Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vědomí souvislosti – Doc. PhDr. Marie Řehořková

14. 3. 2012

Prezident Edvard Beneš říká ve své znamenité práci Demokracie dnes a zítra (str. 197): „Je to jistě kruté a hodné politování, že lidstvo musí tak draze platit za svůj pokrok a snahy o své vlastní zdokonalení.“ Možno říci, že platí tím více, čím více postrádá vědomí souvislosti. Jednak se svou vlastní minulostí, ale i s tím, co ho obklopuje, čeho je součástí.

Člověka trvale umravňuje vědomí, že je součástí velkolepého systému. Toto vědomí je pro něho velmi důležité. Na jeho základě vyrostla všechna světová náboženství, v něm kotví stabilita jedince v pozměňujícím se světě i síla člověka při překonávání životních obtíží. Lidská moudrost nespočívá v množství izolovaných poznatků, ale v jejich uspořádání a použití v životní praxi. Proto k ní člověk nedospěl až dnes, médii a internetem, ale trvalým majetkem lidstva. Nacházíme ji u Ašsky, Konfucia, Aristotela, Karla IV., Komenského i Schweitzera. Neváže se na postavení člověka mezi druhými. Moudrý může být vladař i prostý člověk.

Podle Konfucia (nar. 550 př. Kr.) dospíváme k moudrosti trojí cestou: cestou životní zkušenosti, vestou vzoru a cestou přemýšlení. Tyty tři cesty se splétají, ovlivňují se navzájem. Cesta životní zkušenosti je nejobtížnější, cesta vzoru nejsnadnější, cesta přemýšlení nejvznešenější. Odmítneme-li tuto cestu, na níž každý ujde svůj díl, odmítáme vyzrávání osobnosti. Tvrdá životní realita nás může dovést k zásadní změně postojů a názorů. Bagatelizovat tuto zásadní změnu v názorech a postojích je nejen nemoudré, ale přímo škodlivé, neboť brzdí vyzrávání člověka.

Tvrdá životní realita (podmínky revoluce či válečné) musí být ovšem zvládnuta rozumově, citově i volně, jinak se člověk dostává na scestí, kde není ani pravdy, ani lásky, tj. pozitivního prožitku, ba ani naděje. Kolik lidí velmi neblaze poznamenala krutost války či revoluce! Zlo neplodí dobro, ale zase jen zlo. Proto moudří lidé v každé době věděli, že k dosažení dobrého nelze volit cestu zla, nelze užít zlých prostředků (třídní, národní či rasové nenávisti). Cestou negace nelze dospět ke zlepšení vztahů mezi lidmi, ani mezi národy, ani mezi rasami. Lepší vztahy vznikají teprve tehdy, až se rány, zlými prostředky způsobené, zacelí. Jitřit vzpomínkami prožité utrpení člověka neposiluje, ale právě naopak – oslabuje.

Konfucius cení nejvýše cestu přemýšlení. Nejhorší tedy je, odnaučí-li se člověk samostatně a správně myslet. Myslet bez vědomí souvislosti. Zachovat mezigenerační kontinuitu je tedy nesmírně důležité jak pro pravdivé poznání, tak pozitivní prožívání lidské existence. Proto ideje, vedoucí k nesmiřitelnosti mezi lidmi (ať třídní, nebo rasové), jsou vpravdě smrtonosné. Působí, bohužel, dlouhodobě i po pádu politického směru či doktríny. Je to dáno především tím, že obecné pojmy si každý vykládá individuálně, podle své duševní úrovně, které dosáhl na základě výchovy a životní zkušenosti.

Náš světadíl, Evropa, se nám jeví z hlediska národnostního jako pestrá paleta národů. Přidržíme-li se světových stran, jež jsou stálé, můžeme mluvit i o národech západu, východu, severu a jihu. Zvláštní postavení zaujímají národy ve středu Evropy. Jsou průsečíkem vlivu ze všech stran a navíc udržují evropskou rovnováhu. Význam „srdce“ Evropy si uvědomil již více než před sto lety Otto von Bismarck. Řekl: Kdokoliv je pánem Čech, je pánem Evropy. Evropa tudíž nesmí připustit, aby tam vládl jiný národ než český, poněvadž tento národ se nesnaží o nadvládu nad jinými.“

Národy Evropy jsou přibližně stejného stáří. Zrodily se po pádu Západořímské říše (476 po Kr.). Kultura této mohutné říše nezmizela z povrchu země. Dále ji nesly románské národy a oplodnily jí národy germánské a slovanské. Románské národy byly k těm druhým v postavení staršího bratra. Dobu rané Evropy nám přibližuje kronika Řehoře z Torsu, sepsaná kolem roku 570 po Kr. Je to cenná památka, která svědčí o tom, že autor prožívá Evropu Švédovy jako celek. V tomto celku hraje stmelující roli křesťanství, které kultivuje jedince i zvykovost jednotlivých společenství.

Jednotlivé národy postupně krystalizovaly na bázi zvykovosti. Bez zvykovosti by člověk – jako neopakovatelný jedinec – nemohl mezi druhými existovat. Zvyky udržují soudržnost společenství, a proto jsou pro společenství životně důležité. Ne nadarmo se říká, že mezi lidmi bude potud dobře, pokud se budou zdravit. Pozdrav je jeden projevů zvykovosti.

