Jdi na obsah Jdi na menu
 


Horní Lomany ‒ František Růžička

13. 10. 2020

Dřívějším článkem byla v souvislosti s Františkovými Lázněmi připomenuta farnost v Horních Lomanech (dnes součást Františkových Lázní). Zdejší oblast byla osídlena odedávna, jak o tom svědčí nálezy pravěkého sídliště v nedalekých Žirovicích, tak i nálezy z doby slovanské přímo v Horních i Dolních Lomanech. Podle domněnky zde v době německé kolonizace ve 12. století vznikl dvorec a roku 1181 se připomínají svědci listinného pořízení. Další zmínka pak pochází z roku 1316; koncem 14. století zde bylo již 17 hospodářů.

V polovině 12. století se na Chebsku rozvíjela církevní organizace v rámci řezenského biskupství a zřejmě i pod vlivem cisterciáckého kláštera ve Valdsasích. Roku 1190 byla založena středověká venkovská farnost (plebanie) v Horních Lomanech. Ve zdejším kostele bylo nalezeno románské kvádrové zdivo, srovnatelné s původně románským kostelem sv. Jakuba Většího. Svatojakubské patrocinium patří k velmi starým. (Nejstarší v Praze na Starém Městě, později zbarokizovaný kostel). Toto zasvěcení se v okolí vyskytuje na několika dalších místech. Dodejme, že apoštol a bratr Jan byli synové Zebedeovi, původně rybáři. Ježíš si je vybral hned po Petrovi a jeho bratru Ondřejovi. Sv. Jakub zemřel mučednickou smrtí jako první z apoštolů roku 44 po Kr. v Jeruzalémě. Jeho ostatky byly později převezeny do Španělska, kde je uctívají zástupy poutníků v Santiagu de Compostela.

Poté, co se u nového farního kostela sv. Mikuláše v Chebu usídlili v polovině 13. Století němečtí rytíři, vytvořili zde síť farních a filiálních kostelů (39 vesnic a dva dvory). Koncem 14. století patřilo k Lomanům 13 lokalit; kolem kostela byl hřbitov s kostnicí. Ves sužovaly četné požáry, zejména při nájezdech nepřátelských vojsk. Na Chebsko bezesporu pronikl ze sousedního Saska vliv německé reformace, k protestantismu se přiklonilo v 60. letech 16. století. Nový duchovní zde roku 1565 založil farní školu. Matriky jsou datovány rokem 1626. Roku 1628 duchovní péči převzali chebští jezuité. V letech 1651-52 byla opravena věž kostela, zakoupen nový zvon a pořízeny věžní hodiny. Úder blesku v roce 1669 naštěstí nezpůsobil větší škody. V roce 1692 byl obnoven hlavní oltář v barokním stylu, roku 1697 oltář sv. Kateřiny a instalovány nové varhany. Vpředu stával domek kostelníka a učitele.

V květnu 1711 vznikla samostatná farnost Horní Lomany; prvním farářem se stal dosavadní zámecký kaplan z Ostrohu T. J. Lutz. Kolatura zahrnovala několik okolních vesnic až k Vojtanovu. Roku 1744 byla vybudována nová fara s hospodářským příslušenstvím na návsi. Požár roku 1739 kostel značně poškodil; obnoven byl v roce 1741. Nešťastnou náhodou vypukl roku 1792 další požár, který poškodil střechu kostela i věže. Roku 1794 byla provedena oprava… Současná stavba se dochovala ve stavu z konce 18. století: barokní jednolodní kostel má pravoúhlý presbytář a západní hranolovou věž, vysunutou z průčelí. Nad vystupující sakristií je oratoř. V lodi je dvoupatrová dřevěná kruchta, presbytář je zaklenut plackou. Na ní je freska ze života sv. Jakuba, který před svou smrtí odpustil svému udavači Josiášovi a objímá jej před zraky svých katů. Na hlavním oltáři je obraz sv. Jakuba staršího, boční oltáře jsou zasvěceny sv. Kateřině a Panně Marii. Oltář po levé straně pochází z původní kaple sv. Jana Nepomuckého, která stávala u Františkova pramene. Uprostřed oltáře je novější obraz sv. Jana před králem Václavem. Nalezneme zde i několik náhrobních kamenů.

Počátkem 19. století bylo Chebsko včleněno do pražské diecéze. Roku 1841 byl přeložen místní hřbitov za vesnici: stal se pohřebištěm i pro Františkovy Lázně. Roku 1874 byly pořízeny nové věžní hodiny v Mnichově a věž dostala o dva roky později novou helmici. Roku 1809 byly pořízeny nové varhany. Jeden ze tří původních zvonů se dnes nachází u sv. Mikuláše v Chebu. V roce 1909 byla okna doplněna barevnými vitrážemi. Podrobnější popis je ale nad možnosti tohoto článku.

V roce 1925 byl u kostela umístěn pomník obětem první světové války. Na soklu jsou jména 32 padlých vojáků, na zadní straně dalších osm jmen zemřelých na následky válečných útrap. Žel, dnes z tohoto pomníku zůstal jen podstavec a zarůstající schodiště!! Kolem roku 1900 zde žilo přes 800 obyvatel. Kostel byl opravován v 60. letech minulého století, roku 1989 byla obnovena fasáda a v roce 2008 nákladem přes milion korun byl důkladně renovován interiér. V opraveném kostele sloužil mši svatou Mons. František Radkovský. Kostel sv. Jakuba Většího v Horních Lomanech patří do plzeňské diecéze a je farním pro okolní venkovské oblasti.

František Růžička, České Budějovice

p15309961.jpg

Kostel sv. Jakuba Většího

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář