Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobro a zlo v dějinách i současnosti – Doc. PhDr. Marie Řehořková

15. 1. 2015

Motto: „Bůh nás stvořil

k veliké své chvále,

každý náš dobrý čin

je píseň podle jeho not.

Tak prostý člověk

se znaky myslitele

každý den podílí se

na díle svého Stvořitele.“

„Často se nám tvrdí, že stoupenci jiných náboženství, buddhisté, mohamedáni či izraelité, jsou lepší vyznavači své víry než my, křesťané, že lépe plní zákony svého náboženství. Toto tvrzení je rozporné. Jsou-li členové jiných náboženství často věrnější své víře než křesťané, je to proto, že jsou jim tato náboženství dostupnější než mimořádná úroveň křesťanství. Pro křesťana je nesnadné být na výši své víry, svého ideálu, protože musí milovat své nepřátele, nést odhodlaně svůj kříž, hrdinsky snášet a odporovat pokušení světa, a to věřící izraelita ani mohamedán dělat nemusí. Křesťanství vede náš život na cestu nejvyšší sebekázně.“ Josef Volokolamský, který toto vyslovil, vyjadřuje mínění ruského pravoslavného křesťana.

Právem se tvrdí, že Rusové nemoralizují, že mají velkou schopnost chápat lidskou slabost a mají sklon mít soustrast s hříšníky. F. M. Dostojevskij je významný vyznavač takovéto zbožnosti. Starci Zosimovi ve svém románu Bratři Karamazovi klade do úst tato slova: „Nebojte se hříšníků, milujte lidi.“ Soucit s člověkem a s jeho slabostmi prosvítá celým dílem Gogolovým i L. N. Tolstého. Snad by se tato tendence ve východním křesťanství dala nazvat či vyjádřit touto větou: Všichni lidé jsou moji přátelé.

V citu lásky a soucítění se musí stýkat křesťanský Východ se Západem, i když jinak jsou tu rozdíly, které se nejstručněji dají vyjádřit v odlišném poslání člověka na této zemi. Zatímco Východ říká: „Trpím, a proto jsem“, západní svět dává přednost rozumu před citem a volá: „Myslím, a proto jsem“. Podstatou lidství je ovšem harmonie mezi rozumem, citem a vůlí. Ze životní zkušenosti víme, že citová debilita je životu nebezpečnější, než je debilita čili slabost rozumová.

Do 19. století si Evropané mysleli, že bráhmanské a buddhistické myšlení může nabídnout něco jen těm, kteří se mohou stáhnout ze světa a žít v nečinném sebezdokonalování. Více než sto let známe již původní učení Siddhárthy Gautamy-Buddhy, jeho „arijskou stezku“, jež je pravidlem pro moudré žití, které nelze oddělit od činnosti člověka mezi druhými lidmi. „Po  správných názorech přichází správné toužení, neboť příroda se děsí prázdnoty, a ježto se nízké žádosti musí vypleniti, je nutno podporovati jiné touhy – touhu sloužit jiným, touhu konati a brániti spravedlnost. (…) Prvotní buddhismus nesměřoval ke zničení touhy, nýbrž ke změně touhy,“ říká ve svých Dějinách světa H. G. Wells. Pasivita, později buddhismu připisovaná, nebyla Buddhovým záměrem. Říká-li Wells, že „Galilejský byl příliš velký pro naše malá srdce“, je možno říci, že Buddha byl příliš vznešený pro naše nízké touhy.

V citu lásky a soucítění se stýká křesťanství s velkými předkřesťanskými učeními dávné Číny a Indie. To si ve 20. století uvědomuje Albert Schweitzer, když říká: „Dejme si pozor, abychom neumenšovali, co z křesťanských ideálů najdeme pod vzdáleným nebem v minulosti u nekřesťanů.“ Přední myslitelé Číny byli zajedno v přesvědčení, že síly, které ve světě působí, jsou dobré. Proto musíme pochopit smysl světa a snažit se jednat  s ním v souladu.

Tuto náboženskou přírodní filozofii najdeme v Číně u Lao-c’ (6. stol. př. Kr.). Seznámit se s ní můžeme v knize Tao-te-ting (Kniha o životě podle smyslu jsoucna). Lao-c’, podobně jako Buddha, nebyl odtržen od potřeb života, a proto se stává vhodnou inspirací pro čínského císaře Han Ging Di, který panoval v letech 156–140 př. Kr. Podobně byl ovlivněn Buddhovými myšlenkami ve 3. stol. př. Kr. indický král Ašóka. Osmadvacet let pracoval Ašóka se zdarem na tom, aby lidé v Indii měli to, co potřebují.

Poslyšme, co říká Lao-c’, který se narodil 600 let př. Kr.: „Zbraně jsou nástroje, které nosí pohromu, / ne nástroje pro ušlechtilého. / Použije jich ten, jenž už nemůže jinak. / Klid a mír jsou tím nejvyšším. / Vítězí, ale neraduje se z toho. / Kdo zvítězil v boji, má zůstat stát / jako při smuteční slavnosti.“

Konfucius (560–480 př. Kr.) a Mencius (372–289 př. Kr.) shledávají ještě více dobra nebes než jejich předchůdce Lao-c’. Proto vkládají do zbožnosti i světské moci ještě více činné lásky než on. V mnohém se stýkají tito myslitelé s učením Ježíšovým o neohraničené lásce k člověku. Plemenné vlastenectví židovského národa, překonané Ježíšovým náboženstvím všelidské lásky, je těmto myslitelům neznámé. Nenajdeme je ovšem ani u Platóna či Aristotela.

Náboženské války, které zmítaly Evropou přibližně od 15. století, nebyly v souladu s učením Kristovým. Není tedy divu, že J. A. Komenský (1592–1670) volá ve zralém věku po smířlivosti v církvi i ve veřejném životě. Náboženské války nepřinesly nic dobrého ani do života svým současníkům, ani jejich potomkům. Ze zla nikdy dobro nevzejde, ale zase jen zlo – v jiné podobě. Proto patrně mluví T. G. Masaryk v Otázce sociální (vydání z roku 1896) o marxismu jako o plodu německého protestantismu a o Marxově učení jako o iluzi, nikoli o filozofii.

Přípravy na 1. světovou válku (1914–1918) nám zachytil ve své knize „30 let novinářem“ britský diplomat a novinář H. W. Steed. Na str. 368 zaznamenává rozhovor se soluňským finančníkem Emanuelem Carasso. Stojí za citaci: „Viděl jste někdy pekaře hnísti těsto? My jsme pekaři a Turecko je těsto. Pekař je natahuje, strká jím sem a tam, bouchá a plácá, tluče je svými pěstmi, až konečně je zpracuje v takovou hutnost, jakou potřebuje k pečení. To činíme také my. Provedli jsme revoluci, potom protirevoluci, pak zase novou revoluci a snad jich bude ještě několik, než těsto bude v pravém stavu. Pak je upečeme a nakrmíme se jím.“

Rozhovor proběhl 13. září 1913. Revoluce a válka jde tedy ruku v ruce, neboť jde v obou případech o destrukci jak člověka, tak jeho činnosti pozitivní, tvůrčí.

Není divu, že po 1. světové válce, v níž bylo zraněno a zahynulo 30 milionů lidí, mnozí ztráceli víru v Boha, neboť zlo na této zemi je víry zbavovalo. Na válečném podhoubí se pak daří takovým teoriím, jakými je třídní nenávist a třídní boj, jakož i teoriím o rozvolnění pudů. Významný francouzský lékař Maurice Boigey píše po 1. světové válce: „Válkou vzrostla záliba v hrozných věcech, poněvadž se davy s nimi seznámily. Záliba v neřesti a lhostejnost, ne-li odpor ke ctnosti, proniká všude. Co bylo včera dobrého a krásného, je dnes špatným a šeredným. Dřívější pravdy jsou pouze lží. Zloba a obratnost jsou největší síly člověka. Sobectví, kruté násilí a ničím neomezené touhy jsou oprávněnými podněty. Vzdávaje se dobrovolně mozkových zařízení kontrolních a zápovědních, odsuzuje se civilizovaný člověk k duchovní anarchii, úpadku, zkáze a smrti. Vítězové i poražení směřují pak k duševní zatemnělosti.“

Vedle marxismu sehrál v revolucích a válkách významnou roli freudismus. Ten chápe pudovou ukázněnost jako příčinu neuróz a duševních poruch. Poněvadž ukázněnost je předpokladem cílevědomé tvůrčí práce, zbavuje Freud člověka schopnosti tvořit a omezuje ho na pouhou destrukci zatímní lidské činnosti. Podle Freuda je všechen lidský život podmíněn neustálými podněty pohlavními. Freud mluví o pohlavní rozkoši kojence, o onanii batolete, o pohlavním dráždění oblasti řitní atd. Prof. Cruchet, současník Freudův, říká, že je to učení monomana. Popisuje také Freudovo psychoanalytické léčení: „Toto léčení záleží v tom, že se kladou otázky nemocnému, ležícímu naznak na pohovce, a pátrá se v jeho minulosti po prvním hnutí, které neurózu vyvolalo. Postup je znám, skoro co svět světem stojí: je to postup při zpovědi. V tomto případě je však překroucen předpojatou pohlavní myšlenkou, kterou Freud soustavně vyhledává.“

Cruchet není jediný, kdo z Freudových současníků jeho učení odmítá jako nevědecké, zdraví škodlivé a životu nebezpečné. „Někteří Freudovi pacienti, jsouce přesvědčeni, že spáchali ve věku dětském nebo později činy, jakých jejich morálka nepřipouští, sáhli k sebevraždě,“ říká prof. Cruchet. Ph. Pagniez je pak toho mínění, že „kdyby podobná teorie přišla na světlo ve Francii, bylo by se z toho zase jednou usuzovalo na naši lehkomyslnost a nemravnost“. Stefan Zweig, obdivovatel Freudův, popisuje jeho život ve Vídni a říká o něm, že je to „myslitel vědomě pozemský a hluboce protináboženský. Podle jeho přesvědčení si člověk nežádá věčnosti, jeho duše netouží po životě duchovním: duši ovládají slepé pudy“.

Freudova díla probádal také v krásné knize „Psychoanalýza“ Charles Blondel, profesor na filozofické fakultě ve Štrasburku, a dospěl k závěru, že učení Freudovo je velký bluf (= zveličelá nepravda). Podobný názor mají ovšem i další Freudovi současníci, jako Dr. Boigey, Dr. Laignel-Lavastine. Upozorňují zároveň na to, že freudismus je možno využít komerčně, neboť pohlaví má každý. Dnes, s odstupem času, víme, že mají pravdu. Současníkům Freudovým musíme také věřit více než jeho mnohým dnešním vykladačům, Strategie a taktika psychologické války pracuje nejen s jednotlivými pojmy, ale s celými učeními, aby odpovídalo jejich současným zájmům. Nejinak je tomu i s marxismem. Současná fáze marxismu je přece předkládána jako antikomunismus a Marx jako největší myslitel 19. a 20. století.

V tomto stručném pojednání jde o to uvědomit si, že obě učení, freudismus i marxismus, jsou v rozporu s celou světovou kulturou, nejen s tzv. kulturou západní, ale i východní, a to v současnosti i v průběhu lidských dějin. Marxův a Freudův ateismus stojí jako protiváha všech světových náboženství, zvláště pak křesťanství, neboť ono vede člověka cestou nejvyšší sebekázně.

Doc. PhDr. Marie Řehořková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

k marxismu a freudismu patří marxismus - exopolitismus!

(kritik, 4. 2. 2015 22:27)

K marxismu a freudismu patří marxismus - exopolitismus! Jak je zřejmé z řady "ufologických" příspěvků na vážná témata SN, kdy lidé v koncentrácích byli "jen" tetováni a nyní už mohou být už "moderně" čipováni jako psi či další domácí zvířata, a místo křesťanství se jim má dostat pravé náboženství, "že ufoni jsou systém víry pravé". Ač jde jen o obyčejný život ve vesmíru, který má legraci z namyšlených hlupáků a krvavých válečníků - vždy v nějakém jménu. Nyní zase jak Obama jezdí na Mars - a jak se to utajuje.... když je potřeba zástupné téma k utajení co se děje na Ukrajině doopravdy. Jak tam nelétají žádné talíře, ale dělostřelecké granáty a pumy - a stále do civilních oblastní a nemocnic. O tom slavní exopolitikové mlčí či schválně tím něco zastírají?

Ve Švédsku začali čipovat lidi -iniciátor Hannes Sjoblad

(Svobodné noviny - BBC Rony Cella-Jones, 4. 2. 2015 21:55)Ve Švédsku vyměnili identifikační karty za podkožní čipy. Implantát dostali lidé pracující v nové stockholmské administrativní budově Epicenter. Zavedení čipu je rychlé a téměř bezbolestné, dle serveru BBC.

Čipy jsou umístěné pod kůží na ruce a využívají technologii rádiofrekvenční identifikace (RFID). Zaměstnancům čipy umožňují vstup do hlavní budovy či použití skeneru nebo tiskárny.

Čip umožňuje zaměstnancům otevřít dveře a používat kopírku bez tradiční karty. Foto: BBC

Tuto novinku vyzkoušel i technologický reportér BBC Rony Cella-Jones. Samotný proces zavedení trvá jen několik okamžiků a není ničím výjimečný. „Byl to moment bolesti. Ne o moc horší než píchnutí injekcí. Poté mi ruku zalepili,“ uvedl Jones. - Chceme porozumět této technologii dříve, než k nám přijdou velké korporace, velké vlády a řeknou, že by měl být očipován každý- daňové úřady, Google, nebo Facebook,“ komentoval uvedení do praxe iniciátor Hannes Sjoblad.

V budoucnosti by mohl čip sloužit jako nástroj na placení za kávu. Již delší dobu se také hovoří o nahrazení hesel a PIN kódů při ověřování identity uživatele.
zdroj : http://www.bbc.com www.bbc.com/news/technology-31042477
Want to gain entry to your office, get on a bus, or perhaps buy a sandwich? We're all getting used to swiping a card to do all these things. But at Epicenter, a new hi-tech office block in Sweden, they are trying a different approach - a chip under the skin.
Felicio de Costa, whose company is one of the tenants, arrives at the front door and holds his hand against it to gain entry. Inside he does the same thing to get into the office space he rents, and he can also wave his hand to operate the photocopier.
That's all because he has a tiny RFID (radio-frequency identification) chip, about the size of a grain of rice, implanted in his hand. Soon, others among the 700 people expected to occupy the complex will also be offered the chance to be chipped. Along with access to doors and photocopiers, they're promised further services in the longer run, including the ability to pay in the cafe with a touch of a hand.
On the day of the building's official opening, the developer's chief executive was, himself, chipped live on stage. And I decided that if was to get to grips with this technology, I had to bite the bullet - and get chipped too.
The whole process is being organised by a Swedish bio-hacking group which was profiled by my colleague Jane Wakefield recently. One of its members, a rather fearsome looking tattooist, inserted my chip.Ufologie – odhalení některých mýtů: Bylo by arogantní předpokládat, že my jsme jediným životem ve vesmíru

(citace Wernhera von Brauna, 4. 2. 2015 22:07)

“Bylo by arogantní předpokládat, že my jsme jediným životem ve vesmíru“ Kdybych měl dolar pokaždé, když uslyším tento argument pro mimozemský život a pro UFO, měl bych mnoho dolarů. Je to pěkný úryvek z projevu, a tato citace (a mnoho variant na toto téma) je vlastně parafrází výroku raketového vědce, Wernhera von Brauna, a jeho postřehu, že: “Byla by to ta nevětší opovážlivost myslet si, že jsme jedinou živou věcí v tak rozlehlém prostoru.“ Nicméně, ačkoli je to pěkný úryvek z projevu, existuje pravděpodobně silnější argument, který jde nad rámec pouhých čísel. Mělo by být pravděpodobně lepší říci: “Vzhledem k tomu, že se zákony fyziky a chemie zdají být v pozorovatelném vesmíru neměnné, stejný proces, který dal vznik životu na Zemi, by se měl vyskytovat na nespočtu jiných planet, což znamená, že pokud si člověk myslí, že život na Zemi je nějakým kosmickým zázrakem, vesmír by měl takovým životem překypovat.“
http://www.exopolitika.cz/news/ufologie-odhaleni-nekterych-mytu/

Prezidentské volby USA 2016: čas pravdy? Andrew Basiago o úřad prezidenta ?

(citace: Ing. Ladislav Zelinka, badatel, politolog a spisovatel , 4. 2. 2015 22:17)


Andrew Basiago je vědec, právník s doktorským titulem, zároveň celou řadou badatelů exopolitiky považovaný za hodnověrného svědka. Svým významem a programem jej můžeme řadit vedle známého Stevena Greera, zakladatele hnutí Disclosure, od 90. let se snažícího o veřejné kongresové slyšení s lidmi z tajných vládních projektů. Basiago sám sebe představuje jako jednoho z předních představitelů "hnutí za pravdu a odhalení" a pokračuje v této snaze o donucení vlády USA k odhalení mimozemské existence, tajných projektů a technologií. Zda bude úspěšný a Disclosure se stane skutečností, se dozvíme příští rok.

Jaké šance může naprosto neznámý Basiago mít? Pokud nebude kandidovat za demokraty ani republikány - dvě tradičně hlavní americké politické strany - tak podle dosavadních zkušeností nulové - žádný nezávislý kandidát dosud v USA nikdy nezvítězil, ba ani nedostal významnější počet hlasů. O třetích kandidátech se většinou svět ani nedoví. Navíc v konzervativní americké společnosti je minimální šance pro nějaké novoty. Ačkoliv se tam konspirace stávají stále známějším tématem, stále jsou v celonárodním pojetí spíše okrajové. Ukazuje to např. kandidatura Jeffa Bosse, známého "konspirátora", jehož volebním tématem byla pravda o 11. září, který několikrát kandidoval - vždy s mizivými procenty hlasů. Je těžko si představit, že by Andrew Basiago se svými senzačními tvrzeními, navíc s tématikou mimozemšťanů, uspěl u mainstreemové části společnosti.

Pokud by Basiago usiloval o úřad prezidenta z pozice ať už demokratické nebo republikánské strany (pokud by byl vůbec připuštěn), musel by projít stranickými prověrkami, kde by musel čelit jiným kandidátům, vesměs samým významným osobnostem, jako jsou Hillary Clintonová (favoritka za demokraty), J. Biden, J. Bush (republikán) a další. Ještě není jisté, kdo bude kandidovat a jaká jména se ve volebním boji nakonec objeví, je ale možné očekávat, že mezi nimi bude kromě jmenovaných např. Al Gore, miliardář Donald Trump nebo také slavný herec George Clooney. Basiago by musel čelit těmto celebritám a porazit je ve stranickém klání. Bilance je na první pohled značně pesimistická. Basiago však má svá senzační odhalení, která mohou být jeho velkým trumfem. Mohou být pro americký lid natolik převratná a revoluční, že by dokázala zvrátit všechny volební odhady a dát šance úplně neznámému vědci? Basiago plánuje sdělit šokující skutečnosti o současném prezidentu Obamovi. Způsobí jeho kandidatura celonárodní skandál? Pomůže mu k získání si amerických voličů? To by vedlo ke skutečně převratným změnám a vítězství exopolitiky. Basiago slibuje nové technologie pro celý svět. I pokud nezvítězí, dá se očekávat, že jeho vystoupení bude mít významnou dohru.

http://www.projectpegasus.net/
http://www.exopolitika.cz/news/prezidentske-volby-usa-2016-cas-pravdy-/

http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2011/11/mars-visitors-basiago-and-stillings-confirm-barack-obama-traveled-to-mars-1.html