-rolnické vlády« z 23. ledna 1918 byl vydán dekret O odluce církve od státu a školy od církve. Co se zdálo českému historikovi v roce 1910 zcela nemožným, stalo se skutkem. Stalo se skutečností, kterou nadekretovala nová vláda. Ač dělnicko-rolnická, složena byla z profesionálních revolucionářů. Profesionální revolucionář se nezabývá prací, ale revolucí. Něčím, co je v přírodě srovnatelné s katastrofou, neboť příroda zná jen vývoj, evoluci. I pro společnost je revoluce katastrofou, destrukcí. H. G. Wells ve svých »Dějinách lidstva« říká, že „revoluce je výkon vyměšovací, ne tvořivý“.

Série tzv. lidově demokratických revolucí po 2. světové válce jsou dalším důkazem vzájemné podmíněnosti války a revoluce. Jde o dvě strany téže mince: obě se vyznačují destrukcí. Tyto revoluce změnily způsob života milionů západních Slovanů (Čechů, Slováků, Poláků a Lužických Srbů – cca 55 milionů) a asi 30 milionů jižních Slovanů (Srbů, Chorvatů, Slovinců, Bulharů, Makedonců).Dá se říci, že celý slovanský svět byl zachvácen marxismem, jenž se zrodil v Německu a vyzrával v Anglii (Marx žil v Londýně v letech 1851-1883).

Marxismus, jako ideová náplň reálného socialismu, je dnes vlastí Darwina a rodnou zemí Marxe přisuzován Slovanům. Tak se Slované podobají svedené ženě, na niž svůdce klade vinu a trestá ji za to, že mu podlehla. A trest není ledasjaký, ale pěkně promyšlený a rafinovaný. Opírá se o tak vznešená slova, jako je svoboda a jako jsou lidská práva.

Pokud nejsme demagogové, přesně vymezujeme pojmy, s nimiž pracujeme. Jde především o dva pojmy – komunismus a svoboda. V zemích s marxistickou ideologií jako ideologií státní se tyto pojmy dostaly do protikladu. Komunismus, pojem odvozený z lat. communis, e (= mít stejný vztah k povinnostem), představuje rovnost v povinnostech, jež člověk má na této zemi během života k druhým lidem, k přírodě i k vesmírnému řádu.

 

tvurci-komuinisticke-ideologie.-zprava---marx--engels--lenin.jpg

Svoboda se vyjevuje v lidských právech. Mohou proti sobě stát práva a povinnosti člověka? Jistě, mohou. Ale tento stav je nežádoucí, musí být optimalizován, upravován. Žádoucím stavem je soulad mezi právy a povinnostmi. Jednota práv a povinností je základem přirozeného řádu světa. Porušování jednoty práv a povinností vždy vedlo k útisku jedněch a ke krutosti druhých. Svobodný není ten, kdo koná zlo, ale ten, kdo koná dobro. Již staří myslitelé se zabývali morálkou, dobrem a zlem, povinnostmi a právy. Blaise Pascal, francouzský myslitel 17. věku, upozorňuje na to, že „jestliže člověk opravdové dobro ztratí, cokoliv se může pro něho stát opravdovým dobrem“. Modifikovatelnost člověka vyžaduje zodpovědnost nejširšího společenského prostředí za zdravý vývoj člověka. Pěkně to vyjádřil jiný Francouz, Antoine de Saint-Exupéry, když řekl, že ve společnosti je vždy určité vanutí, a to člověka ovlivňuje, formuje.

 

Marxismus ovlivnil třídním bojem společenské vanutí natolik, že zcela pozměnil původní význam pojmu komunismus. Je zřejmé, že se stal docela něčím jiným, než je rovnost lidí při plnění povinností. Kdybychom se na naši planetu dívali hodně z dáli, viděli bychom, jak moc nad člověkem, představovaná do 1. světové války jedinou hlavou (císařem, králem), se mění v hydru s tisíci malými hlavami státní byrokracie a stranických bossů. Tato tisícihlavá hydra moci je pro jedince ještě méně přijatelná, jako hlava jediná. Na tomto místě snad už je možno odpovědět panu Darwinovi: Marx svou ideologií lidstvu štěstí nepřinesl. Marxismus nezbavil jedince strachu před mocí, ale právě naopak: ještě ji zintenzívnil. Je utajená a vytváří zdání, jakousi fatu morganu, svobody. Co je to mít pouhou iluzi mostu nad řekou života, všichni si dovedeme představit. Je pak už jen otázkou, zda řeka není příliš hluboká a široká, a jsme-li my dosti zdatní, abychom se zachránili.

Zkrátka a dobře, pro lidstvo i samotného Marxe by bývalo bylo lépe, kdyby se byl více věnoval své početné rodině, citově více vyživil svou milovanou dceru Tussi (Eleonoru Marxovou), aby ve svých 42 letech nespáchala sebevraždu. Marx by ovšem nebyl Marxem, kdyby žil o století dříve. Na počátku 19. století by se ho ještě nechopila média takovou silou, s jakou to mohla učinit a učinila na počátku století našeho. Velký obhájce Marxův, Erich Fromm, tvrdí, že marxismus nebyl dobře pochopen. To ovšem odpovídá názoru, že marxismus – se svým učením o třídním boji – měl zůstat tam, kde vznikl. Neměl být vyvezen do zemí zcela jiné kultury.

Rusko již od 18. století pulzovalo přemírou citu a jakéhosi hledání lepšího světa. Díla Puškina, Lermontova, Gogola, Dostojevského, Čechova a Tolstého se mohla zrodit jen z tohoto klimatu. Jsou zcela svébytná, jako byla země a klima v ní. V těchto dílech se i dnes můžeme poučit a poznáme, jak vzdálená je ruská duše ideologii třídního boje. Implantace cizího tělesa do živého organismu je vždy riskantní. Slovanské charisma je typické vnímavostí pro druhého člověka. Je-li tato vnímavost vydrážděna k boji, pak má tendenci k sebezničení.

Ano, Rusko se třídním bojem ničilo! Jeho ztráty byly obrovské v období meziválečném, o válečných ztrátách nemluvě. Ty meziválečné popsal Solženicyn. Jde skutečně jen o popis a autor »Souostroví Gulag« to dobře ví. Proto prohlásil, že „člověk má právo nevědět“.

Na počátku 20. století snili Slované o svém sjednocení ve jménu lidství, snili o slovanské budoucnosti. Jejich vnímavá, sebezpytující duše usilovně odklízela z cesty rozpory náboženské, hledala opěrné body v jazykové a kulturní srozumitelnosti, v povahové blízkosti. Po dlouhé noci přicházelo rozednění, následník habsburského trůnu František Ferdinand byl slovanským národům nakloněn, chápal, že s majoritou nemůže soustavně jednat jako s minoritou. Slované byli početní a byli pracovití, tvořiví. Co více si může panovník z Boží milosti přát?

Slované nejsou nacionalisté, jsou patrioti. Milují svoji zemi, přírodu, která je obklopuje, mají tradice, které jsou proteplené lidstvím. Ne nadarmo velký slavjanofil, slovenský básník Ján Kollár, napsal: „Řekneš-li Slovan, nechť se ti ozve člověk!“ Od Slovanů se mohli a mohou učit druhé národy humanismu v tom nejlepším slova smyslu. Slované nikdy nechtěli brát vlast druhým, neboť vědí, co je to láska k vlasti.

Do tohoto nádherného rána slovanské vzájemnosti na počátku 20. století zavál krutý vítr – marxismem hlásaný třídní boj – a svět se jím rázem změnil. Nejdříve v Rusku, pak i jinde. Stranictví se ve všech zemích slovanských vyjevilo jako prvek, rozkládající lásku k vlasti, lásku v národním tradicím, ke kulturnímu dědictví, lásku ke všemu, co bylo drahé předkům.

Slované jsou svou povahou nevýbojní. Snad i proto snadno podléhají manipulaci, zapomínají na své já, na svou podstatu, otevírají se druhým, a tak se stávají – ač silní – bezbrannými. Jejich přátelská, otevřená povaha přitahuje ty, kteří touží po moci a po majetku. A tak solí a chlebem přivítaný host vytlačí nakonec svého hostitele z jeho vlastního domu.

Kéž by minulé zkušenosti byly mementem pro současnost! Jen v jednotě je naše síla. Síla, kterou nepotřebujeme k výbojům, ale k tomu, abychom byli lidmi s dovršeným lidstvím, jak je měl na mysli už Komenský v 17. věku. Dobro a zlo, etické kategorie i holá skutečnost, kterou lidstvo zná tak dlouho, jak dlouhá je jeho existence, se projevují v životě individua a jsou tedy kategoriemi individuálními. Záleží ovšem na obecně uznávaných vzorech, názorech, které nás utvrzují v našem myšlení, cítění, jednání. Tedy ono společenské vanutí je opravdu pro jedince velmi významné.

Vystřídání marxistické ideologie třídního boje ideologií trhu, která dělá z člověka věc na prodej, je přechod z deště pod okap. Je to pokračování strastiplné existence člověka bez duchovního rozměru. Učinit trh středem lidského bytí je totéž, jako bychom za smysl žití prohlásili WC. Ano, WC je nutné, není však smyslem naší existence. Smyslem naší existence není řítit se dopředu a nevědět nic o cíli své cesty.

Diktatura bankovního kapitálu se vyjevuje den ze dne jako prohnanější dceruška diktatury proletariátu. Marx se prohřešil na Slovanech právě touto diktaturou proletariátu. Přijímáme-li dnes její dcerušku s menším odporem než kdysi její matku, znamená to, že naše lidská podstata vážně utrpěla. Příliš dlouho na nás působily odlidšťující procesy. Vždyť náš nejlepší fejetonista a básník Jan Neruda píše již roku 1872: „Milionáři jsou nejnovější panovníci planety Země.“ A dále: „O zakládání nových škol není slechu, zato bude mít každé město, které má ročně tři jarmarky, dvě své banky.“ Povzdechl si i v tom smyslu, že pomník „zlatému teleti“ bude stát dříve než pomník M. J. Husovi.

Přesně, milý Jene Nerudo, jsi dalšími svými slovy vystihl před 120 lety dnešní naši situaci: „Dřív míval jen jediný člověk vládu a moc, aby statisíce měly jen porobu a otroctví, nyní má jeden člověk miliony, aby miliony lidí neměly nic.“ V České republice má dnes jeden člověk miliardy na zakoupení Zbrojovky a statisíce důchodců, kteří celý život pracovali za nízké ceny a vysoko zdaněné mzdy, nemají na zaplacení stále se zdražujících bytů, stravy a léků. Pouhé Brno má po „sametu“ přes 30 nových bank, s přepychově zařízenými interiéry a nejlépe placenými úředníky, ale ani jedinou novou školní budovu, o lékárnách a nemocnicích nemluvě. Lékárny se ruší, takže na léky stojí lidé ve frontách a dražší léky si musí lidé platit. Běda, zůstane-li člověk ve stáří sám!

Pro Slovany se nehodila ani diktatura proletariátu a nehodí se pro ně ani diktatura bankovního kapitálu. Obojí bylo a je pro ně věcí bolestivého přechodu a přerodu, nikoli však k lepšímu.

300 milionů Slovanů musí myslet, cítit a žít po svém, dle svého založení. Krása přírody i lidské společnosti spočívá v její mnohotvárnosti. I banán, i jablko je dobré, ale jen tehdy, neztratí-li svou barvu, chuť, zkrátka svou podstatu. Aby mohli žít po svém, rozvíjet se ve všech lidských kvalitách, musí mít Slované – Rusové, Poláci, Čechové, Slováci, Srbové, Slovinci, Chorvati i Makedonci – pronárodní, proslovanskou vládu. Vládu, která vzešla z nich a je s nimi ztotožněna. Nikdo by neměl být domorodcem ve vlastní zemi, nikdo by neměl být ve své vlasti člověkem druhého řádu.

„Dřív je zhloupí, pak oloupí“ nemůže platit pro zespolečenšťující se planetární lidstvo.

Marie Lesná

(Nedělní hlasatel, 12. 12. 1993, str. 5-6)

 

Popisek: Tvůrci komunistické ideologie (zprava): K.Marx, F. Engels, V. I. Uljanov-Lenin.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

je dobré se podívat na napsané, co časové a nadčasové!

(Kritik, 14. 9. 2015 20:02)

Vybral bych jedinečně zmíněný závěr a pak asi žertování nějakých zavilých ufologů, pokud to nejsou ufomani: Nikdo by neměl být domorodcem ve vlastní zemi, nikdo by neměl být ve své vlasti člověkem druhého řádu.
„Dřív je zhloupí, pak oloupí“ nemůže platit pro zespolečenšťující se planetární lidstvo.
Přesně to se děje na konci prázdnin 2015 a navazujícím září. Je začátek školního roku, co děcka ve škole naučí, když prý je vše na internetu jako: " http://www.tgm.cz/ - Webové stránky Občanského sdružení Muzea TGM v Lánech momentálně prochází přestavbou" - tak tu máme asi 30 let přestavby a TGM, jeho muzeum v Lánech nefunguje. Nebo už dělají inventuru noví majitelé komunističtí Číňané, kterým to "bývalý" komunita a arcibolševik Zeman prodal?
Bylo by potřeba udělat spíše muzeum výborných textů z Nedělsního Hlasatele, kdo něco má, pošlete to do redakce Svobodných novin!
Hlasatel byl a je nadčasový!
A co když to muzeum a celá přestavba/ perestrojka má jiné pozadí:
Valiant Thor - "cizinec v Pentagonu" - Neuvěřitelný je následující příběh: V roce 1957 přistála ve Virginii ve Spojených státech mimozemská loď a vysadila tři mimozemšťany, kteří zkontaktovali prezidenta, armádní velitele a navštívili Pentagon. Nejvyšším představitelům země předali poselství od civilizace sousední planety a následně odletěli domů. Tuto událost potvrzují H. Menger a Dr. Frank E. Stranges. Stranges se s velitelem lodi osobně setkal. Jmenoval se Valiant Thor a vypadal jako běžný Američan. Pohyboval se v Pentagonu bez povšimnutí. Byl několikrát vyfotografován, na barevné fotografii je úplně vpravo. Spolu s ním přiletěli "Jill" a "Donn", kteří jsou s ním na fotografii.
Jejich misí bylo varování americké vládě a nabídka pomoci. Jejich poslání spočívalo v pomoci lidem k návratu k Bohu, k neutralizaci atomových zbraní, vytvoření světové vlády a nového uspořádání společnosti podle "zásad Božího království" (9). Potvrdil, že v USA žije 77 mimozemšťanů s určitými úkoly. Další mimozemšťané v několika vlnách budou přicházet na Zemi. Strangesovi, který byl křesťanským knězem, sdělil, že také věří v Ježíše Krista. Prý je víra v něj rozšířena po celém Vesmíru. Mnoho kontaktů s mimozemšťany z biblických dob je popsáno ve Svitcích od Mrtvého moře. Také mu sdělil, že přiletěl z vnitřku Venuše, kde v podzemí žije jeho civilizace, podobně jako je tomu na jiných planetách. Podrobnosti jsou uvedeny v knize "Stranger at the Pentagon" (Cizinec v Pentagonu) (10).


Panu Grygarovi i kandidátu na presidenta ČR - viz zde moje poznámka z 5.1.2o13

(Muller, 5. 1. 2013 12:11)

Kde jsou? - zní klasická otázka ufologie. UFO a ufoni úředně NEJSOU, prostě úředně (prý!) neexistují a pokud ano tak takto:
kdo připravil odzbrojení ČSR cestou Mnichova a dále - "Venušané" či Hujeři nyní v roli kandidátů na presidenta ČR - viz ""literatura"":
http://www.exopolitika.cz/news/venusane/
Ladislav Zelinka

