Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stoletá výročí ‒ František Růžička

10. 4. 2018

Neuplyne rok, abychom si nepřipomněli některé z významných „stoletých“ výročí. Pochopitelně, že to nejdůležitější, vznik ČSR v roce 1918, si připomeneme právě letos. Připomnělo se např. vypuknutí Velké války (1. světová, 1914), úmrtí císaře Františka Josefa I. (listopad 1916), narození císařovny Marie Terezie (květen 1717) a řada dalších.

Při vzpomínce tří set let od narození Marie Terezie (13. května) bylo v duchu soudobé sekulární společnosti poněkud pominuto stoleté výročí, které si připomínají křesťané na celém světě. Totiž „Fátimského zjevení“. Připomeňme to alespoň ve stručnosti, podrobnější údaje lze nalézt v odborné, historické i křesťanské literatuře.

Dne 13. května 1917 se již Portugalsko nacházelo ve válce, když do ní vstoupilo v roce 1916 po boku Anglie a Francie. Každé zjevení, coby významná událost, musí být posuzováno v určitém historickém kontextu, tedy z pohledu dané doby. Ve 2. polovině 18. století propukla Velká francouzská revoluce s krvavou genocidou katolíků. V Portugalsku pak až do roku 1915 běsnil krvavý teror proti duchovenstvu, došlo ke zrušení řádů, církevních škol a spolků, byl zakázán tisk, krutě vládla Zednářská lože… Papež Benedikt XV. proto vydává poselství válčícím stranám a naléhavě žádá o ukončení bojů. Nikdo z politiků však na jeho podnět nereagoval. Pouze jediný, rakousko-uherský císař bl. Karel Habsburský.

Právě v tento den se na dubu v Cova da Iria ukázala nějaká krásná paní a děti, které zde pásly, se jí ptaly, kdo je a co si žádá. Řekla jim, že přichází z nebe a že jim řekne své jméno 13. října, pokud budou chodit poctivě každého 13. dne v měsíci na toto místo. Děti slíbily, že budou mlčet, ale své tajemství neudržely. Rodiče šli pochopitelně na faru, pan farář je varoval, že by mohlo jít o mámení zlého ducha.

V červnu, opět třináctého, jim žena, Panna Maria, zjevila tzv. první tajemství (jejich životní osudy). Za měsíc, 13. Července, oznámila druhé a třetí tajemství. Druhému předcházela vize pekla, do kterého se dostávají ubohé duše… Varovala, pokud lidé nepřestanou urážet Boha, neuplyne dlouhá doba a začne nová válka, ještě strašnější než tato. To se stalo za pontifikátu Pia XI. Požádala o zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci a vyzvala k modlitbě svatého růžence, ke kterému byl přidán tzv. fátimský dovětek.

Dne 11. srpna byly děti (Jacinta, František, Lucie) povolány na policejní stanici a podrobeny vyslýchání. Na den 13. srpna byly záměrně drženy ve vězení. Ale již 19. srpna opět Paní uviděly a byl jim přislíben zázrak na 13. října. K tomuto „slunečnímu zázraku“ došlo za přítomnosti 70 tisíc shromážděných lidí, novinářů i fotografů.

***

Otázku naplnění fátimských tajemství ponechme v rukou povolanějších, zejména teologů, kteří mají k dostupným pramenům nejblíže. Přesto interpretace mohou být různé. Především, že fátimské poselství se již naplnilo, což nastalo pádem komunismu. V roce 2000 došlo ke zveřejnění třetího tajemství a dává se do souvislosti s atentátem na papeže Jana Pavla II. Ten ale byl zachráněn a po atentátu nezemřel. Sám kardinál Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI., jako tehdejší prefekt kongregace pro nauku víry naznačil, že existuje ještě textová část třetího tajemství, ale ta že je dosti hrozivá. Nejedná se sice o předpověď katastrof, ale především o hrůzostrašný morální úpadek světa. O úpadek, který zasáhne a již zasahuje i katolíky a samotnou církev zevnitř. Úpadek, který nebyl od časů Sodomy a Gomory, nebo od časů potopy… Nelze uvádět, že Rusko se obrátilo, že dochází k jakési obrodě pravoslavné církve, byť to lze považovat za určitý pozitivní signál… Ďábelské zlo se šíří po celém světě, ohrožuje nejen církev, ale celý svět a každého z nás.

V roce 2010 papež Benedikt XVI. ve Fátimě řekl, že nebylo vše přesně řečeno, že by třetí tajemství již bylo naplněno. Podle něj k tomu dojde v nejbližší době. V roce 2017 pak byla neoficiálně část zveřejněna na internetové síti, což bylo doloženo soudním grafologickým protokolem. Považujme proto slova papeže Benedikta XVI. – „Fatima neskončila“ jako varující.

Každý „zázrak“ je potřebné považovat jako „znamení“, jak také uvedl Mons. Karel Skalický, když promlouval o zjeveních v Lurdech a doložil uzdravováním nemocných, což je lékařsky dokladováno.

Na závěr dodejme, že Fátima je po celých sto let významným poutním místem, nacházejícím se ve středním Portugalsku. Dnes tam žije přibližně 10 tis. obyvatel. Zjevení bylo církví uznáno v roce 1930 za zázrak, jakožto lidsky neověřitelný důkaz. Velkým ctitelem tohoto posvátného místa byl papež Jan Pavel II. Celému rozsáhlému prostranství vévodí velká bazilika Panny Marie Růžencové, postavená v neoklasicistním slohu. Její stavba byla započata v roce 1928, věž je vysoká 65 metrů. Na místě zjevení pak stojí malá kaple, kde bývá vystavena uctívaná soška.

Jméno Fátima je jméno jediné dcery zakladatele islámu. Byla nazývána Fátima al-Zahré, což znamená „Zářivá“ a požívá zvláštní úctu. Její otec ji prohlásil za nejpožehnanější po Marii. Není to však ona, jejíž jméno je svázáno s názvem obce. Tou byla maurská princezna, která přijala křest a jméno Oureana.

Americký biskup Fulton Sheen byl zřejmě první, kdo si povšiml této souvislosti. Právě on žádal na Druhém vatikánském koncilu 3. 1. 1964 o zasvěcení Ruska Nejsvětějšímu Srdci Panny Marie. To ale učinil až papež Jan Pavel II. v roce 1984.

František Růžička, České Budějovice

p1210734.jpg

Nabízené srdce Mariino

p1210928.jpg

Nabízené srdce Mariino

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář