Jdi na obsah Jdi na menu
 


Začal advent – František Růžička

3. 12. 2015

Přišel podzim, nadešel čas dušičkový se svým rozmarným počasím, svatý Martin se našim krajům v posledních letech vyhýbá (kdeže loňské sněhy jsou) a s koncem listopadu (zpravidla) přichází doba předvánoční – adventní.

Věřícím křesťanům netřeba blíže přibližovat tuto dobu, která byla v dřívějších dobách ctěna jako postní, v níž platily zásady střídmosti v pití i jídle, intenzivního zbožného rozjímání bez zábavy, tance a zpěvu. Přesto se konávaly četné lidové obřady a zvyky, které dané postní zásady porušovaly.

V církevní liturgii i dnes má být advent dobou zklidnění, usebrání a očekávání příchodu Kristova. Doba čtyř neděl před Štědrým dnem je i začátkem nového církevního roku. Přes připomínky světců sv. Ondřeje, sv. Barbory, sv. Mikuláše, sv. Ambrože, sv. Lucie a dalších přichází vyvrcholení, kdy je oslavováno zrození Ježíška. Proto je připomínáno celé tajemství Kristovo od jeho narození až po jeho vykupitelské dílo. Je vinným kmenem, do kterého má být naštěpován každý člověk. Až se uzavřou břehy pozemských dějin, aby celé lidstvo v nich obsažené splynulo v jeden jediný živý organismus… Za sto, tisíc, miliardu let? V jaké se to pohybujeme vesmírné matematice? Nikdo z nás neví. A právě to bychom si měli uvědomit a neustále připomínat.

Leč přiznejme, že žijeme v poněkud „jiné době“. Době pro nás s nadbytkem snad všeho, na co si vzpomeneme. Jen ne v době duchovních hodnot. Žel, v době nedostatku víry a pokory. Přestože se právě teď v rámci celého kontinentu odvoláváme na křesťanské kořeny a křesťanskou kulturu Evropy!

Takže advent zahajujeme slavnostním nasvícením vánočního stromu s muzikou a občerstvením. Ještěže alespoň tak. Budiž k dobru připočteno, že na některých místech se aktivně zúčastňují i různé spolky, sdružení či organizace. Bylo tomu tak i na konci severní hranice Jihočeského kraje i českobudějovické diecéze v Mirovicích, kde se tradičně podíleli i místní hasiči. Jim bylo také poděkováno za obětavé zásahy, na kterých se v uplynulém období podíleli. Právě zde těsně před Velikonocemi zcela vyhořel kostel Čs. církve husitské, a tak jim zástupce církevního společenství upřímně poděkoval za jejich pohotový zásah. On sám přišel o byt, vzápětí však díky vedení města získal nové bydlení. Ve sbírce se shromáždila pěkná hromádka peněz, potřebná k obnově. Není to zářný příklad vánoční nadílky a vzájemné ohleduplnosti? Římsko-katolická farnost ochotně poskytla prostory ve své faře. Obě farnosti pak spolu s městem připravily slavnostní rozsvícení. Aktivně se zapojili žáci Základní školy recitací básniček, zpěvem a krátkým pásmem o cestě Marie a Josefa do Betléma, až po ukrutnou pomstu krále Heroda… Díky a šťastné a veselé Vánoce…

V jihočeské metropoli se rozsvícení vánočního stromu již tradičně koná v sobotu před první adventní nedělí při zaplněném náměstí, kde současně začínají adventní trhy s přemírou jídla, pití, nabízených výrobků. Na pódiu pod baldachýnem po celou dobu adventní neustávají zábavné programy. Zahájení bez zbytečně dlouhých frází přednesli primátor města Ing. Jiří Svoboda a českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil. Oba popřáli hlavně dobré zdraví, klidné, šťastné a požehnané Vánoce. Po nich se připojil ještě zástupce organizace ČEZ-ETE, který vyslovil přání trochu netradiční: „Užijte si Vánoce pokojné a úsporné.“ Úsporné byly totiž žárovky, jež ozdobily vánoční strom, který se po zaklinkání na zvoneček malým hošíkem rozzářil do plné své krásy. Zahajovací vystoupení patřilo skupině Black Tower, zakončení dětskému pěveckému sboru Carmina, se kterým jako host vystoupil houslový virtuóz Pavel Šporcl.

V těsné časové návaznosti se zástupci církve přesunuli do katedrálního chrámu sv. Mikuláše, který letos zdaleka nebyl příliš zaplněný. Na úvod bohoslužby otec biskup požehnal donesené věnce věřících a byla zažehnuta první svíce jako symbol první adventní neděle. Při bohoslužbě slova zaznělo čtení z knihy proroka Jeremiáše (Hospodin je naše spravedlnost…), žalm (K Tobě Hospodine pozvedám svou duši…) a ve druhém čtení slova sv. Pavla Soluňanům (Tesalonickým) a následovalo evangelium podle sv. Lukáše o příchodu Syna člověka (Budou znamení na nebi…).