Vysvětlivky, odkazy (1) SALLA, M. Zpráva o motivacích a aktivitách mimozemských ras – typologie nejvýznamnějšího vzájemného působení mimozemských ras s lidmi. Online: http://www.exopolitika.cz/news/zprava-o-motivacich-a-aktivitach-mimozemskych-ras-/ (2) Inside the Spaceships, Flying Saucers Have Landed, Pioneers of Space, Flying Saucers Farewell, Cosmic Philosophy (3) HESEMANN, M. UFO: Kontakty. ETNA, 1992, s. 36-41. (4) Cosmic Philosophy (1961). Kompletní text: http://www.scribd.com/doc/40182741/Cosmic-Philosophy-Adamski (5) Viz studie UFO náboženství 4. Online: http://www.exopolitika.cz/news/ufo-skupiny-a-nabozenstvi-4-astarovo-velitelstvi-vesmirni-lide/ (6) Tamtéž, nebo BENDA, I.: http://www.vesmirni-lide.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_astar_seran.htm (7) HESEMANN, M. UFO: Kontakty. ETNA, 1992, s. 64. (8) 1991 - The High Bridge incident: The story behind the story - by Howard Menger
1967 - From Outer Space - Secret of the Flying Saucers - by Howard Menger
1967 - Secrets of the Flying Saucers From Outer Space - by Howard Menger
1967 - From Outer Space - (original) From Outer Space to You - by Howard Menger
1959 - From Outer Space to You - An Account of Visitors From Space - by H. Menger
1959 - From outer space to you by Howard Meger Více o Mengerovi viz: http://www.thelivingmoon.com/47john_lear/02files/Howard_Menger_001.html (9) HESEMANN, M. UFO: Kontakty. ETNA, 1992, s. 76. (10) STRANGES, F. Stranger at the Pentagon. 1967. Amazon: http://www.amazon.com/Stranger-at-Pentagon-Frank-Stranges/dp/0965578607 Více o případu "cizince" v Pentagonu viz: http://www.thelivingmoon.com/47john_lear/02files/Valient_Thor_01.html

dokončení - Panu Grygarovi i kandidátu na presidenta ČR - viz zde moje poznámka z 5.1.2o13

(Muller, 5. 1. 2013 12:13)

Částečný přepis rozhovoru se Strangesem: http://www.burlingtonnews.net/thor.html, Int. stránka založená Strangesem: www.nicufo.org (National Investigations Committee on Unidentified Flying Objects) (11) OMNEC, O. From Venus I Came. UFO Photo Archives, 1991. Amazon: http://www.amazon.com/dp/0934269106/ref=nosim/189-8233885-4541925?tag=psychedelicadvent-20&linkCode=sb1&camp=212353&creative=380549 (12) http://www.exopolitika.cz/news/vedecky-dukaz-ukazuje-ze-zena-z-puerta-rica-je-mimozemsky-hybrid/ (13) Omnec Onec: Ambasador From Venus. Inner Light, 2008. Amazon: http://www.amazon.com/Omnec-Onec-Ambasador-From-Venus/dp/1606110519/ref=pd_sim_sbs_b_1 (14) http://www.ufodigest.com/article/vivenus-starchild-real-thing-or-struggling-performer (15) Vivenus Starchild and Flying Saucer Revelations. Inner Light/Global Communications, 2011. Amazon: http://www.amazon.com/Vivenus-Starchild-Flying-Saucer-Revelations/dp/160611106X (16) My Flight to Venus (1954), Diane: She Came From Venus (1956), Over the Threshold (1957), Vesta, the Earthborn Venusian (1959), Up Rainbow Hill (1959), The Keys to the Citadel of Space (1960), The Kingdom of Space (1961), (17) http://www.galactic-server.net/rune/divenus1.html (18) "My Life on Venus! An Extraterrestrial Human 'Walk In'!: A Live Confession on Videotape from an ET..." Online: http://alientattletale.com/alternate_venus/Alien_UFO_venus.html (19) Extraterrestrial Guides: The Great White Brotherhood in the Andes & Lake Titicaca by Luis Fernando Mostajo Maertens. Earth Transformation: New Science, Consciousness and Contact Conference, May 17, 2008, Kailua-Kona, Hawaii. Online: http://exopoliticsjournal.com/vol-2/vol-2-4-Fernando.htm (20) DO THEY LIVE HERE AMONGST US? Have Aliens Walked In To Earthly Bodies? http://forgetomori.com/2009/aliens/uma-alienigena-como-dolores-barrios/ (21) TELANO, R. A Spacewoman Speaks. Understanding Publishing Company, 1960. Daniel W. Fry and Rolf Telano: The White Sands Incident. Horus House Press, 1992. (22) RAMPA, T., L. My visit to Venus. Inner Light/Global Communications, 1989. Amazon: http://www.amazon.com/My-Visit-Venus-Lobsang-Rampa/dp/093829461X Kompletní text knihy: http://www.thelivingmoon.com/44cosmic_wisdom/02files/Lobsang_Venus.html (23) http://www.exopolitika.cz/news/byla-jsem-unesena-mimozemstany-rika-prvni-dama-japonska/ (24) http://unarius.org/ (25) CREME, B. The Reappearance of the Christ and the Masters of the Wisdom London. Tara Press, 1980, s. 117,205. (26) GIVAUDAN, A. Alliance: Message from the Venusians to the people of the Earth. 2007. (27) SKINNER, S. Venusian Seed. Athena Press, 2007. Amazon: http://www.amazon.com/Venusian-Seed-ebook/dp/B004CFB6W0/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1355148687&sr=1-1&keywords=Stephen+Skinner+venus (28) Amorah Quan Yin. Vývoj lidstva očima Plejáďanů: 2013 - začátek nového evolučního cyklu. Fontána, 1996. (29) STONE, J. S. Venus. Hidden mysteries. Online: http://www.galeon.com/ignaciodarnaude/ufologia/Humanoids%20de%20Venus.htm

Další literatura a články týkající se Venuše: Nick Redfern: Contactees: A History of Alien-human Interaction, New Page Books, 2009; HESEMANN, M. UFO: Kontakty. ETNA, 1992.; UFO Contact from Planet Venus: We Are Not Alone, by Edward James and Wendelle Stevens; SALLA, M. Mimozemšťané mezi námi. 2006. http://www.exopolitika.cz/news/mimozemstane-mezi-nami/ ; V. Thor, Rolf Telano a další; http://www.galactic.no/rune/valienthor.html ; Martians Among Us, By William F. Hamilton III.; http://www.thelivingmoon.com/47john_lear/02files/Martians_Among_Us.htm; David Icke Forum: V. Thor, Adamski, Vivenus a další.; http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=203316&page=2

Podrobný a detailní seznam všech kontaktérů a literatury.; www.ufohypotheses.com/cont.htm; Women From Venus http://binnallofamerica.com/tr011810.html; Venušané (franc.) http://lesvenusiens.jimdo.com/ ; Venušané – wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Venusians#cite_note-lufer-4
Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/venusane/

Pravdu nejde utajit - viz důkazy k textu 1993 - 2o13:

(Müller, 5. 1. 2013 12:00)

"Přesně, milý Jene Nerudo, jsi dalšími svými slovy vystihl před 120 lety dnešní naši situaci: „Dřív míval jen jediný člověk vládu a moc, aby statisíce měly jen porobu a otroctví, nyní má jeden člověk miliony, aby miliony lidí neměly nic.“ V České republice má dnes jeden člověk miliardy na zakoupení Zbrojovky a statisíce důchodců, kteří celý život pracovali za nízké ceny a vysoko zdaněné mzdy, nemají na zaplacení stále se zdražujících bytů, stravy a léků. ....LP 1993
A co nového po 2o letech? ...........LP 2O13?

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/209736-na-vsetinsku-propousti-zbrojovka-i-portas/
"Ticho a prázdno. Před 70 lety náboje ze vsetínské Zbrojovky zachraňovaly armádu při sílící hrozbě 2. světové války.Teď ji česká armáda potopila sama. Náboje začala nakupovat přes centrálu NATO. Zbrojovka do tohoto klubu zahrnuta nebyla, proto končí."

