Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie varuje ‒ František Růžička

11. 3. 2018

Za jeden z nejkontroverznějších proslovů minulého století je označován ten, ve kterém britský konzervativní politik Enoch Powell při výroční schůzi v Birminghamu v roce 1968 údajně „spáchal politickou sebevraždu“, když nahlas varoval před přílivem imigrantů. Po padesáti letech mu jistě mnozí dávají za pravdu. Sotva se vyhnete emocím, když na internetové síti zhlédnete některé dokumenty o tom, co se děje nejen v samotné Anglii, ale i na severu ve Švédsku, nemluvě o jihu Francie a dnes už „konečně“ i v samotném Německu, které je nejspíše strůjcem dalšího boje ke snadnému ovládnutí Evropy mohamedány a novodobými barbary.

Výše jmenovaný muž byl mimořádně schopným řečníkem, profesorem řečtiny, britským brigádním generálem a v uvedeném roce 1968 stínovým ministrem obrany. Po jeho projevu se rozpoutala bouře a byl hned vyloučen ze stínové vlády. Naopak dostal přes sto tisíc souhlasných dopisů, konaly se demonstrace na jeho podporu… Nepřipomíná nám to něco podobného v naší současnosti???

Z jeho projevu se například uvádí: „Toho, koho bohové chtějí zničit, nejprve zbaví rozumu, a my jako národ musíme být opravdu šílení, když dovolujeme každoročně příjezd okolo 50 tisíc imigrantů…“

Zase bychom se mohli podívat do současných statistik, jak to vypadá v Marseille nebo Calais.

Zapomněli jsme už, nebo spíše naši vládcové, na temný středověk? Trochu si připomeňme osudově historické okamžiky. Roku 632 zesnul zakladatel islámu ‒ prorok Mohamed. Po sto letech se Evropa krčí před muslimskými hordami, které zabírají jedno území za druhým. V roce 711 překračují Gibraltarský průliv, rozpráší armádu Vizigótů a táhnou dál na sever. Bordeaux je vypleněno, křesťanské kláštery vyloupeny a vypáleny. O pomoc byl požádán vládce Franské říše Karel Martel. Ten mezi městy Poitiers a Tours staví své šiky s hustou hradbou kopí, jako kdysi římské legie. V ukrutné řeži (732) brání svoji zemi, své rodiny. Mrtvých nepočítaně. Marně se Abd ar-Rahmán pokoušel zastavit své prchající bojovníky… Martel, zvaný „Kladivo“, se na žádost papeže Řehoře III. stává ochráncem Římské říše. Lze napsat, že tehdy byla Evropa zachráněna, přestože Arabové už měli světové impérium na dosah. Nová západní společnost se v průběhu dalších let projevila jako silnější než starověká kultura islámu.

Kéž by tomu tak bylo i dnes!

Dějiny však dále kráčí osudovými kroky „vpřed“. Po arabském neúspěchu přebírají žezlo o rozšíření islámu do světa Turci. Roku 1354 překračují Dardanely, r. 1389 poráží [v bitvě na Kosově poli] Srby. V roce 1444 u Varny rozdrtili vojsko křížové výpravy, vedené Vratislavem III. Dobytím Konstantinopolu (Cařihradu) r. 1453 zničili křesťanskou Byzantskou říši, čímž padl poslední přímý nástupce Římské říše. Uherské království dosud bránilo pronikání dále do Evropy…

Sultán Sulejmán I. ve snaze získat střední Evropu vydává rozkaz k útoku v roce 1521. Dobývá Rhodos, poté Bělehrad a táhne dál silou 55 tisíc vojáků. Koncem srpna 1526 dochází k bitvě u Moháče. Ludvík Jagellonský má k dispozici jen 25 tisíc mužů. Křesťanská Evropa se nepostavila jednotně, např. Francie viděla Turky jako spojence proti Habsburkům. Pomoc poskytla jen papežská Kurie. Pravé křídlo křesťanské formace, které velel arcibiskup Tomori v boji podléhá. Vojsko českých stavů nedorazilo včas, král Ludvík s těžkou jízdou přispěchá v okamžiku, když již bylo rozhodnuto; nakonec zde utonul v bažinách. Křesťanská strana utrpěla porážku, ztratila 14 tisíc vojáků. Osmané expandují do Uher. Tato doba je v historii zaznamenána jako předěl středověku a novověku v českých zemích. Habsburkové se stávají dominantní silou.