Ve své promluvě otec biskup zdůraznil vstup do doby adventní, kdy se připravujeme na oslavu narození Krista. Církev zve k zamyšlení nad prvním příchodem Ježíše v Betlémě, kdy přijal tělo z lůna Panny Marie. V tichu, chudobě, a ukázal tak cestu, kterou máme kráčet. Při druhém příchodu přijde majestátně, s velkou slávou, bude soudit, aby dokonal vítězství dobra… Modleme se s vytrvalostí, jak zaznělo z evangelia. Nikdo neví, kdy se tak stane. Náhle, když to budeme nejméně očekávat. Mějte se na pozoru. Buďte s Bohem a připraveni každý den. Apoštol Pavel pak vyzývá jednat spravedlivě, nebát se setkání s Bohem, být připraveni. Doba adventu ať očistí naše svědomí prostřednictvím svátosti smíření a modlitbou. Dříve se celé rodiny společně modlily a prohlubovaly tak vztah k Bohu. Konání dobra není ničím omezeno, mějme schopnost prožívat Vánoce v poznání, že Ježíš Kristus se narodil i v našich srdcích…

Tak tedy požehnání pro všechny – Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte spravedlivého…

František Růžička, České Budějovice

p1310214.jpg

Primátor metropole a diecízní biskup

p1310220.jpg

Nasvícený strom v Č. Budějovicích

p1310230.jpg

Svěcení adventních věnců v katedrále

p1310236.jpg

Rozsvícení první svíce

p1310178.jpg

Žáci ZŠ u stromu v Mirovicích

p1310189.jpg

Venkovsky chudší strom v Mirovicích

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien - Zkušební provoz elektronické České divadelní encyklopedie zahájen - 29.12.2015

(Adéla Vondráková, 2. 1. 2016 21:50)

Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien - Zkušební provoz elektronické České divadelní encyklopedie zahájen - 29.12.2015 -
V těchto dnech byl zahájen zkušební provoz projektu IDU, který se zabývá historií divadla v ČR. Elektronická encyklopedie je volně přístupná na webu IDU (http://encyklopedie.idu.cz/). V rámci zkušebního provozu budou v roce 2016 finalizována ediční pravidla, struktura dat a jejich propojení a grafická podoba. Elektronická encyklopedie umožňuje průběžnou aktualizaci lexikografických dat a elektronické publikování dokumentačních a soupisových materiálů. Česká divadelní encyklopedie je dlouhodobým projektem Kabinetu pro studium českého divadla IDU, který si klade za úkol zkoumat historii divadla na území dnešní České republiky, a to jejích českých i jinojazyčných projevů, a zveřejňovat získané poznatky formou biografických lexikonů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Žádný z dosud vydaných tištěných slovníků nelze považovat za dovršený a uzavřený výzkum. Naopak, shromážděné informace a interpretace je třeba dále korigovat, doplňovat a rozvíjet, v souladu s postupem dalšího poznání. K tomu nabízí nové médium optimální podmínky.
Encyklopedie postupně nabídne v elektronické podobě hesla z předchozích tištěných lexikonů: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů (redakce Eva Šormová, 2000), Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima (redakce Jana Holeňová, 2001) a Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století (redakce Jitka Ludvová, 2006). V aktualizované podobě budou prezentována hesla lexikonů Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla (redakce Alena Jakubcová, Praha 2007) a Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon (redakce Alena Jakubcová a Matthias J. Pernerstorfer, ve spolupráci s Hubertem Reittererem, Bärbel Rudin, Adolfem Scherlem a Andreou Sommer-Mathis, Vídeň–Praha 2013. Zpřístupní rovněž podklady pro budoucí hesla, tj. záznamy o osobnostech, které dosud žádné heslo nemají a k nimž bylo dosud nalezeno pouze několik kusých údajů. Nová hesla vznikají v jednotlivých tematicky a chronologicky vymezených projektech: Německá činohra v českých zemích v 19. století (garant Berenika Urbanová, hesla v češtině a němčině, od roku 2012), Česká činohra 1945–1989 (garant Martin Švejda, od roku 2013) a Česká činohra 1900–1945 (garant Petra Ježková, od roku 2015). V rámci ČDE je realizován základní výzkum (archivní a bibliografické rešerše k biografiím osobností, soupisy repertoáru, srovnávací studium dramaturgie, charakteristika a hodnocení divadelní tvorby), jehož výsledky jsou zveřejňovány také prostřednictvím monografií, odborných studií, edic a soupisů. Součástí Elektronické encyklopedie je publikační řada Studie a dokumenty k dějinám divadla, která obsahuje dva první příspěvky, monografii Vlasty Reittererové Wenzel Scholz (1787-1857), vídeňský komik v Praze a Historický repertoár Stavovského divadla 16. 7. 1815 – 31. 12. 1826 autorů Pavla Petráňka a Jitky Ludvové.
Kontakt: Adéla Vondráková
Oddělení mezinárodní spolupráce a PR
Institut umění – Divadelní ústav T +420 224 809 196 M +420 776 752 432 E adela.vondrakova@divadlo.cz www.idu.cz

Západ podporou Netanjahua pomáhá Izrael pohřbít

(Šlomo Sand-Břetislav Tureček-ČRo/LN, 2. 1. 2016 21:40)