S LIKVIDACÍ čsl. a českého či už c.k. rakouského - a později tedy čsl. tradičního průmyslu, zejména strojírenství i zbrojního (právě zde v ČESKÉ TV máme čerstvé zprávy z hrobu čsl. a českého zbrojního průmyslu novinku!) začal Václav Havel, aby dodržel nějaké hodně utajované dohody - více SVOBODNÉ NOVINY - Analýza 17.11.1989 Miroslav Dolejší zde....
Včera 4.1.13 bájil bolševik, "bývalý komunista" KSČ a šéf obr- či česky velebanky, bankéř a ředitel/šéf banky kandidát na presidenta ČR pan Jan Fischer před US novinářem nyní v ČR, panem Ericem Bestem, jak zajišťuje a zajišťoval a prý bude zajišťovat zakázky v ČR... Pro ufony ? Více mých názorů na pana Fišera a jeho ufony a podobné překabátěnce(?) zde v SN... Překabátěnci volí svého překabátěnce ? Tož Hujeři, do toho!!!!

Re: Pravdu nejde utajit - viz důkazy k textu 1993 - 2o13:

(Muller, 5. 1. 2013 12:04)

a: http://valassky.denik.cz/podnikani/zbrojovka-konci-po-75-letech-20121227.html
28.11.2012 17:14

Vsetín – Zbrojovka ve Vsetíně po pětasedmdesáti letech provozu končí. A to kvůli nedostatku kontraktů s armádou. Během šesti měsíců tak na Valašsku končí druhý významný podnik. Po prázdninách totiž propustila pět set lidí valašskomeziříčská společnost Schott Solar.
„Zvažujeme uzavření vsetínského závodu, neboť situace již není nadále ekonomicky udržitelná. V současné době zaznamenáváme nejnižší objem zakázek od svého vzniku," uvedl člen představenstva ZVI Michal Smrž.

Kolik lidí přijde o práci, vedení podniku tají. Podle pracovníků Úřadu práce ve Zlíně jich ale bude osmatřicet.
V lepších časech však vsetínská zbrojovka zaměstnávala dvě stovky lidí, a obrat se pohyboval od 300 do 350 milionů korun ročně.
Výrobu ukončí ZVI do konce roku. Desítka lidí se pak bude starat o udržovací chod.
Podle šéfa Národního úřadu pro vyzbrojování Pavla Bulanta ale není důvod, proč by se ZVI nemohla tendru účastnit. „Rozpočet ministerstva hubne a my nemůžeme suplovat ekonomiku, která je v recesi. Kdybychom udělali tento pokus, tak přijde druhá, třetí a další firma. Musíme respektovat zákony této země. A v nich nenajdu výjimku zadat zakázku české firmě jenom proto, že je česká," namítl Bulant.
Na Vsetínsku činí nezaměstnanost 10,32 procent. Hůře už je na tom v kraji jen Zlínsko, které má 10,42 procent lidí bez práce.
O jedno místo na Valašsku bojuje patnáct nezaměstnaných, přičemž je na 7894 lidí jen 528 míst. „Jedinou dobrou zprávou pro region je, že žádný z velkých zaměstnavatelů už propouštění neavizuje," řekla mluvčí Úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová.
Pod názvem ZVI funguje původní Zbrojovka Vsetín, jejíž historie sahá až do roku 1937. Společnost podle výroční zprávy v roce 2010 vykázala ztrátu 72,3 milionu korun.

Smrž vytkl ministerstvu obrany, že resort nakupuje munici do obrněných transportérů Pandur od NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA), hlavní logistické agentury Severoatlantické aliance. Přitom původním dodavatelem byla zbrojovka ZVI. „Uměli bychom danou munici dodat za stejnou cenu jako NAMSA, což je pro Česko výhodnější, však nebyli jsme osloveni a nedostali jsme příležitost," vysvětlil člen představenstva.
Jako další důvody uzavření továrny uvedl, že skončil také kontrakt na odběr středorážové letecké munice a že armáda ze svých bojových prostředků vyřadila bojové vrtulníky Mi-24 a Mi-35.
Autor: Alexandra Buršíková, ČTK