José Ortega y Gasset, španělský filozof, definoval v padesátých letech minulého století národnost jako harmonii mezi zájmy soukromými a veřejnými. Podstatu národnosti v řádu politickém vidí jako shodu lidu s vládou. Podle tohoto filozofa nenárodní stát vlastně osobou, protože má jako ona intimitu. Tuto intimitu můžeme chápat jen na bázi zvykovosti, tradic, kulturního dědictví, které se tvářelo po staletí. Zasahovat do intimity národa zvenčí nevede zpravidla k ničemu pozitivnímu. Ostatně už Komenský pokládal obhajobu lidských práv na cizím území za velmi škodlivou.

Evropské národy byly ovšem ve styku i v raných dobách své existence. Tento styk byl hluboce prožíván a vtiskoval se do kultury dané doby. Tak se paralelně utvářely národní kultury a jednotná kultura evropská. Vše hodnotné chce čas k vyzrání. Až do dvacátého století se nic uměle nezrychlovalo. Jako příklad nám může posloužit následující: Karel Velký pozval ke svému dvoru v Cáchách kolem roku 735 po Kr. učence z jiných krajů. Z jejich plodné práce pak vzešla karolinská renesance, která po několik století ovlivňovala evropskou vzdělanost a kulturu. Náboženství, ucelený názor na svět, právní věda i umění vychovatelské tvořilo duchovní základ tehdejší Evropy.

Lze říci, že do 13. století Evropa znala pouze národ – lid (lat. populus), tj. společenství zvyků, tradic a způsobů žití. S národem v dnešním slova smyslu se setkáváme až v 16. století. Je plodem renesance, sebeuvědomění jedince i zcela určitého společenství. Vzniká národní náboženství (českobratrské, luterské, pikartské, anglikánské) i národní literatury (představitelé naší byli např. Ludvík z Pernštejna a Jan Hasištejnský z Lobkovic). Plné vědomí národa, s jeho atributem, národním jazykem, je zřejmé z výroku francouzského krále Jindřicha IV., který pronesl v roce 1601: „Chci, aby španělský jazyk zůstal ve Španělsku, německý v Německu, avšak francouzský jazyk musí být můj.“ A připojil kraj Bruggy, kde se mluvilo Francouzsky, k Francii. Od těch dob každý, kdo zbavuje národ jazyka, zbavuje ho jeho kultury, odkulturňuje ho. Není správné, aby děvčátko, pracující pro německou firmu v Čechách, nemohlo zdravit při příchodu do práce česky.

Proces sebeuvědomění evropských národů vrcholí v 19. století. Některé národy se konstituovaly ve státy dříve (Anglie, Francie), jiné později (Německo). Proces utváření národních států neprobíhal v Evropě rovno měrně. Slovanské národy tento proces – až na Rusko – prožívaly velmi bolestivě, neboť byly v postavení porobených národů. Vcelku lze ovšem říci, že šlo o proces přirozený, který nerozrušoval kontinuitu Evropy, její jednotu v rozmanitosti. Stejně, jako nerozrušuje rodinu dospívání a osamostatňování dětí, sad ani louka nejsou rozrušovány rozmanitostí stromů a květin, ale právě naopak. V jejich rozmanitosti a mnohosti je i jejich krása a mnohostranná účelnost.

Národ a jeho dům-stát je v minulosti vystavován dvěma protichůdným procesům: vstřícnosti a odmítání. Stát i národ musí být vstřícný vůči pozitivním vlivům, nezdravé však musí odmítat. Hermeticky uzavřený stát neodpovídá společenské povaze člověka a je vždy pro budoucnost škodlivý. Otevřít stát negativním vlivům je ovšem také velmi nebezpečné. Vyváženost mezi oběma procesy zabezpečuje budoucnost národa a jeho domu-státu.

Při současném sjednocování Evropy nám nesmí chybět vědomí souvislosti. Musíme vědět, že materialismus, který zasáhl nejen Evropu, ale celý svět, vzešel z ideologie, která nad lidskou existenci a národní bytí postavila zisk a třídní boj. Uvědomme si, že odlidštěné nadnárodní monopoly dělají z jedince totéž, co diktatura proletariátu: jednotlivé mizerné individuum. Materialismus může plodit jen internacionalismus velmi levný, nedbající odlišné kultury národů. To pak vede k tomu, že mnohé národy jsou vlastní kultury zbavovány, včetně vlastního jazyka. Právě tento levný internacionalismus je největším nebezpečím člověka dnešní doby. Na něj platí Schweitzerův výrok: „Nesvobodný, nesoustředěný a neucelený člověk je ve stálém nebezpečí, že upadne do nelidskosti.“

Levný internacionalismus jr výrazně podporován demokracií jako občanskou válkou. Pod spletí hašteřících se stran mizí národní povědomí, mizí intimita, krása svébytnosti, která byla po staletí utvářena. Mizí duchovní rozměr člověka, vytrácí se duchovní bohatství té které společnosti. Pojem demokracie je převzat z antického Řecka. To ovšem znalo jen přímou demokracii, bez zastupitelského systému moci. Přímá demokracie při větším počtu lidí není možná. A je to už ve středověku, kdy zastupitelský systém moci demokracii znekvalitňuje. H. G. Wells ve svých Dějinách světa (str. 325) říká: „Spolu s růstem římského občanství – od roku 89 př. Kr. – se kradla do politického života nepředvídaná slabost a lidové shromáždění na Forum romanum se stávalo čím dál tím více shromaždištěm politických šmoků a městské lůzy a čím dál tím méně zástupcem obyčejných, řádných občanů.“

Takováto demokracie ovšem umožňuje řízení člověka zvnějšku i v těch nejintimnějších záležitostech. Řízení zvnějšku zbavuje člověka samostatného rozhodování, a tedy i svobody vůle. Svoboda vnějškově řízeného člověka se stává stále více pseudosvobodou, jež se mění v totální nesvobodu. Totální nesvoboda je taková nesvoboda, kterou si člověka vytváří sám, sám si ji přeje a sám ji také realizuje. Mizí zcela vědomí souvislosti, člověk je sám uprostřed druhých, společenství se mění v dav osamělých. Dospět k moudrosti je zcela nemožné. Neboť cesta k moudrosti je zcela individuální a roste z bytostných sil člověka, nemůže být implantována zvnějšku.

Ve vnějškově řízené společnosti je i výchova podřízena zisku, neboť okupace penězi nic jiného nedovoluje. Kultura už není výsledkem svébytnosti jedince i pospolitosti, je neosobní a zcela podléhá trhu. O totální nesvobodě věděl více než kdokoliv z nás již před 2. světovou válkou básník a myslitel Antoine de Saint-Exupéry. Říká ve své Citadele: „Ti, kdo sahají po zpěvech dodaných odjinud, ti přivazují sami sebe ke chlévskému žlabu a proměnění v pouhý dobytek, jsou zralí pro otroctví.“ Národ, který si rovná v poličkách předměty zrozené z cizí práce, i kdyby to byly předměty jakkoliv jemné a kdyby se ten národ třeba uměl nadchnout pro jejich dokonalost, tento národ nazývá Saint-Exupéry nevzdělaným.

Otázka na závěr: Je ještě národ Komenského národem vzdělaným?

Doc. PhDr. Marie Řehořková


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

realita a skutečné záhady "české" a EUpolitiky

(Muller, 26. 3. 2012 15:31)

Dobrý den,
vnesl jsem na stránky SN téma obyčejné otázky: "Co jsme?" Máme na výběr, dle církve a církví a náboženských systémů a jejich tradic... to co učí. Více např. Dr.ing. Kobliha v jeho knize "Konec věku příběhů".

Jenže tu a tam vykoukne UFO a případně zvěsti o jejich posádkách. Pak jsou tu celé knihovny o díle civilizací z vesmíru - oproti kontrastu zdejší "reálné politiky", známé už dob reálného socialismu. Více např. Miroslav Dolejší v Analýze 17.11.1989 - stále dokola opakuji.

A co když lidem dost nepřátelští cizinci z vesmíru zde řídí věci veřejné až po "Věci veřejné" + jejich zákulisní řiditele ODS + tajné služby?

Podívejme se na dnešní zprávy ze 26.03 2012 K DATU PŮLNOC NAŠEHO ČASU ((nyní už letní čas...)) 25.03.2012 , které vypadají jako "scifi" povídka" "Ufonský soud..." stálke k datu 25.03.2012...

Více zde:
(bez opisování textu. jen odkazy na literaturu) - zdroj informace
http://www.novinky.cz/ekonomika/262947-po-slepicich-upravi-brusel-i-pohodu-prasat-veprove-nezdrazi-uklidnuje-ministr.html

http://www.novinky.cz/domaci/262936-neodstoupim-budu-bojovat-do-posledniho-dechu-tvrdi-bem.html

a že se musí zvířata chránit, je jasné - takto chránit? - nebo jde jen o podvrhy?
http://www.exopolitika.cz/news/plukovnik-phil-corso-mrzaceni-dobytka/

a všechno to jsou nesmysly?

A o to jde. Pochopit realitu jako celek, zařadit to vše v tomto slzavém údolí do smyslu- či do "nesmysluplného" celku. Zdravím a přeji hezké jaro a sílu i schopnost vidět vše, pokud možno na vlastní oči, ne jen z TV v pořadech "na vlastní oči".

A když někdo prohlásí, p ř e d e m udělejme ufonský soud s darebáky, na které je právo slabé, kteří mají vše podplacené nejen skrze peníze a zejména PREBENDY a posty i úřady? Pak určitě k dojde k panickému strachu, kde Erinie a Furie starořecké mytologie, že(?) nebo moderní ET psychomanipulační techniky(?) - ženou štvance a zde v reálné scifi našich dnů pana Janouška, před zlem jeho činů parkem za kvílení policejních houkaček - dokud Z K O R U M P O V A N Á "česká" policie nezjistí že jde o bose z řádu a nadřádu. VIPů. Postaru ubermensche... zde jen pana Janouška s jeho ochranou od pana horolezce a exprimátora Béma... Tedy IM MEMORIAM na den 25.03.2012, co nám přinesl do politických událostí opravdu něco nového i z pohledu dnešního dopoledne... Tyto poznámky jsou jen tak nějak někdejší rubrika Svobodné Evropy /RFE "Dokumenty doby, kde už Karel Kryl či Karel Moudrý neokomentují dění v ČESKOSLOVENKU a nyní v jeho troskách ze svého pohledu. Jako dokument své doby. Dokument vývoje názrů na složité otázky. Mezi světem banalit a velmi vážných témat.

Zdravím a hodlám mlčet, delší čas...

2) realita a skutečné záhady "české" a EUpolitiky a překlepy...

(Muller, 26. 3. 2012 15:37)

je hanba nevšimnout si překlepu ČESKOSLOVENSKO... i drobných jiných. Mýliti je prý lidské, snad jsem ještě člověk... a ET ufonský stroj na peníze... omlouvám se zde za překlepy, pospíchám a hodlám už mlčet...

Vědomí souvislosti

(Veselý, 25. 3. 2012 9:53)

Chci poděkovat paní docentce za fundovanou, a neutuchající snahu o nápravu naší společnosti. Je to sysifoské úsilí, honorované jenom poděkováním a asi i vlastním uspokojením z toho, že člověk udělal všechno, co mohl. Přidávám tedy toto veřejné poděkování a přání, aby se nenechala otrávit malou odezvou dnešního materialistického světa na její názory a pomáhala nám i nadále ve snaze udržet se na správné cestě.

zmizení Janouška - ufonská záhada - únos ET?

(Muller, 24. 3. 2012 15:49)

Dobrý den,
žerty stranou. Už v analýze 17.11.1989 je popsáno, co nám vládlo, vládne a má vládnout. Jsou tendence, vyprávět, že nějací "vesmírní lidé" či Plejáďané káží pravdu a lásku, tak nějak jako těžko zapomenutelný V. Havel.

A realita v "ufo světě"?
http://www.novinky.cz/krimi/262831-policie-pripravila-obvineni-janouska-lobbista-udajne-zmizel.html
Policie připravila obvinění Janouška, lobbista údajně zmizel
Policie má připraveno usnesení o trestním stíhání lobbisty Romana Janouška. Podle TV Nova, která se odvolává i na agenturu Mediafax, Janoušek zmizel a nezdržuje se doma. Lobbista v pátek v opilosti naboural jiné auto a jeho řidičku následně srazil. Od nehody ujel a prchal i před policisty, kteří ho nakonec zadrželi. Po výslechu byl ale Janoušek propuštěn.
moje pozn: v TV zprávách bylo něco o 2,2 promile a povídání s policií - o akpřících? viz dílo bratra Václava Havla z Charty 77 pana Kubiceho a jeho podřízených...)

Dnes 12:26 - Praha
(Aktualizováno: 14:20 )

"Podklady obvinění jsou připraveny a již není důležité, zda budou pachateli nehody doručeny," řekla Novinkám mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Popřela informace, že by policie nemohla Janouška najít. Nyní se mu teprve bude snažit předat obvinění, což by mělo proběhnout v následujících hodinách či dnech.

Jednapadesátiletá cizinka, kterou Janoušek naboural a pak i srazil, je podle vyjádření lékařů jednotky intenzivní péče v Motole již mimo ohrožení života. Zůstane však nadále v nemocnici na pozorování.

Policie Janouška pustila, přestože prchal

Vlivný lobbista byl v pátek odpoledne po výslechu propuštěn. U úmyslných trestných činů bývají podezřelí automaticky policií zadržováni na 48 hodin do doby, než je rozhodnuto o případném sdělení obvinění. O tom, zda bude podezřelý propuštěn hned po výslechu, musí rozhodnout státní zástupce. To se podle mluvčí Kropáčové stalo i v tomto případě. [celá zpráva]

„Muž spolupracoval a po dohodě se státním zástupcem jsme dospěli k závěru, že není důvod ho zadržet,“ uvedla Kropáčová i přesto, že Janoušek od nehody ujel a utíkal i před policisty, kteří ho jako pachatele nehody pronásledovali.

atd. tak to vypadá ve světě pravdy a lásky, když ožralý gauner někoho srazí, nic se nestane.... A pan Janoušek a vesmír a Mojžíšův gang z hořícího křoví? Kdo a kdy bude zase hořet - zejména pravdou a láskou, a jejím vítězstvím nad lží a nenávistí? Co ten chodec - pokud je vše pravda (???) - udělal? ZLOČINEC - ŠEL PĚŠKY A PAK OHROŽOVAL A V.I.P.a...

2) zmizení Janouška - ufonská záhada - únos ET?

(Muller, 24. 3. 2012 15:51)

Ten chodec byl ten z představ pana Janouška, viz MF DNES... ?
nebo jsou za tím spiknutí BISu a ufonů?

3) zmizení Janouška - ufonská záhada - únos ET?

(Muller, 24. 3. 2012 16:04)

co k tomu povolanější a vzdělanější a zejména Wikipedie...
Vyrvaná játra a kibuc a "UFO-Billy, Gilgameš a koktavý Mojžíš" jsou titulky odstavců známého publicisty, který přenesením této otázky do okolí kibuců udeřil hřebík na hlavičku: více na http://www.blisty.cz/art/22573.html

Když je to britské, tak to musí pravda...že?

a tedy pokračujme z okolí moderního kibucu, "pražské radnice" tj. prý Magistrátu hl.m.Prahy, jak to tqam chodí s ufony a jejich dědici:
Ředitel pražské policie Martin Vondrášek pro Právo rozhodně vyloučil, že by se například propuštěním Janouška po prvním výslechu policie chovala k vlivnému podnikateli jinak než k jiným lidem podezřelým z trestného činu.

Janouškovi hrozí roky za mřížemi

Při orientační dechové zkoušce muž nadýchal 2,2 promile. Policie již zahájila trestní řízení pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví a neposkytnutí první pomoci. Za neposkytnutí pomoci hrozí Janouškovi až pětileté vězení.

Janoušek byl v posledních dnech pod silným mediálním tlakem kvůli zveřejňování uniklých odposlechů jeho hovorů s někdejším pražským primátorem Pavlem Bémem (ODS) a dalšími vysokými úředníky magistrátu. Ty mimo jiné potvrzují, že Janoušek měl ve skutečnosti kontrolu nad řadou důležitých rozhodnutí, která se týkala veřejných rozpočtů a zakázek i personální politiky.

k doplnění také http://www.knihcentrum.cz/poselstvi-plejadanu/d-113977/
atd...

dr.ing. Kobliha napsal výborné úvahy a lituji jeho odmlčení se ve SN

(Muller, 23. 3. 2012 16:37)

Dobrý den,
požádal jsem franštináře, aby se podíval na originály výroků pana Sarkozyho. Tuším Součkovo "Tušení souvislostí" a zejména, ač profesionální ufolog, dostaqne záchvat. Mlčení... Třeba křivdím...
Ocituji zde kousek z páně "Koblihova na vlásku", nyní platící k novému kolu štvanic pro záminky jak zde okolo Sudet nyní proti Íránu:
1. Kmenovou insignii šamani horské entity učinili bohem, který jim a jen jim dovolil vůči ostatním všechno.
2. Na činu vybudovali svoji bezuzdnou cestu.
3. Sepsali cesty, aby jim a jejich bohu byli
všichni podrobeni.
4. Řekli tomu Kniha a nosili ji nad hlavou místo insignie, aby se jí a jich všichni báli.
5. Pak přišel příval za to, že neznali jiné a nepoznali skutečné Stvoření.
6. Ztratili zemi. Ta zůstala těm, kteří na ní pak nespočetné generace pracovali.
7. Táhli světem a zalíbil se jim sen o světovládě.
8. Dovolili na svoji ochranu vyrůst entitu pod cizím krutým vládcem. Ta dosud vládne bez jejich jména v jejich jménu.
* * *
A) Pak poznali, že by potřebovali mít zemi, kde by uchránili své poklady nabyté jinde.
B) Terorem uchvátili Zem, ač to mohla být kterákoliv jiná.
C) Svezli do ní své stoupence a zdecimovali původní obyvatelstvo.
D) Ke dni kolapsu všeho vypěstovali čtyři generace fanatiků, kteří neznají nic než sebe a insignii/Knihu.
* * *
To je scenário k situaci na vlásku.
Padesát let trápení a nyní zintenzivnění genocidy Palestinců se zželelo lidstvu a poslalo „Konvoj lásky“ – k měsíci lásky, konvoj zásob léků a živin.
Dne 29. května 2010 izraelské komando bylo vysazeno na lodi lotily, aby udrželi svoji blokádu území GAZY. Blokáda je součástí izraelských kroků k totální genocidě Palestinců a k rozšiřování země Izrael. Aby plán o Velkém Izraeli mohl být plněn a židovský sen o světovládě mohl pokračovat. Ministerský předseda Izraele pan Benjamin Netanjahu nazval zásilku deseti tisíc tun pomoci před bídou a smrtí na pěti lodích se
šesti sty pasažéry „Konvojem nenávisti“ a seslal na ně výsadek zabijáků. Padla desítka osob světa pomoci Palestincům. Mezi nimi, na lodi
Mavi Marmara, 19letý občan USA, a beze zbraně, byl usmrcen čtyřmi izraelskými kulkami do hlavy. To byla zřejmě rána i pro neochvějného
přítele Izraele – prezidenta Obamu. Je toho už příliš. Operace „Cast Lead“ (Lité olovo) loňského roku, totiž izraelský útok na Gazu, který usmrtil na 1300 Palestinců včetně civilních obětí starců, žen a dětí, a ještě podtržený
židovským triumfalismem, že likvidovali nepřítele, nutně otevřel oči těm se srdcem. Záležitost dosud není mezinárodně prošetřena
a uzavřena. Proč?
Následovalo drzé a provokativní zavraždění pracovníka palestinského Hamásu Mahmúda al-Mabhúha komandem Mossadu na cizím výsostném území, totiž v Dubaji, v únoru tohoto roku. K „potěšení“ západních
států tito skuteční teroristé v přestrojení za turisty pro vstup do arabského Dubaje a ubytování v hotelu, kde al-Mabhúh dlel, použili cestovních pasů cizích zemí, včetně pasů EU. To nemohlo nepobouřit kdekoho z civilizovaných států, které dodržují diplomatické konvence a dokonce mají oiciální styk s Izraelem.

2) dr.ing. Kobliha napsal výborné úvahy a lituji jeho odmlčení se ve SN

(Muller, 23. 3. 2012 17:02)

Do diskuze jsem přičinil poznámku k "dvojroli" čí víceroli pana Sarkozyho, a to že v čase, kdy je opět veleben Václav Havel, jako akademik (sic!) skrze shromáždění akademiků Akademie věd ČR, zkoumající hlubiny absurdní politiky tohoto absurdního dramatika a absurdního politika, doby rozvratu, ničení a úpadku - rozbití ČESKOSLOVENSKA , tak pracně vybojovaného za utrpení domácího tlaku na c.k. rakouskou policejně-vojensko-státní mašinerii v letech 1.světové války a zahraniční práci TGM i za pomoci přeběhlých c.k. vojsk označujících se později za legionáře svobodné ČSR...
Podle mého názoru, byla totiž připravena obří zpravodajská akce velebení izraelských akcí/ činností ... V divadelním kontrapunktu, silně krvavém: divadelní zavraždění francouzských vojáků, korunovaných vraždou rabína s jeho rodinou před židovskou školou. Kriminálníkem, podle paní M. Le Pen 15x trestaným, se vztahem ke zpravodajským službám a informátor policie, a navíc silně školený jako "legie" Bin Ládina či "jugoslávských" Kosovců... více o Havlově roli v rozbití Jugoslávie Dr.R.Doleček, i ve SN. Já jen zde přidávám, než bude více informací, že z průběhu "bojů" francouzské policie s kriminálníkem, prý islámistou, šlo spíše o typickou akci tajných služeb na objednávku zákulisních dirigentů světa globalizace, nyní v kapitole mouchy jednou ranou: pomoci plnit dohodu ACTA zakázat nepohodlný internet- kdo se nelíbí je fašista a extremista. A pak rozjet proizraelskou kampaň jak zvýšit volební preference pana Sarkozyho a poškodit paní M.Le Pen, s již cca 25% preferencemi ve volbách na úřad presidenta Francie.
A to vše ještě sdalším, dost zjevným cílem, rozjet přípravu na další válku: protentokrát ne už Böhmen und Mähren skrze židovské politiky okolo A.Hitlera, ale skrze židovské politiky okolo následovníka A.Hitlera, pana Sarkozyho... To chce pečlivě, krok po kroku na faktech vyložit - zde zatím ne.
Dá-li Bůh, snad vše složím do článku, toto je jen zatím souhrn podkladů, co prý by mohl onen franštinář... poslat, přeložené a shrnuté.

A tak máme zatím třeba PF 1999 Miroslava Dolejšího, které se dá velmi dobře užít i při pochopení výše uvedených fakt a mých úvah, jak je smysluplně spojit... v případě izraelského řízení vražd izraelských občanů. věřících židů, nábožensky orientovaných sekulrárními tajnými službami, na vrcholu řízený z Izraele, skrze podřízené figurky jako je pan Havel, nyní nebožtí, a zatím "božtík" pan Sarkozy. Božtíku, božský "božtíku", by mohl napsat už nebožtík, ale budoucí nesmrtelný akademik Václav Havel... a tak prý bude Ruzyně po něm a ne čistírna odpadních vod v Troji po něm pojmenována...
Zdravím moudré, tedy i Vás...

3) dr.ing. Kobliha napsal výborné úvahy a lituji jeho odmlčení se ve SN

(Muller, 23. 3. 2012 17:07)

Je třeba připomínat poctivé zdroje:
http://www.volny.cz/ingvesely/SN310.pdf

a vědět, kde nalézat v archivu argumentaci...

Re: 4) dr.ing. Kobliha napsal výborné úvahy a lituji jeho odmlčení se ve SN

(Muller, 23. 3. 2012 17:31)

Co za tím může být, dám z internetu:
http://www.exopolitika.cz/news/arizonsky-soudni-vymahaci-organ-vysetruje-ufo/ jako originál českého překladu z
http://www.openminds.tv/az-law-enforcement-agency-investigates-ufos-894/

Jason McClellan, 1.3. 2012 Překlad: Karel Rašín
a text:
Dover řekl pro KPHO: “Možná, že tomu nebudeme věřit . . . Možná, že nebudeme věřit všemu, ale my to spíše hodláme pečlivě a profesionálně vyšetřit. Budeme o tom informovat, ať to dopadne jakkoliv.” Je to o ochotě přijímat takové zprávy o paranormálních aktivitách a slíbit, že se bude postupovat důkladně a diskrétně během procesu vyšetřování, aby se svědkové cítili bezpečně, když se jejich případem budou zabývat úředníci. Dover bude pravděpodobně také 11.3. zvláštním hostem v Harkins Shea 14 Theatre ve Scottsdale v Arizoně kvůli promítání dokumentu o fénixských světlech, která se právě objevila v roce 1997 nad arizonským Fénixem a způsobila obrovské pozdvižení. Koná se při příležitosti 15. výročí tohoto slavného hromadného pozorování UFO, které se právě v roce 1997, 13. března, objevilo v Arizoně. Tehdy pozorování světelných objektů trvalo celé 3 hodiny večer a byly nafilmovány mnoha svědky.

Co bylo v tu dobu z pohledu geopolitiky, což je vlastně také exopolitika více prívě v PF 1999 Miroslava Dolejšího a při nynější záplavě zpravodajských akcí od Toulouse až po Bémovy švindle, jako psychiatra Charty 77 v roli primátora Prahy a údajného slézače Mont Everestu...Spíše se slézá s vekslácko StBácko - bolševicko smluvním spolkem MOSAD, CIA+KGB - zde StB a nyní BIS 1 spol a také ABL +VV ... a to je už Analýza 17.11.1989 - až dodnes platná. I pro Toulouse a organizátory popravy rabína a jeho dětí...Občanů Státu Izrael, skrze jeho tajné služby a jimi řízené agenty, jako zde soudruh Zifčák_Růžička, zde ve stínohře, tam v krvavém přenosu pro TV

jenom čas je soudce všech teorií...

(Muller, 18. 3. 2012 12:18)

Dobrý den paní docentko,

SN jsou na webu SEZNAM, který dnes od 5 hod ráno má v záhlaví toto:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/vzdelavani/262015-u-slunce-se-objevil-tajemny-objekt-vypadajici-jako-tmava-planetka.html
a text:
U Slunce se objevil tajemný objekt vypadající jako tmavá planetka
Teleskop obíhající na naší planetární orbitě zachytil poblíž Slunce zajímavý jev. Ten vypadá jako tmavý objekt o velikosti menší planety, do kterého ze Slunce vede tmavá spojnice ve tvaru trubky. Fanoušci záhad již mají plno teorií o původu „objektu“, vědci jsou samozřejmě ve svých dohadech mírnější.
zde foto v originále...

Jev připomíná obří Hvězdu smrti z Hvězdných válek, která nasává energii z hvězdy. Odborníci z NASA mají střízlivější vysvětlení, ale zcela jistí si nejsou.
Snímky byly pořízeny ze Solar Dynamics Observatory spadající pod NASA. Uživatel, jenž je na internet umístil, vyzval experty, aby tohoto „podivného návštěvníka“ u Slunce vysvětlili.
Odpověď přišla. Podle vědců citovaných na Space.com se nejedná o návštěvníka z jiné planetární soustavy ani o objekt zrozený a vystupující ze Slunce, ale o sluneční proturbulenci. Nicméně mechanismus zformování útvaru je nejasný.
Skládá se podle všeho z temného materiálu, který je chladnější, než zbytek žhnoucí masy na povrchu hvězdy. Sférický objekty je navíc spojen úzkým tunelem se sluneční koronou. Není jasné, jak k tomuto úkazu dochází a proč probíhá jinak než běžně známé erupce, které chrlí sluneční plasmu a nabité částice do prostoru, aniž by zformovaly kulový objekt.

Jde o recesi, podvod nebo pravdu? Tak zní i dnes prvotní otázka...

2) jenom čas je soudce všech teorií...

(Muller, 18. 3. 2012 12:37)

EXOPOLITIKA uvádí k datu 16.3.2012

http://www.exopolitika.cz/news/ebe/ 16.03.2012 18:40 EBE – mimozemská biologická entita
Nedávno zesnulý plukovník Philip Corso, autor knihy „The Day After Roswell“ píše, že měl možnost nahlédnout do pitevního protokolu neznámé bytosti, který byl pohřben hluboko v archivech týkajících se Roswellu - v Pentagonu v roce 1961. Později byl Corso jeden z mála lidí v armádě, který měl přístup k úředním spisům týkajících se havárie UFO v Roswellu z roku 1947. Roswell a UFO (pohon)
Náš deník událostí okolo SN:
15.32012 jsem připoměl panu ing. Veselému, inženýru elektrotechniky, jak pohlížet na mou informaci, že určitá část UFO je na elektřinu. Ne na „baterky!!!!!!“ – ve smyslu „PATENT ROZKOP a ZAHOĎ, což se prodává převážně v hyper-, super atd.-marketech... CZECH TRADE.

A už 16.03.2012 18:40 máme z VESMÍRU skrze tlumočníka pana Rašína (exopolitika...) tuto odpověď, byť z archívu vlády USA:

Corso vysvětloval, že šéf vědeckého výzkumu Herman Oberte, který zkoumal pohon odtaženého vraku, mu sdělil, že loď neměla motor. Neměla žádný typ tradičního raketového pohonu, ani atomový nebo tryskový. Místo toho, to vypadalo, že loď zužitkovává elektromagnetickou energii, kterou sama získává z prostoru. Elektromagnetické pole se vytváří kolem lodi, je de facto vestavěno v lodi a samo se doplňuje „atomizací“ struktury vesmírného prostoru. O motoru vojáci tvrdí, že byl téměř jako recyklační přístroj, který je spojen nějakým „channelingem“, nebo dokáže přesměrovat pozadí elektromagnetické energie, jež prostupuje vesmír a tvoří vlnovou strukturu kolem lodi, čímž jí umožňuje pohyb a navigaci bezpotřebného paliva. Plášť lodi i těsný oblek na tělech bytostí byl z materiálu, který byl rovněž „atomizován“, což je seřazení atomů za sebou. Tím se vytvoří druh husté struktury, něco jako pavoučí vlákna, což poskytuje lodi nejen významnou sílu, ale také minimální odpor. Tato struktura se totiž sama obalí kolem lodi tak, že je schopna reagovat na elektromagnetismus kolem ní. To je způsob, jakým tradiční pozemské prvky vůbec nemohou fungovat.
Když se loď bleskurychle dopraví skrze prostor a naši atmosféru, seřazení atomů na povrchu lodi a i vysoká hustota struktury poskytne lodi druh průhlednosti, která ji na určitou dobu učiní třpytící se nebo lesknoucí. Corso říká: „Atomicky seřazený povrch UFO má elektromagnetický náboj, čímž se vytvoří elektrodynamická síla, která poskytuje lodi pohyb. Poklesy či zvyšování rychlosti doplňuje tak sama ze sebe, dokud loď nedosáhne obrovské rychlosti, která značně převyšuje rychlost světla. Gravitační vlny pak procházejí přímo tímto štítem.“
Na lodi nebyly žádné švy. Corso říká, že „nebyly nikde patrny žádné spojovací linie, nýty nebo svařovací pruhy. Totéž bylo i na povrchu těl bytostí. Stříbrné prameny vláken držely velkou silou pospolu stejným způsobem, jako držel povrch lodi.“ Bylo to jako by loď držela pohromadě sama nějakou formou elektromagnetické energie. Zdá se, že tato pole jsou spojena dohromady tavením atomů a molekul, čímž nevznikly žádné švy a vznikla jednolitá entita. Vojenští inženýři podle Corsa uvažovali, že tajemství ohromné rychlosti a vesmírného pohonu by mohlo být založeno na plazmě přilehlé k lodi, která vyrábí výboj nebo zdvih a změny směru. Magnetické pole nebo plazma kolem lodi vede k záření a ke změnám v barvě při nabírání rychlosti. Je to typ elektromagnetického pulzního pohonného systému.
Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/ebe/

moje otázka ke vzdělané paní docentce, byť ne oboru fyzika + elektřina:
že Einstein je básník a fabulátor v oboru "fyzika" je obecně známo. Jev, který je na skice z majetku vlády USA, ne z učebnic současných studentů VŠ elektro v Praze a okolí... je vlastně trochu vidět na předchozí fotce...viz originál...
Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/ebe/

3) jenom čas je soudce všech teorií...