Roku 1529 Turci vyrážejí z Cařihradu ve snaze dobýt Vídeň, táhnou o síle 120 tisíc vojáků. Zdejší počasí jim však nesvědčí, mokro neusnadňuje překonávat těžký terén, rozvodněné řeky. Nakonec zaznamenávají těžké ztráty a vydávají se na ústup. Historicky zaznamenáno jako „první obléhání Vídně“.

Dějiny nečekají, nestojí… Probíhají osmansko-uherské války, roku 1541 Turci dobývají Budín, r. 1543 Ostřihom… V roce 1606 byl uzavřen Žitavský mír… v roce 1664 Vasvárský mír… Roku 1682 dochází ke korunovaci uherského krále Thökölyho a… Dalo by se říci „veribus unitis“, v červenci 1683 táhne velkovezír Kara Mustafa, kterému sultán Mehmed IV. předal velení, o síle 200 tisíc mužů (uvádí se i 250 tis.) znovu na Vídeň. Současně probíhá pokus o dobytí Bratislavy.

Tzv. druhé obléhání Vídně (14. 7. – 15. 9. 1683) je zapsáno nejen do velkých detailů, ale také s hrdinným odkazem našich předků o zachování křesťanské tváře Evropy. Těžké dělostřelectvo odstřelovalo město, probíhala podkopová válka, mrtvých byly desetitisíce. Obránci hrdinně bojovali o své životy, vždyť při výzvě ke kapitulaci jim bylo stejně přislíbeno jen vyvraždění… Nakonec rozhodla pomoc spojeneckého polsko-habsbursko-německého vojska. Byl to opravdu dobyvačný boj Osmanské říše proti Svaté říši římské. Kolikátý už???

Zkušenosti Evžena Savojského, polští kavaleristé, němečtí jezdci, statečnost, ne nadarmo obětované životy a další atributy nakonec donutily Turky na útěk… Bylo také ukořistěno mnoho pytlů turecké kávy, o čemž se tehdy domnívali, že je krmením pro velbloudy. Začaly vznikat kavárny. Ta první však nebyla ve Vídni, ale např. v Drážďanech a Lipsku. Nejen to bylo příjemným odškodněním. Především následuje vzestup Habsburské monarchie.

Slyšíme-li dnes až příliš nestydatě často o „Pražské kavárně“, pak ta první měla být někde u Karlova mostu a první pražský kavárník se jmenoval Giorgo Diodato, shodně jako ten vídeňský. S předstihem, co do časového sledu, lze přepsat slova docenta Karla Černého (1. LF UK), že kavárny hrály svou významnou úlohu v dějinách, neboť narušovaly dosavadní řád. V islámském prostředí na Východě se v kavárnách setkávali lidé různých společenských vrstev, což se turečtí sultáni snažili potlačit a pravidelně kavárny zakazovali. Kavárna nabídla rovnostářské prostředí… Asi to nemá moc společného s tou současnou, která prezentuje spíše nadřazenost a větší chytrost. Nebo vychytralost.

Znovu se chce zapsat, že historie letí stoletím. Druhým. Třetím. A jsme na prahu XXI. století. Jestliže v nadpisu této statě bylo napsáno, že „historie varuje“. Nebuďme zaslepenci a tupci a vraťme se od televizních obrazovek k učebnicím dějepisu, byť některé jejich statě jsou poznamenány okolností, že „dějiny píší vítězové“.

Století osmnácté: boj o španělské dědictví, nová mocnost Rusko s carem Petrem I. Velikým, Nové Rusko s Kateřinou II., červencový útok r. 1789 na Bastilu, 1792 vyhlášení Francouzské republiky, Napoleonův převrat 1799. Nelze zapomenout na vládu Marie Terezie v letech 1740-1780.

Století devatenácté: bitva tří císařů u Slavkova, porážka Napoleona u Lipska 1813, odvezen na Elbu, nepoučen znovu vstoupil do Francie, porážka u Waterloo, odvezen na ostrov sv. Heleny. Uzavřen Pařížský mír, roku 1815 vznik Svaté aliance. Revoluční rok 1848 - 1849, vznik sjednoceného německého státu 1871.

Století dvacáté: na to už snad stačí připomenout jen letopočty – 1914, 1939, 1945, 1968, 1989.

Jen tak okrajový dodatek. Další sjednotitel Německa, Helmut Kohl, v protikladu k rozkladu jiných státních útvarů… Kdo má štěstí, prožívá vše v radostné euforii. Kdo ho nemá, schovává se před bombovými nálety osvoboditelů.

Snadno se můžeme domnívat, že na prahu XXI. století se už nemáme čeho bát. Snad jsme se z historie dostatečně poučili. Opravdu??? Obyvatelstvo znovusjednocené Říše německé se začíná vážně obávat. Ve Francii se již bojí i příslušníci policie, Skandinávský klid a pohoda se začíná chvět v základech. Co čekat jiného ‒ než přicházející zemětřesení…? Kdopak nám o přerod „křesťanské Evropy“ znovu usiluje? Veribus unitis – už to nejsou jen Arabové nebo Turci. Ve jménu Alláha, všichni jste pohané!!!

Co na to naše krajina pod patronem knížete svatého Václava? Stačí jenom trochu sledovat zprávy, občas si něco přečíst. Budeme varováni ‒ naučit se číst mezi řádky. ČR je podle oficiálního náhledu přílivem legálních i nelegálních imigrantů takřka nedotčená. Obyvatelstvo v převážné části kladně oceňuje dosavadní postoj vlády i prezidenta republiky k obezřetnému postupu. Jenže: jsme součástí EU a Její Veličenstvo přikazuje přerozdělit podle stanoveného klíče 160 tisíc uprchlíků.

Vše souvisí se vším, což známe právě z dějin, jak výše uvedeno. V rámci evropského kontinentu, který vlastně nemá ani střežené „státní“ hranice, ani „unijní“ armádu, která by je hlídala. Nezbývá, než statisticky evidovat počty mrtvých z teroristických útoků či počty znásilněných žen. Pro vše již máme ušlechtilý „terminus technicus“ – Evropská migrační krize nebo „demografická kalamita“. Vzniklé výzkumné středisko Pew Research Center již zveřejnilo, že současný odhad počtu muslimského obyvatelstva v Evropě činí 25 milionů, prognóza pro rok 2050 uvádí 40 milionů. Přepočteno to znamená téměř 20 % obyvatelstva.

„Klidně čtěme Bibli, tam to všechno je…“ Ano, jen taková lehká parafráze. Stačí vrátit se k nadpisu této statě a uvedenému historickému vývoji.

Na závěr internetové tvůrčí schopnosti. Můžeme si nakliknout příslušný dokument s mapou Evropy, na které jsou červené body. Každý z nich značí utečenecký tábor. K tomu dovětek: pokud to není islamizace, musí to být zarděnky… Zarděnky Evropy. Není za co se stydět. Turecko to již přiznalo a navíc disponuje druhou nejsilnější armádou v NATO.

Další z dokumentů uvádí jména evropského vládnoucího panstva: Macron, Merkel, Kern, May, Gentiloni, Rutte, Löfven, Bettel, Sturgeon, Juncker… nikdo z nich nemá děti. Od Alláha jich budou mít požehnaně. K tomu ještě lakonické konstatování, že tradiční křesťanské země (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko) vykazují porodnost 1,3 dítěte na jednu ženu. No uznejme, co je to proti králíkům?