Břetislav Tureček- 27.12.2015 - Izraelský národ je umělá konstrukce, s níž chtěli sionisté ospravedlnit koloniální projekt. Tuto tezi dlouhodobě razí izraelský profesor historie Šlomo Sand, který byl na sklonku roku v Praze.
Kde mají dnešní Židé svůj původ?
Emeritní profesor historie na Telavivské univerzitě Šlomo Sand se dlouhodobě primárně zabývá nacionalismem v Evropě. Jeho kniha, která nyní vyšla v českém překladu pod titulem Jak byl vynalezen židovský národ, mu po roce 2008, kdy byla zveřejněna hebrejsky a následně se stala v Izraeli bestsellerem, přinesla světový věhlas a vlnu překladů – a věcnou kritiku a často i velmi tvrdé odsudky izraelských mainstreamových historiků. Sand v ní zpochybňuje oficiální historii i základní teze sionismu o židovském národě, který se po vyhnání starověkými Římany začal v 19. a 20. století vracet do své pravlasti. Sandovi kritici tvrdí, že jeho údajně nepodložené názory vycházejí mimo jiné z jeho komunistické minulosti, antisionistického přesvědčení a z přátelství s Araby. Obviňují ho, že si z unikátnosti svých knih vytvořil nejen ochranu před výpovědí z univerzity, ale především výnosný artikl.
LN: Můžete v kostce vysvětlit, o co opíráte své tvrzení, že židovský národ je výmysl?
SAND: Když říkáme národ Čechům, Němcům nebo Italům, mluvíme o společnosti, která má více méně společnou kulturu, jazyk, hudbu, pokrmy a řadu dalších atributů. Jak ale může někdo tvrdit, že existuje něco jako národ o Židech? Co má společného Žid z Prahy s Židem z Casablanky? To až sionismus přišel s tvrzením, že tito lidé mají společný původ. Přitom je do určité míry spojuje jedině náboženství, byť i jejich modlitby se liší. Jenže sionisté založili mýtus o společném národním základě. Uměle byl vytvářen jazyk, židovské divadlo a tak dále. Přitom Sheldon Adelson (americký židovský magnát, miliardář, podnikající mimo jiné v kasinech – pozn. red.) ani neumí hebrejsky. Ani režisér Woody Allen nemůže bez překladu sledovat izraelskou divadelní hru nebo film. Jak tedy může někdo tvrdit, že jsou spolu se mnou příslušníky jednoho národa?
LN: O každém národě ale lze asi říct, že byl v nějaké historické epoše uměle vytvářen.
S mýtem židovského národa je to složitější. Především se ukázalo, že tento koncept neuspěl. Myslím, že bez šoa, holokaustu, by Izrael ani nebyl založen.
SAND: To jistě, ani obyvatelé Českého království někdy před pěti sty let netušili, že patří k Čechům. To přišlo až s národním obrozením a s příchodem modernity. S mýtem židovského národa je to ale složitější. Především se ukázalo, že tento koncept neuspěl. Myslím, že bez šoa, holokaustu, by Izrael ani nebyl založen. Židovská populace Izraele vznikla rozhodující měrou jako populace uprchlíků hledajících útočiště po druhé světové válce. Židé hledali bezpečí už dříve, na přelomu 19. a 20. století, více než dva miliony jich uprchlo před pogromy z ruské říše na Západ, mířili do Vídně, Paříže, Londýna, kde tato vlna mimochodem naháněla hrůzu místním politikům, takže někteří, jako je Arthur Balfour (britský konzervativní státník a premiér v letech 1902 až 1905 – pozn. red.), začali podporovat vznik židovské domoviny v Palestině. Hlavní proud Židů tehdy mířil ještě dál na Západ do Severní i Jižní Ameriky, ale pouze 60 tisíc jich z Ruska odešlo do Palestiny.Teprve když ve dvacátých letech 20. století zavřely USA masivní migraci brány, Židé odcházející z Evropy se začali ve velkém usazovat v Palestině, kam předtím vůbec nechtěli. Navzdory tomu je většina Židů dodnes rozptýlená po světě, Židé v Izraeli tvoří pouze menšinu tohoto „národa“. Na světě není jediné místo, odkud by se Židé nemohli do Izraele přestěhovat, přesto to většina z nich stále neučinila. Proč občané České republiky židovského původu nejdou do Izraele, když tvrdí, že jsou příslušníky stejného národa jako já?

Etnograf Stingl dostal vyznamenání od prezidenta Palau

(president Palau/ČTK, 2. 1. 2016 21:22)

Etnograf Stingl dostal vyznamenání od prezidenta Palau - vydáno:
21.12.2015, 17:59 aktualizace: 21.12.2015 18:22

Praha - Přední český etnograf a čerstvý pětaosmdesátník Miloslav Stingl, který je i nejpřekládanějším českým autorem, byl dnes oceněn státním vyznamenáním Palauské republiky. Cestovatel Stingl, který značnou část života zasvětil studiu indiánů, navštívil za život na 150 zemí. Cenu od prezidenta Palau dnes Stinglovi v Praze předal český velvyslanec na Filipínách Jaroslav Olša. Spisovatel a etnograf Miloslav Stingl poskytl 14. prosince v Praze rozhovor České tiskové kanceláři u příležitosti svých 85. narozenin. (ČTK Šimánek Vít)

Prezident Republiky Palau Tommy Remengesau ocenil Stinglovo studium a popularizaci řady ostrovů v Tichomoří, kde tato dvacetitisícová republika rozlohou velká asi jako Praha leží. Stingl je jedním z mála Evropanů, kteří kompletně nastudovali mikronéskou historii, kulturu a umění a navštívili téměř všechny národy Mikronésie, jejíž je Palau součástí. Palau je jednou z nejmladších republik světa, do roku 1994 byla pod správou USA. O Tichomoří napsal Stingl desítku knih, mimo jiné Neznámou Mikronésií, Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, Poslední ráj či Očarovaná Havaj. Celkem napsal Miloslav Stingl 42 knih, které byly publikovány ve více než 240 vydáních a byly přeloženy do 35 jazyků. Vyšly v celkovém nákladu téměř 17 milionů výtisků. Zatím poslední knihu Vudu, zombie, karnevaly vydal letos, ale jak uvedl v rozhovoru pro ČTK, pracuje již na další.
Stingl je nositelem i dalších cen. Od sedmdesátých let je čestným náčelníkem kmene Kikapú z americké Oklahomy. Loni se stal držitelem ceny Egona Erwina Kische za celoživotní dílo a jako nejplodnější český autor vstoupil v roce 2013 do rekordmanské síně slávy na Mezinárodním festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Loni dostal stříbrnou pamětní medaili Senátu ČR, který ho letos neúspěšně navrhl na státní vyznamenání udělované prezidentem u příležitosti státního stávku 28. října.
Stingl vystudoval na Právnické fakultě UK mezinárodní právo a při zaměstnání pak na Filozofické fakultě UK mimoevropskou etnografii a folkloristiku. O svých cestách do Ameriky, Asie a Oceánie nejen psal knihy, ale i natočil řadu dokumentů. Ani v 85 letech Stingla vášeň pro Indiány a cestování neopouští, rád by se ještě jednou podíval na Papuu-Novou Guineu.
Autor: ČTK www.ctk.cz

Když vraždil, tak se usmíval: Útočník v Tel Avivu zastřelil dva lidi, několik zranil

(Reuters-Times of Israel/Dizengoffova ulice, 2. 1. 2016 0:24)

1. ledna 2016 16:36 - Nový rok 2016 se tragicky zapsal do dějin Tel Avivu. Neznámý střelec zde zabil dva lidi poté, co spustil střelbu v centru města před plným barem. Podle svědků se před vražděním usmíval, zbraň měl vytáhnout z batohu. Místní média se neshodují v tom, zda je útočník stále na útěku, nebo byl zadržen. Či zda existuje. Ač po střelbě v baru v centru Tel Avivu dnes zemřeli dva lidé a dalších nejméně osm osob utrpělo zranění. Policie zatím neuvedla, kdo stál za útokem, který šéf radnice považuje za teroristický. Po pachateli se nyní intenzivně pátrá. Podle agentury Reuters, která se odvolává na majitele napadeného baru Simta, útočník nejprve seděl na lavičce před podnikem, pak vytáhl z tašky zbraň a začal pálit na hosty uvnitř. Deník Times of Israel uvedl, že střelec vypálil nejméně desetkrát. V ruce měl podle svědků útočnou pušku M16. Policie zatím neposkytla žádné podrobnosti o tom, kdo za útokem mohl stát. Starosta města Ron Huldaj ale prohlásil, že šlo s největší pravděpodobností o terorismus. V posledním čtvrtroce se odehrávají intenzivní násilnosti mezi Izraelci a Palestinci, které ve větší míře začaly kvůli sporům o posvátná místa na jeruzalémské Chrámové hoře. Obětí střetů, během nichž Palestinci často útočí noži či automobily, se stala více než stovka Palestinců a přes dvě desítky Izraelců. Restaurace, kde se střílelo, se nachází ve středu města v Dizengoffově ulici. Podle deníku Haarec jsou někteří ze zraněných v kritickém stavu. Policie místo krátce po útoku uzavřela a začala pátrat po útočníkovi. Zprávu o jeho dopadení odvysílala pouze stanice Channel 2, jiná média naopak tvrdí, že pachatel je stále na útěku.
Politická korektnost nutí Izrael konat proti vlastním lidem
Ropa je nade vše. A tak Izrael pod tlakem světové veřejnosti téměř hýčká zatčené teroristy a nedovolí si proti nim použít jakýkoli nátlak při vyšetřování i těch nejbrutálnějších zločinů. Je snaha co nejdříve a někdy za každou cenu odsoudit pachatele zločinů na Arabech. Palywood zveřejňuje fotomontáže a videa o tom, jak Palestinci trpí pod Izraelem. Sami ovšem neváhají poslat své ženy, často několikanásobné matky, aby provedly sebevražedný atentát, čímž je odsoudí k smrti. To samé platí o dětech. To, že Hamas zakazuje při izraelském bombardování odpalovacích ramp v Gaze civilistům odchod do úkrytu, je již dlouho známo. Že Palestinci oslavují každý teroristický čin vůči Židům, taktéž. 2/3 Palestinců podle palestinského průzkumu prý schvalují bodání a vjíždění do Židů auty. Jak může demokratická společnost fungovat při každodenním ohrožení vlastními obyvateli, kdy každý den je někdo pobodán, přejet autem, a na následky čehož již zemřelo několik desítek Židů. Je to téměř bezvýchodná situaci, se kterou se brzy setká celý svět. To si málokdo uvědomuje. Již teď by měla být přijata účinná opatření, která nás sice zbaví hýčkané svobody, ale zachrání životy. V Izraeli nyní dochází k absurdním situacím. .... Palestinští homosexuálové a lesbičky jsou ve svých rodinách ve smrtelném nebezpečí, proto často tajně, za podpory svých židovských přátel, žijí mezi Židy!!!

Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy=Zloba v čase letošního adventu (2015)

(František Rozhoň, 17. 12. 2015 11:18)

Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.- Zloba v čase letošního adventu (2015)
Děti běžně družné a přátelské, náhle dokážou být plné zloby a nepřátelství, vzpomenou-li si na vrstevníky „z druhého konce své obce“. Stačí k tomu, aby je někdo přesvědčil, že ti druzí jsou strašní nepřátelé, s nimiž je nutné soustavně válčit. Poražení v takových dětských válkách sice přichází třeba „jen o knoflíky“, ale i to je pro ně velké ponížení. Jak víme z časů vlády bolševiků, fašistů a nacistů, něco dost podobného dokázali i mnozí dospělí, a poražení při tom nepřicházeli jen „o knoflíky“. To s pádem vlády KSČ neskončilo. Přesvědčil mi o tom například bývalý politický vězeň KSČ, teď scénárista, překladatel a spisovatel Jiří Stránský. Toho člověka požehnaného věku jsem znal z fotek jako usměvavého, reference z Muzea III. odboje ho charakterizovaly jako družného a přátelského. Stránský ale po vzoru padlé KSČ veřejně a rázně „skoncoval“ s hercem M. Dejdarem poté, co Dejdar v přímé volbě prezidenta měl jiný názor. A když jsem Stránského poprvé viděl osobně, při jeho vystoupení na pražské konferenci Kontexty 17. listopadu, jeho tvář byla zjevně plná zloby a nepřátelství poté, co si vzpomněl na více než 2,5 milionů „nepřátel lidu“, voličů M. Zemana. Já jsem se tehdy zvedl a odjel směr Ostrava, strašné zlobě a nepřátelství jsem odchodem neunikl.
Snad proto, že se letos 17.11. prezidentu Zemanovi nedostalo „zaslouženého výprasku od studentů“ (termín členů Konfederace politických vězňů (KPV) V. Hučína a Z. Mašínové, posunuly se některé takové snahy do adventu, který býval časem zlidnění. Do akcí se zapojil i již zmíněný Jiří Stránský fejetonem Když odejde laskavost. Zkombinoval zde výpad proti M. Zemanovi se sebechválou. Stránský se prý snaží držet zásady Karla Čapka být alespoň trochu laskavý; tentokrát se prý vinou prezidenta laskavost z textu jaksi vytratila. Protože pamatuji Stránského tvář znetvořenou zlobou, a nebylo to vinou M. Zemana, soudím, že scénárista Stránský si na stará kolena předepsal ke zlobě a nepřátelství i neupřímnost. O výprask jak prezidentovi, tak členu KPV arcibiskupu Dominiku Dukovi, který s prezidentem občas mluví,......a Zemana by měl někdo vyhodit z okna. Hučín s Mašínovou ve svém dopise otevřeně žalují, že Hrad bezpochyby naplánoval oslavné shromáždění na Albertově a následnou mši v Lánech; já však jinde četl, že to bylo jinak a prezidentská kancelář obdržela návrh na bohoslužbu jako přátelské gesto. Podle zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka Duka sloužil (20.11.2015) lánskou bohoslužbu za zlepšení prezidentova zdraví, za to, aby s rozmyslem reprezentoval stát a posiloval svornost společnosti, za národ, spravedlnost a mír. To já chápu jako mši za dobrý úmysl, ale Hučín s Mašínovou tomu dali nálepku odpudivé papalášké divadlo pro vybrané a loajální podporovatele Miloše Zemana, velmi podobné Prvním májům doby nejhoršího úpadku společnosti v éře vrcholného socialismu. Já z dopisu Hučína a Mašínové cítím zlobu a nenávist, ale kardinál Vlk známku lásky žalujících k církvi. Já v kauze mše v Lánech stojím na straně arcibiskupa kardinála Dominika Duky. I kdyby byl Zeman tak špatný, jak žalují Hučín s Mašínovou, modlitby za nápravu nesprávného počínání mohou účinné, jak píše ve Svědomí 3/2015 Irena Kopecká. Tak proč je odsuzovat? (Spisovatel) Stránský a Hučín s Mašínovou (ze Stránským podpořené kandidátky do Euparlamentu) jsou dnes oceňovaní. Přitom neargumentují, ale zkouší svou oběť zneuctít a ponížit, a to nejen já řadím k nejzávažnějším proviněním. Potvrzují zkušenost připomínanou prý i Janem Masarykem, že kdo byl „dole“ perzekuován, může mít „nahoře“ sníženou schopnost bránit perzekuci druhých. Proto soudím, že jim i společnosti prospěje, když pochopí, že výše zmíněnými texty i oni sami společnost rozdělují, šíří mezilidskou nenávist a svými postoji dlouhodobě stojí v opozici ke křesťanským ideálům.
František Rozhoň, 14.12.2015

Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla.

(Ferdinand Peroutka, 17. 12. 2015 11:11)

Ferdinand Peroutka:
..."První věc, kterou národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. Ještě více než o potrestání viníků jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné... Je to boj o duši národa."
Ferdinand Peroutka

Ježíšek v kolébce, svatá rodina, pastýři přinášejí dary, vánoce, tradice, svatá trojice: Wife from Hell-Krvelačná nevěsta

(Jirina Korcakova a soudružka matka, 16. 12. 2015 15:28)

Ježíšek v kolébce, svatá rodina, pastýři přinášejí dary, vánoce, tradice, svatá trojice: Wife from Hell- Krvelačná nevěsta
Uživatel zakázal přidávání komentářů z vaší IP adresy.- Krvelačná nevěsta stiskla spoušť jako první, zatímco její soudruh vypadal, že před palbou na své kolegy váhá. Že prý soudružka matka v mžiku zaujala popravčí postoj a chlapsky rozstřílela skupinu lidských bytostí poblíž vánočního stromku, ale soudruh na okamžik zaváhal - ne, nedejte se mýlit, neztratil nervy, to on jenom hledal konkrétní osobu, podle všeho kolegu, se kterým se krátce před zločinem pohádal a kterého také jako správný muslimský mučedník beze strachu zastřelil. Samozřejmě neozbrojeného. A jako každý správný páreček muslimských mučedníků vražedné duo nezaváhalo a dříve než své americké spoluobčany a spolupracovníky postřílelo, s povděkem a s otevřenou náručí přijalo obvyklé dary pro svého údajně nedávno narozeného potomka - nástroj to zplozený za účelem dobytí amerického občanství, který pro účely střílení rozumně odložili k příbuzným jako do šatny, že si ho později vyzvednou. Dětská sedačka do auta se šikne, Johnson & Johnson gel pro miminka také není k zahození, stejně jako pleny, bryndáčky, přikrývky a kapesníčky. Dárkové poukazy, ano, to je ovšem zatracená věc, ty propadnou peklu a nikdo už je nikdy nevybere, tak alespoň tu party při příležitosti narození miminka jim dovolíme pro nás uspořádat, když už to ti Američané tak milují, ať nejsme podezřelí! Hmmm. Ježíšek v kolébce, svatá rodina, pastýři přinášejí dary, vánoce, tradice, svatá trojice, ti měli ale štěstí, že tam nebyli ... Popravit!

Matka a otec? Dítě? Život? Láska? V muslimském pekle jako v nebi. Tam duše ani lidé nežijí. Jenom stvůry.

Když se vám toto objeví na imigračním s obrovským břichem, nepředpokládám, že budete kontrolovat, jestli to nemá někde pod hábitem schovaný stočený polštář nebo ilegální samopal. Vlastně, co můžete jako správný humanista udělat jiného než vydat povolení, vystavit vízum, promptně doručit Green Card a řidičský průkaz a odsoudit nejméně 14 amerických občanů k smrti jenom proto, že jsou to Američané a humanisté!
A teď jedna pro povzbuzení, soudruzi. Podívejte, kolik jich tam na vás ještě čeká! Pekelné nevěsty v pohotovosti!

Norové našli v mobilech stovek migrantů snímky z poprav Islámského státu Včera 14:54 - Oslo

(KTK-Hrusice-OSLOV-Oslo VG-Erik Haugland, 16. 12. 2015 11:10)

KTK-Hrusice-OSLOV-Oslo VG-Erik Haugland
Norové našli v mobilech stovek migrantů snímky z poprav Islámského státu
Včera 14:54 - Oslo - Norové našli v mobilech stovek migrantů snímky z poprav Islámského státu
V telefonech a tabletech stovek migrantů, kteří v uplynulých měsících a týdnech přicestovali do Norska, byly nalezeny snímky a videozáznamy brutálních poprav zajatců Islámského státu. S tím, jak migrační vlna zesílila, byli navíc imigrační úředníci zahlceni a museli omezit prověrky žadatelů o azyl. Je tedy možné, že už se spolu s běženci do země infiltrovali teroristé, upozornil norský list VG.
Kromě snímků z poprav a mučení byly u migrantů nalezeny fotografie lidí pózujících s uříznutými hlavami či končetinami a vlajky i další symboly Islámského státu a dalších džihádistických organizací.
Nemusí jít rovnou o teroristy
Šéf norské policejní jednotky prověřující azylanty Erik Haugland ale uklidňuje, že takový nález automaticky neznamená, že jsou daní lidé teroristé nebo s džihádisty sympatizují. „Mohli být svědky něčeho hrozného a chtějí ukázat světu, co se tam děje. Anebo s sebou takticky nesli symboly organizace, po jejímž území prchali,“ upozornil Haugland. Islámský stát nicméně tento měsíc vydal manifest, v němž konstatuje, že se chystá využít uprchlickou krizi k proniknutí svých bojovníků do Evropy, a už byly zdokumentovány případy, kdy se tak skutečně stalo.
Infiltrace skrze uprchlíky probíhá
Vydávajíce se za uprchlíky na starý kontinent pronikli nejméně tři pachatelé pařížského masakru. Jedním z nich byl i mozek atentátů ze 13. listopadu Abdelhamid Abaaoud, jehož policie po útoku zlikvidovala na pařížském předměstí Saint-Denis. Na stadionu, kde se odpálili tři další útočníci, se zase našly cestovní doklady, jež vyvolaly podezření, že se Islámský stát v Sýrii zmocnil bianko dokladů.Americká zpravodajská komunita navíc minulý týden varovala, že se mohl Islámský stát v syrském městě Dajr az-Zaur zmocnit stroje na výrobu pasů, což by znamenalo, že by si džihádisté mohli začít tisknout doklady, s nimiž projdou jakoukoliv pasovou kontrolou.
Novinky- sputniknews.com/europe/20151215/.../refugees-daesh-norway.html www.nettavisen.no/.../3423170286.html-Fant bilder av avkappede hoder på asylsøkeres mobiler

Fant bilder av avkappede hoder på asylsøkeres mobiler

(KTK-Hrusice-OSLOV-Oslo VG-Erik Haugland:, 16. 12. 2015 11:07)

KTK-Hrusice-OSLOV-Oslo VG-Erik Haugland: Fant bilder av avkappede hoder på asylsøkeres mobiler - Publisert 13.12.15 08:01 Sist oppdatert 13.12.15 12:38
Også funnet flagg og symboler som knyttet til terrorgruppen IS.
På grunn av en eksplosjon i antallet flyktninger over grensen, har Politiets Utlendingsenhet (PU) måttet hurtigregistrere mange av asylsøkerne som har kommet til Norge de siste månedene.Dette innebærer at de ikke like grundig som tidligere har fått sjekket identiteten og bakgrunnen til asylsøkerne. Søndag skriver VG at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fått hundrevis av bekymringsmeldinger om asylsøkere.
For å hjelpe PU med registrering og sjekking av asylsøkerne, gir PST bistand ved registreringsmottaket i Råde. En egen enhet i PST skal siden oktober ha fulgt opp funn i asylsøkernes mobiltelefoner og i bagasjen deres. Blant disse funnene skal det ha vært bilder og videoer av henrettelser og brutale avstraffelser, som for eksempel bilder av personer som holder opp avkappede hoder eller hender. Det skal også ha blitt funnet bilder av døde barn og andre ofre for krigshandlinger, forbrytelser eller terrorhandlinger. Det har også blitt funnet flagg, symboler og tegn som kan knyttes til terrorgruppen IS, samt andre terrorgrupper.
Leder for enheten med asylansvaret, seksjonssjef, Erik Haugland, sier at det kan være flere grunner til at man har slike bilder på mobilen.

- Det kan være flere årsaker til at man har slike bilder. Man kan være et vitne og ha et ønske om å vise det man har sett, eller man kan ha vært taktisk og ha symboler knyttet til organisasjoner som kontrollerer områder man passerer gjennom. Det som ser alarmerende ut, kan ha andre forklaringer enn støtte til terrororganisasjoner, sier han til avisa. En egen enhet i PST skal siden oktober ha fulgt opp funn i asylsøkernes mobiltelefoner og i bagasjen deres.
Posted by Nettavisen on Sunday, December 13, 2015

Otevřený list biskupům ČR Publikováno 15.12.2015

(Eliáš - Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, 15. 12. 2015 9:29)

Otevřený list biskupům ČR Publikováno 15.12.2015
Vážení biskupové ČR,
většinu z vás osobně znám ještě z dob studií z Litoměřic a pak i ze společné práce na cyrilometodějské vinici v období komunismu. Téměř všichni už máte sedmdesát let. Stojíme na prahu věčnosti a už brzy budeme skládat účty před Bohem. V hodině své smrti každý zodpoví za to, zda skutečně sloužil Kristu, anebo Ho zapíral a nakonec definitivně zradil. Vžívám se do situace každého z vás. Nyní dozrál čas, kdy musíte učinit radikální krok, abyste se jasně postavili za Krista, Jeho evangelium i za duše, které vám byly svěřeny. Možná je to pro vás už poslední šance, abyste se navždycky nestali Jidáši, kteří skončí ve věčném zavržení. Jako mladí kněží jsme odsuzovali kolaboraci kněží „Pacem in terris“. Ale vy se dnes dopouštíte mnohonásobně větší kolaborace! Stojíme tváří v tvář systematické globalizaci NWO, která skrze islamizaci likviduje v kořeni křesťanství i český národ. Vy, jako pastýři, nejenže mlčíte k sérii zločinů, které vedou k sebezničení, ale co je paradoxem, vy jste se stali nejúčinnějšími nástroji tohoto naprogramovaného suicidu. Přijali jste jidášskou sumu 200 milionů, abyste prosadili islamizaci a prodali Krista, duše i český národ! Proberte se z tohoto deliria! Uvědomte si realitu, kterou selským rozumem chápe každý prostý člověk! Je paradoxem, že za zachování křesťanství a národa v Česku bojují upřímní ateisti, a vy, jako zástupci Boha na zemi, prodáváte Krista a národ jako prostitutky. Co máte konkrétně dělat? Vraťte těch 200 jidášských milionů!
Rozpusťte ČBK, která vás drží ve falešném fluidu, abyste si neuvědomovali svou osobní zodpovědnost za svěřenou diecézi.
Každý z vás ve své diecézi napište osobní pastýřský list, v němž vyzvete všechny křesťany, aby v okresních městech byly pravidelné manifestace, a to každou druhou sobotu, proti islamizaci a za záchranu církve a národa. Vzneste požadavky na vládu, aby se postavila proti likvidační politice Evropské unie, nenechala se svázat žádnými kvótami a nedovolila v žádném případě islamizaci českého národa, protože to je sebevražda morální, duchovní i fyzická.
Veřejně se oddělte od pseudopapeže Františka, který je dle dogmatické buly svatého Pavla IV. pseudopapežem a všechno co koná, je neplatné. Proto nepřipomínejte jeho jméno ve svaté liturgii. Odřekněte se všech herezí historicko-kritické teologie, která popírá podstatu křesťanství a zároveň se odřekněte i synkretismu s pohanskými náboženstvími, především s islámem a buddhismem. Toto jste povinni v tomto historickém čase učinit! Z tohoto slova vás bude soudit Bůh v hodině smrti! Z tohoto slova budete rovněž brzy skládat účty před vámi zmrzačenou církví i českým národem! Proberte se! Staňte se hrdiny, jinak zůstanete Jidáši – zrádci! Modlí se za váš radikální a historický krok
+ Eliáš - Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu - + Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr Biskupové sekretáři Adresa: Byzantský katolický patriarchát
byzcathpatriarchate@gmail.com
(Prvním patriarchou Byzantského katolického patriarchátu byl vybrán arcibiskup Eliáš Antonín Dohnal, který za nedovolené svěcení a za schizma byl exkomunikován z Katolické církve. Byl exkomunikován samým spácháním činu, "latae sententiae", tj. bez rozhodnutí představeného. Tento patriarchát nemá žádné kanonické postavení. Věrouka hlásaná patriarchátem nemá žádnou oporu v žádné z církví. Nutno dodat, že pojmenování "katolický" může společenství křesťanů používat jen s výslovným povolením kompetentních Cirkevních (římskokatolických) autorit. Tento patriarchát však díky schizmatu nemá žádnou jednotu s papežem, ani věroukou, protože se dopustili hereze. Sídlo patriarchátu je ve Lvově na Ukrajině. Sekretáři jsou Metoděj R. Špiřík a Timotej P. Sojka - též exkomunikovaní z Katolické církve.)

SKUTEČNÝ TEROR V PRAXI-ŽENA si prohlíží rozvodový katalog, který jí předložily sympatické pracovnice

(KARDINÁL DUKA, Policie ČR, 14. 12. 2015 22:37)
JEDNÁNÍ PRVNÍ - "NEVĚDOMOST"
Obraz 1: Luxusní kancelář feministického sdružení Acorus, leden 2007 (zbývá 7 měsíců) ŽENA si prohlíží rozvodový katalog, který jí předložily sympatické pracovnice firmy Acorus. Cítí, že tady je skutečně ve správných rukách. Přesně tak, jak jí to říkala její bývalá kolegyně ze školy, když se jí nad kávou a dortíkem svěřila, že by se chtěla rozvést a neví jak na to. Rozvodový katalog, který jí právnička bezplatně vypracovala, myslí úplně na všechno a je geniálně provázaný - největší část majetku, družstevní byt, připadne ŽENĚ, děti budou svěřeny do výhradní péče ŽENY, výživné dostane ŽENA nejen na děti, ale i na sebe, protože nebude moct pracovat (psychosomatické problémy). Lepší rozvod si prostě přát nemůže! Má to jeden malý háček: musí udat svého muže, že je domácí násilník. Pracovnice na ni nevyvíjejí žádný velký nátlak, geniální feministická koncepce se prodává v podstatě sama. Dají jí jen pár tipů, které by se snad mohly v budoucnu hodit. "Nikdy do vás nestrčil? Nevzpomenete si, že by vás uhodil? I třeba ´z legrace´? Nechtěl po vás sex, když vy jste to nechtěla?" ŽENA se nemůže rozhodnout. Rozvést se samozřejmě chce, ale musí si to ještě rozmyslet. Odchází a od tohoto okamžiku hodnotí všechny domácí situace z toho hlediska, jak by se daly případně zneužít. MUŽ si myslí, že má doma, byť věčně nespokojenou, manželku. Ve skutečnosti se od tohoto okamžiku každodenně stará o svého největšího nepřítele.

REŽIJNÍ POZNÁMKA: Feministické, protirodinné organizace jako Acorus mají mocnou státní podporu. Vedle přímých dotací z českých daní (např. Acorus 21 milionů Kč), kasírují další miliony z fondů Evropské unie. Ale nejen to! Příkladně Acorus dostává od městské části Praha 9 dárek: lukrativní nemovitost, aby ji mohl pronajímat a z těchto zisků financovat svou feministickou, protimužskou činnost. zápis ze zasedání - VŠEHNÁ PORADENSTVÍ PRO RODINU, PAN OPATRNÝ A DALŠÍ ZKURVENÍ FARÁŘI-LHÁŘI A PODVODNÍCI CO JIM NESMRDÍ - mít podíl. Trochu si vrznout, peníze od "postižených" ženušek - některá dá i více?


NA ROZPADU MANŽELSTVÍ SE DEN CO DEN PAKUJE BANDA HAJZLŮ -zejména církve!

(rozvodový průmysl-JUDr. Holas, 14. 12. 2015 22:07)

rozvodový průmysl-JUDr. Holas - NA ROZPADU MANŽELSTVÍ SE DEN CO DEN PAKUJE BANDA HAJZLŮ -zejména církve!
Rozvody živí celý rozvodový průmysl, který je v rámci maximálních zisků bez nejmenších skrupulí: právníci, kteří ti ani v nejmenším nepomůžou, soudkyně, které tě oberou o poslední trencle, sociální pracovnice, pro který jsou tátové zásadně pouze úchyláci co znásilňujou svý děti. Různý Fondy ohrožující děti radí matkám jak nechat táty zavřít pro pedofilii jen aby dostaly byt, intervenční centra proti domácímu násilí vyhazujou chlapy z jejich vlastních domů aby si tam mohly jejich ženy vodit milence, soudní znalci dělají v posudcích (které tě budou stát i 100.000 Kč!) z chlapů s oblibou monstra, s kterými jejich vlastní děti nesmí trávit noc. Tak jako je atomové elektrárně v rámci maximálního zisku u prdele jestli někdo v noci světélkuje nebo ne, je rozvodovýmu průmyslu u prdele kolik napáchá škod na chlapech a na dětech: hlavně že se napakuje!
A to hlavní - rozvodový průmysl se živí tam, kde ví, že jsou prachy: tedy výhradně na chlapech, nikdy na ženských!

CO RADÍ CHLAPŮM OPRAVDOVÍ KLASIKOVÉ?
JUDr. Holas, český advokát - specialista na tahanice o děti - si nebere výjimečně servítky a radu pro chlapy shrnul do "Tři zásadní body, které vám pomohou uspět..."
Takový podraz, jaký udělá ženská sama od sebe, chlap v životě nevymyslí.
Biologicky, sociologicky a vývojově se žena-matka chová jako samice. Což znamená, že na prvním místě v žebříčku jejích priorit je mládě a ona je podvědomě připravena za všech okolností hájit jeho či spíše svůj zájem, který vydává za zájem dítěte. Při tomto jednání považuje za oprávněné použít jakýchkoli prostředků, aby své mládě ochránila. Stejně tak matky odhazují veškeré ohledy a sledují jen jediný cíl: ochranu svého dítěte (lze citovat z konkrétního protokolu u soudu: „Když jsem holku porodila, tak je jasné, že je moje.“). Tisíce otců odstavených od svých ratolestí mohou vyprávět, jakým útokům a úskokům museli čelit. Pokud chce otec proti matce uspět, musí se přeprogramovat a vzít tyto samičí vzorce chování za své. V opatrovnických sporech vyhrává vždy ten zákeřnější.
Toto pravidlo v podstatě vychází z výše řečeného. Pokud se muž vydává do sporu o dítě, musí se připravit na to, že povede válku, ve které je dovoleno vše. Předpokladem úspěchu je, že se otec naučí nejen tyto záludné metody přijímat, ale že se je hlavně naučí sám používat.
Čím hůře, tím lépe.

Eda Seibert ma narozeniny...

(Ross Hedvicek, 4. 12. 2015 23:59)

Eda Seibert ma narozeniny...
Dnes v 14:35 Clanky civilizovane...

Eda Seibert, dobry clovek, ma dneska narozeniny!