(Muller, 18. 3. 2012 12:53)

a nyní záleží na svědectví svědka, autora ze SN -
kde jsem na téma LETECKÁ ŠKOLA - třída ....... UFO xyz trval, že cestující ruší řízení lodi svých strachem, emocemi. A že bázliví pasžeři se neberou na palubu, neboť vozit pasažéry je zakázáno + několik knih příkazů, zákazů, předpisů, doporučení a zejména "právnických kliček" zcela stejných jako v US právu...
a hle: vesmír posílá ozvěnu mých slov...
pokračování bodu 2)
Vědci studující tuto kosmickou loď se domnívají, že mezi piloty a jejich lodí byla vzájemná součinnost. To zní stejně neuvěřitelně jako kdysi živočišný magnetismus. Jde o symbiózu mezi pilotem a lodí na bázi biologicko-mechanické nebo elektronické. Pohlíží na takové spojení jako na formu digitální elektroniky, ve které byl tok elektromagnetické energie neurologicky spojen s EBE a jejich lodí. Jako by se mozek pilotů začlenil do elektromagnetických vln vyráběných kolem lodi. Bytosti také měly kolem hlav pásky, které měly patrně schopnost manipulovat s rozdílnými elektromagnetickými poli skrze telepatické mozkové vlny a kromě toho také skrze bříška prstů, kde byly „přísavky“, kterými byly spojeny s lodí a kterými mohli řídit manévry lodí.

Elektromagnetické vlny by se také mohly projevit „rozházením“ barev kolem hranic lodi, což by mohlo vysvětlit nesčetná pozorování UFO doprovázená záblesky barevných světel.

Corso byl přesvědčen, že EBE byly specificky navrženy pro cesty vesmírem. Totiž i při relativně krátkých pozemských cestách zažívali astronauti ztrátu tělesné hmoty, poškození imunitního systému, zhoršení zažívacích funkcí a vyčerpanost. Naše vlastní klonovací experimenty ukázaly, že je teoreticky možné geneticky zkonstruovat „dokonalého“ vesmírného cestovatele. Tohle by mohlo být to, co dělají mimozemské bytosti po tisíce let, ne-li po milióny. Ovšem, abychom mohli cestovat na dlouhé vzdálenosti vesmírem, museli bychom být více než jen lidé.
Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/ebe/

se mým zdůrazněním, že pilotáž UFO není pro slabé fyzično (+ psychično) , a že je pro slabší, promiňte "na zblití" - viz dřívě běžné "zvracecí pytlíky v letadlech" ovšem zde ne pro kinetozu... zde jde o problematiku trochu silnější, než na 3-4 kinedryly... ve hře jsou energie viz foto slunce, a poznámka 1)

Proč zde toto veřejné vyjádření: poctiví nepozemšťané jsou UČITELÉ, a tak jejich svátek si slušní lidé připomínají také na výročí J.A.Komenského 28.3. a opakují si proti Dobešovi, vězeňskému, bachařskému psychologogvi, ze stejné kasty, jako byli nedávno uprchlí "psychologové" vyzvědači z dači- nejvyšších kruhů dědiců KGB, tedy uprchlých z kruhů generality Generálního štábu Armády ČR a Alexandra Vondry z Charty 77 - domů, někam za Moskvu... do bažin za Tunguzkou...

výborně - Začněme od Adama

(Muller, 15. 3. 2012 9:56)

Vážená paní docentko,

výborně. "Začněme od Adama" je titulek odstavce Miroslava Dolejšího ze série přednášek PF, zejména 1997,1998 a 1999. Z let, kdy tento myslitel domýšlel, jak to bylo s Adamem a jeho dětmi - dodnes. Komenský byl standardem pro české obrozence až po svět I. republiky a národní odpor čsl. vůči světu ekonomických diktatur, které už nyní jen škrtají a to zejména za pomoci bachařů a kriminálníků, jako je "vězeňský psycholog" pak s praxí "bezpečnostních agentur, místa pro "bývalé" StBáky a jejich pozorky různé PS-VB, světa tajných služeb, nyní jako ministr školství Dobeš, shazující verdikt poctivé akreditační komise... Ministerským výnosem, že vzdělání je tržní, kšeft. Kdo dá víc, má diplom většía rychleji, a nejlépe už do týdne vydaný.... Od nástupu do tržních škamen Václava Klause a jeho neviditelné - tj. ufonské - ruky trhu.

Více právě Miroslav Dolejší ve svých PF:
http://www.volny.cz/ingvesely/PF1999.HTM

Budiž čest a sláva, těm z okruhu českých a čsl, vzdělanců, že ač technici různých směrů, zde elektrikáři... házejí z nápovědní budky Svobodných novin, všem těm prodejním, zkorumpovaným filosofům pravdu.

Třeba jako "Politická fakta před vstupem do roku 1999." , ze kterých je nadpis jak to u Adama začalo...