Nebo mlokům, jak připodobnil již Karel Čapek? Konec konců, může to být i někdo jiný. Třeba šikmooký. Ale život je přece boj, tak to nevzdávejme! Nevzdala to v toku dějin v Bulharsku ani pravoslavná církev, tehdy řízená Řeky z Konstantinopolu. Proto nikoliv pouhou náhodou na závěr uveďme jméno národního řeckého hrdiny, který pomáhal řecké armádě financemi, když prodal své dědictví ve Skotsku. Zemřel na řecké půdě, kde bojoval proti Turkům během řecké války. Britský lord George Gordon Byron, který se narodil před 230 roky.

Další moudro z literatury od Jána Kollára. „Čas vše mění, i časy, k vítězství on vede pravdu, co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba.“…. Co z nás Slávů bude o sto roků? Což bude z celé Evropy?

A tečka z Bible - Písma svatého: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (MT 25,40) Slova jistě nezpochybnitelná. Není proto důvodu, proč nepomoci bližnímu svému, např. krutě postiženým křesťanům ze Sýrie… Jenže: netřeba zpochybňovat ani postup Rakouska, které vykázalo prvního imáma na základě platného zákona, jenž mj. zakazuje financování mešit a muslimských spolků ze zahraničí.

K zamyšlení: politická korektnost – nebo sebedestrukce???

František Růžička, České Budějovice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vyšší princip aneb o integraci a rozumu

(Vlastimil Vondruška , 4. 4. 2018 16:03)

Nejsme všichni stejní. Najdou se mezi námi lidé, kteří si myslí, že se můžeme s islámem integrovat, tedy žít vedle sebe nekonfliktně jako dvě rovnocenná společenství. Mezi muslimy se také najdou lidé, kteří si tohle myslí. Jenže podstatné je, co se stane doopravdy. Uznáváme fyzikální zákony a nedivíme se, pokud upustíme jablko, že padá k zemi. Jen málo lidí si uvědomuje, že existují i společenské zákonitosti. Pokud by to věděli, nebudou se divit poznatku, že multikulturalismus je hloupost. A věděli by, že snaha o integraci dvou rozdílných kultur vždycky znamenala porážku jedné tou druhou a její postupné pohlcení. To má své konkrétní důvody. Proč tedy nelze integrovat islám s evropskou demokratickou společností? Základem islámu je šaháda čili svědectví. Stačí tuto větu pronést před svědkem, a člověk se stává muslimem. Ta věta zní: „Věru ti, kdož uvěřili v Boha a posly Jeho, jsou spravedliví a svědky před Pánem svým; jim dostane se odměny a jejich světla. Ti však, kdož znamení naše za lež prohlašovali, ti budou plamene pekelného obyvateli.“ Jedině muslim je plnohodnotnou bytostí, ostatní bytosti jsou méněcenné. Proto má muslim právo vládnout všem nevěřícím. Nemůže jim ustupovat nebo se přizpůsobovat, to je zrada Alláha. Tuhle filozofii muslimové v dějinách vždycky uplatňovali. A uplatňují. Všichni odborníci na islám tohle dobře vědí. Někteří sice dodávají učené „ale...“, nicméně to tak prostě je. Pokud přicházejí stoupenci islámu do Evropy, nemají pocit, že míří do společnosti, která je moudřejší a vyspělejší, od níž by se mohli učit. Nikoli, oni jdou mezi nevěřící, a tedy mezi bytosti méněcenné. Řečeno s klasikem, můžeme s touhle představou nesouhlasit, ale to je tak to jediné, co s tím můžeme dělat. Jakékoli asimilační snahy (natož multikulturní „království boží na zemi“) jsou proto nemožné. Jen si to představte. Mezi barbary přicházejí pravověrní, kteří poznali pravdu Koránu. Proč by se měli od nás učit? Ostatně, nedávno to zcela pregnantně definoval bývalý předseda britské Rady pro rovnost a lidská práva. Očekávat od muslimů, že se změní, je výrazem hrubé neúcty k nim. A basta! Ti, kteří vítají migranty s mávátky a chlebem se solí, namítají, jak hodní to jsou lidé. Buďme však realisty. Pokud někam přicházíte, musíte se tvářit tak, aby vás hned nevyhnali. Od časů pohádek Tisíc a jedné noci se arabský obchodník chová tak, aby dosáhl svého. Každý, kdo obchoduje s muslimskými zeměmi, ví, jak složité to je. Oblíbeným argumentem, proč nelze smlouvu dodržet, je okřídlené: Alláh to nechce! Ctí muslima je ošidit křesťana. A jste s veškerým evropským obchodním právem v háji. Imigranti se chovají v duchu arabských bazarů. Zdvořile vyslechnou naše požadavky (pokud nám vůbec rozumějí), pokývají hlavou, ale udělají si to podle svého. Jenže děti a vnuci přistěhovalců, kteří se tu narodili, už nemají pocit, že by se k nám měli chovat zdvořile jako k hostitelům. Oni se tu narodili, je to jejich země a budou tu vládnout. A my, bytosti méněcenné, budeme poslouchat. Se stoupenci islámu narozenými v Evropě jsou dnes v řadě západoevropských měst neřešitelné problémy. Neplatí to samozřejmě všeobecně, ale případů je varující množství. Vznikají „no go“ zóny, kam si už my, bytosti méněcenné, netroufneme vkročit. . . . . . .

Kam s lidmi z Eritreje

(Benjamin, 3. 4. 2018 15:19)

Izrael chtěl poslat 16 tisíc afrických běženců na Západ, plán však pozastavil
2. dubna 2018 16:31, aktualizováno 3. dubna 13:19 - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pozastavil dohodu s úřadem OSN pro uprchlíky na přesídlení více než 16 000 afrických migrantů do nespecifikovaných třetích zemí. O několik hodin dříve ji přitom slavnostně představil jako úspěšné řešení otázky asi 35 000 lidí, které měla jeho vláda v úmyslu původně deportovat jinam.
Afričtí žadatelé o azyl v Izraeli protestují proti vězení a deportacím
Afričtí žadatelé o azyl v Izraeli protestují proti vězení a deportacím | foto: Reuters

Dohoda s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) předpokládá, že polovina lidí zamíří do třetích bezpečných zemí a polovina se jich integruje v Izraeli za peníze OSN. Tato druhá část dohody ale vyvolala odpor místních obyvatel, v jejichž lokalitách se migranti v současnosti vyskytují. - Netanjahu na Twitteru oznámil, že se rozhodl podmínky dohody přehodnotit. Dodal, že naslouchá kritice a je připraven se s odpůrci projektu v úterý setkat. „Pozorně jsem si vyslechl mnoho komentářů týkajících se dohody a na základě toho jsem opět vyhodnotil klady a zápory. Nakonec jsem se rozhodl dohodu vypovědět,“ uvedl v úterý Netanjahu. Podle agentury AP k rozhodnutí přispěl tlak ze strany nacionalistických politiků. - Kam s lidmi z Eritreje - Netanjahu předtím konkrétně hovořil i o tom, kam by se asi polovina uprchlíků z 35 tisíc, kteří jsou nyní v Izraeli, měla přesunout: „Toto je jedinečná dohoda mezi vysokým komisařem OSN a Izraelem, která přesune 16 250 osob, přemístí je do rozvinutých zemí jako Kanada nebo Německo a Itálie. To je závazek, který vysoký komisař OSN učinil: zorganizovat to a dokonce to zaplatit,“ řekl Netanjahu na tiskové konferenci. - Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/izrael-deportace-migranti-zapad-unhcr-afrika-f3s-/zahranicni.aspx?c=A180402_160027_zahranicni_kha

Máme povinnost přijmout 40 000 afrických uprchlíků.

(Petr Kubáč, 19. 3. 2018 18:48)

Máme povinnost přijmout 40 000 afrických uprchlíků. V dobách vysokého tlaku na Českou republiku, aby přijala nějaké migranty, jsem si dělal legraci, že bychom měli Evropské unii navrhnout, že přijmeme převážnou většinu z 8 000 francouzských Židů, kteří tehdy prchali před etnickými násilím ze strany "Francouzů afrického původu". Legrace je legrace - jelikož tito Židé jsou občanstvím Francouzi - nejsem si jist, že by se to v Bruselu počítalo stejně jako těch 16 osob bez dokladů, které přijali Slováci. Mezitím nám ale uzrála šance přijmout až 40 000 lidí, kteří jsou prokazatelnou obětí rasového násilí. Dokonce ( zatím ještě ) mají pasy a dle těchto pasů jsou to 100% Afričani. Jedná se totiž o farmáře z Jihoafrické republiky, kteří pomalu a nezadržitelně následují své kolegy ze Zimbabwe.
Když tedy jsme u Zimbabwe - udělejme tu historickou odbočku a věnujme jí jeden odstavec. Severně od brity ovládnutého Transvaalu byla ještě nějaká nekolonizovaná území, která byla na podnět Cecila Rhodese kolonizována Britskou Jihoafrickou společností a na jeho počest nazvána Rhodesie. Díky sousedství búrského Transvaalu a díky britským kolonistům byla Rhodesie kolonie s nejvyšším podílem bílých kolonistů v Africe a taky po hospodářských a všech ostatních stránkách připomínala více dnešní Evropu s pár no-go zónami, než tehdejší Afriku. Od II. světové války se britské koloniální impérium začalo postupně rozpouštět. Britská vláda měla na "osvobozování" kolonií systém. Aby bílí koloniální úředníci neoprávněně neuchvátili moc - obsadili nejprve vedení koloniální správy místním obyvatelstvem a pak je nechali vyhlásit samostatnost. Ve Rhodesii tento proces neproběhl, neb bílá koloniální správa vytušila svůj osud a od roku 1965 se postupně oddělovala od "koruny jejího veličenstva", až v roce 1969 vyhlásila svobodnou Republiku Rhodesii. Z koloniální správy a bílé menšiny kolem ní vznikla vláda se systémem podobným někdejšímu Jihoafrickému apartheidu.
V roce 1972 vypukla občanská válka "bílých proti černým", která začala vlažnou mezinárodní podporou "bílých", kterou se inteznivním úsilím OSN, bývalých kolonií a komunistického bloku podařilo postupně otočit na "všeobecnou mezinárodní podporu černých" a tak taky válka dopadla - vítězstvím černošské většiny, přejmenováním státu na Zimbabwe a instalací miláčka bolševiků Roberta Mugabeho do funkce premiéra / prezidenta. Další osud Zimbabwe není žádným tajemstvím : Masová emigrace věšiny bělochů zpět do Británie. Zůstali prakticky jen majitelé půdy, kteří udrželi Zimbabwe jako zemědělskou velmoc, hlavního afrického exportéra potravin. Mimo agrární sektor hospodářská situace odpovídala schopnostem "černého komunisty"......

Chameleoni z Budějovic ?

(Yak NATO, 13. 3. 2018 14:51)

Jak se protahují dny k jaru 2018 zapomíná pan autor z ČB (?) na své akce horující za petice za více uprchlíků zde, zejména v českých zemích a okolí, zejména v ČB?
Nyní začíná chápat, že v hordách vyhnaných válkou v čele se Sorosem a podobnými - více zesnulý Miroslav dolejší v jeho Analýze 17.11. 1989 - ba i v těchto listech na internetu by to mělo být v archivu, že - ? - je to samý islámský voják. Postaru janičáři či tak nějak, že?

Re: Chameleoni z Budějovic ?

(Yak NATO, 13. 3. 2018 17:53)

Předlož nám jen jediný (písemný) důkaz, Yaku, yaku.

Autor