Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZAČNĚME SI ŘÍKAT PRAVDU!

29. 7. 2019

Vážení sousedé,

znak-obce-strani.pngpsát otevřené dopisy již dávno vyšlo z módy a dnes se s nimi téměř v žádných sdělovacích prostředcích nesetkáte. Přesto jsem se rozhodl využít této „archaické“ formy ke sdělení následujících skutečností.

Právě před rokem, v létě 2018, se mi nechtěně podařilo odhalit do té doby zcela neslýchaný a neuvěřitelný podvod, k jakému kdy v našich moderních dějinách došlo. Jednalo se o zorganizování falešných oslav neexistujícího, údajného 700. výročí první písemné zmínky o obci Strání. Po měsících příprav, o nichž jsem vůbec nevěděl, protože jsem v té době pobýval v Praze, se oslavy nakonec uskutečnily ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2018.

Ještě před jejich samotným uskutečněním jsem zjistil, že byly formálně sice odsouhlaseny všemi členy zastupitelstva obce (včetně starosty A. Popelky a poslance O. Benešíka), avšak někteří členové tohoto zastupitelstva (z KDU-ČSL) dopředu věděli, jak se věci mají a že obec Strání ve skutečnosti žádné historické výročí nemá.

Tento odsouzeníhodný čin, který je jen málo pochopitelný, tito bezskrupulózní jedinci uskutečnili navzdory tomu, že dobře věděli, jak se věci mají, a z příčin, o nichž vědí jen oni sami. Dodnes o těchto okolnostech zarytě mlčí, a to v mylném domnění, že celá záležitost „vyšumí“ a oni se vyhnou spravedlivému potrestání.

Pachatelé tohoto hanebného činu provedli totiž něco, co odporuje jak historické pravdě, tak i křesťanské morálce, kterou se tak rádi ohánějí. A aby toho nebylo málo, zatáhli do tohoto zločinného komplotu i nic netušícího místního faráře, jenž pobývá v obci teprve krátkou dobu a do zákulisních her zdejších vykutálených politiků nevidí. A zřejmě aby neviděl i nadále, rozhodlo se staronové vedení obce, že pro tohoto důvěřivého duchovního pastýře nechá postavit zbrusu novou faru. (Že by šlo o „odpustek“ za smrtelné hříchy těchto pachatelů? Kdoví?)

Ať tak či onak, lze vyslovit předpoklad, že zbývající, původně do celého podvodu nezasvěcená část obecních zastupitelů, byla svými „informovanějšími“ kolegy vědomě obelhána, aby odsouhlasili něco, co by za jiných okolností nikdy neudělali. Pak už bylo na jakoukoliv nápravu pozdě. Avšak ani to organizátorům tohoto podvodu nestačilo. Znamená to jediné: že motivace k provedení této „špinavosti“ musela být natolik velká a lákavá, že jim to zcela zatemnilo mozek a že se od uskutečnění tohoto protiprávního skutku nenechali ničím a nikým odradit.

Úmyslně jsem pro poslední větu zvolil tuto formulaci. Byl jsem to totiž já sám, kdo dne 27. 6. 2018 upozornil představitele obce (starostu a přítomné zastupitele), dokonce v přítomnosti svědků (asi 20 hostů z řad obyvatel této vesnice), na to, že zorganizování a uskutečnění těchto fiktivních oslav bude znamenat podvod na občanech a na voličích (§ 209 tr. z.). K tomu se vzápětí přičlenil ještě další dokonaný protiprávní skutek – zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 tr. z.).

Nicméně – starosta i zastupitelé obce, snad zmoženi velkým horkem nebo duchem nepřítomni, protože byli již v plných přípravách na dovolenou v Chorvatsku či jinde, nebyli schopni na mé upozornění jakkoliv zareagovat, ba ani k němu zaujmout nějaké stanovisko. Zkrátka: jako zástupci obce totálně selhali a měli okamžitě na svou funkci rezignovat.

Z logiky věci se tehdy nabízelo dvojí řešení: buď původní rozhodnutí revokovat a oslavy zcela zrušit, nebo ve zbývajícím čase (2 pracovní dny) mnou sdělenou informaci o chybném datu první písemné zmínky ověřit na nejbližším odborném pracovišti: v muzeu v Uh. Brodě či v Uh. Hradišti, případně v Okresním archivu v Uh. Hradišti. Tam všude jsou zaměstnáni historikové, kteří by této obci (ve veřejném zájmu) toto ověření provedli a vydali o něm i potřebné osvědčení.

Leč – nestalo se tak. Starosta ani zastupitelé obce nebyli schopni správně vyhodnotit vzniklou situaci ani k ní operativně zaujmout jasné stanovisko. Sami se tím dostali do „pasti“, z níž už nebylo úniku. Touto úřední nečinností se totiž dopustili hrubého porušení zákona. Prokázali tím zároveň svou celkovou nekompetentnost a naprostou neschopnost. (Je pro mne nepochopitelné, že někteří z nich pokračují v práci jako zastupitelé i po nedávných komunálních volbách. Zřejmě jim chybí jakákoliv sebereflexe.)

Po roce od uplynutí tohoto kritického momentu, kdy se podvodné oslavy ještě daly zastavit, se ukazuje, že pravděpodobně všichni zastupitelé o tomto podvodu věděli a pouze doufali, že do toho nebude nikdo „šťourat“. Byli tak zřejmě zvyklí z dřívějška, kdy nejspíš podobných malérů přežili víc. Neuvědomili si, že tentokrát to přežít nemusí a že „Pražák“ (= já) do toho „šťourat“ bude.

Zatímco zástupci obce Strání, zčásti obměnění v komunálních volbách (říjen 2018), žili dál v mylném domnění, že jejich podvod půjde „do ztracena“ (asi jako mnoho kauz dřívějších, o nichž veřejnost vůbec neví), podařilo se mně po více než jednom roce celou záhadu okolo podvodných oslav 700. výročí obce Strání víceméně rozluštit. Až na pár detailů. Zbytek budou muset udělat orgány činné v trestním řízení a soud.

Nejen starosta obce A. Popelka, ale ani žádný z obyvatel této obce zatím nepodal trestní oznámení na pachatele tohoto podvodu. Je to logické: přece nebudou udávat sami sebe! Rovněž tak nikdo z viníků tohoto odpudivého činu nenašel dosud odvahu, aby se přiznal, přihlásil se k odpovědnosti za tento zločin a přijal za něj trest.

Je nepochybné, a bylo to zřejmé již před rokem, že oslavy údajného 700. výročí obce Strání byly záležitostí ryze politickou.  Došlo k nim jen několik měsíců před komunálními volbami (5.-6. 10. 2018). Stejně tak je mimo jakoukoli diskusi fakt, že za těmito oslavami stáli zástupci KDU-ČSL, kteří přiměli starostu A. Popelku k tomu, aby tyto oslavy politicky zastřešil a provedl.

Zda tak činil dobrovolně, pod nátlakem či v důsledku nějaké finanční nebo jiné pobídky, to už budou muset objasnit orgány činné v trestním řízení. Nelze totiž vyloučit, že na podvodně uspořádané oslavy nebyly vázány nějaké finanční prostředky, vyplacené (před akcí nebo až po ní) formou dotace. V takovém případě by se jednalo o velmi závažný trestný čin z oblasti hospodářské kriminality, který by mohl znamenat pro pachatele trest odnětí svobody nejméně ve výši 3-5 let.

Nebudu si hrát na vyšetřovatele ani nehodlám předjímat, jaký bude další vývoj této kauzy. Jisté je totiž jedno: uskutečněním podvodných oslav utrpěla především pověst této obce. Je proto na jejích obyvatelích, aby vyvinuli odpovídající tlak na potrestání pachatelů. Situace není tak bezproblémová, jak se někteří zástupci obce Strání (hovořil jsem zatím jen s místostarostou M. Flekačem) mylně domnívají. Z hlediska čistě právního je to „malér jako hrom“ – s trestní sazbou pro pachatele v rozpětí 2-8 let vězení.

Potvrdí-li se vyšetřováním Policie ČR a státního zastupitelství, že nikoli jen několik zastupitelů (zřejmě za KDU-ČSL), nýbrž celé obecní zastupitelstvo o tomto podvodu vědělo od samého začátku, bude to znamenat trestní stíhání zhruba pro 15-20 osob, jež se do této kauzy zapletly.

Již tato skutečnost sama o sobě představuje politický skandál takového rozsahu, jaký jsme tady, v „malých“ poměrech Zlínského kraje, ještě od r. 1989 nezaznamenali. Zdá se, že obec Strání se doopravdy „proslaví“, i když jinak, než by si její obyvatelé přáli. Slušní lidé se těmto končinám začnou vyhýbat.

Nerad bych maloval čerta na zeď: pouze varuji. Události z uplynulého roku, byť někteří zástupci obce (M. Flekač) tvrdí, že to nikoho nezajímá, ponesou s sebou i následky ekonomické: zastavení dotací a zabrzdění rozvoje obce na dlouhá léta dopředu. Lidé se začnou stěhovat pryč, protože budou odmítat, aby jejich jméno bylo spojováno s touto podivnou vesnicí, kde volení zástupci organizují oslavy neexistujícího výročí. Dovedeno do krajnosti: bude to počátek konce této vesnice. Zůstanou zde pouze lidé v postproduktivním věku, které časem nebude mít ani kdo pohřbít.

Nemám v úmyslu kohokoli strašit vizemi jako z hororového filmu. Pouze varuji před tím, coby se mohlo stát, pokud se pachatelé loňského podvodu nezačnou chovat tak, jak jim ukládají základní normy morálky a práva. Není totiž správné ani spravedlivé, aby kvůli několika nezodpovědným jedincům, kteří uvěřili tomu, že je funkce v zastupitelstvu opravňuje k provádění protiprávní činnosti, aniž by za to byli potrestáni, nesli následky všichni obyvatelé této obce, kteří nic nezavinili, nýbrž byli svými zvolenými představiteli obelháni a podvedeni. V tom případě bychom se ocitli nikoli v právním státě, nýbrž v gangsterské republice, kde si vládnoucí mafie troufne udělat cokoliv. Tak daleko snad ještě nejsme! Alespoň v to doufám.

─────

V celé „kauze Strání“ se objevuje ještě jeden aspekt, který jako by s celým tímto bizarním příběhem podvodných oslav zdánlivě nesouvisel. Je to jakási „vedlejší“ dějová linie. Pachatel/é se totiž rozhodl/i odvést pozornost od zastupitelů obce Strání a zaplést do svého podvodu člověka „odjinud“, jenž s tím ve skutečnosti neměl (nebo nemusel mít) nic společného. Tomuto muži „přisoudili“ podivnou roli „zloducha“, jenž měl potvrdit „správnost“ data údajné nejstarší zmínky o této obci v písemných pramenech ‒ tedy rok 1318.

Od začátku rozplétání „straňanské“ kauzy jsem byl přesvědčen o tom, že se tato osoba do celé kriminální konstrukce dostala víceméně omylem, nedorozuměním. Jak se později ukázalo, součástí „ďábelského“ plánu těchto nemorálních individuí, která za podvodem stála, bylo svést odpovědnost za tuto hanebnost na tohoto člověka. Nikdo z pachatelů již neuvažoval o tom, že by se onen muž o této své „roli“ přímo dozvěděl nebo že by se dokázal ohradit proti takovému obvinění. Přitom stačila obyčejná konfrontace účastníků podvodu s touto osobou. Pravda by musela vyjít najevo již během prvního výslechu vyšetřovatelů. I známý policejní rada Vacátko by měl tuto „záhadu“ rozluštěnou za několik hodin.

Oním mužem, jemuž byla v celém tomto příběhu ze strany pachatelů „přidělena“ role „zločince“, se měl stát archivář z Přerova – PhDr. Jiří Lapáček. A právě tady se objevila jedna z mnoha drobných chybiček, jež nakonec autora „scénáře“ prozradila a usvědčila z jeho temných pohnutek. V celém tom „detektivkovém“ scénáři se totiž nepočítalo s tím, že by po těchto souvislostech někdo pátral či sdělená fakta si ověřil. (Tak se to dnes bohužel dělá.) Dokonce se ani nepočítalo s tím, že by se archivář J. Lapáček z Přerova vůbec dozvěděl o tom, v jaké kauze figuruje.

[To, co jsem popsal v předchozích řádcích, je „rakovinou“ dneška, která rozleptává všechno kolem nás. Znevěrohodňuje staletími prověřené hodnoty, obrací pravdu naruby a zasévá do hlav lidí absolutní zmatek. Málo vzdělaný jedinec není schopen si s tím poradit. V tzv. postfaktické době, v níž dnes žijeme, je přece možné cokoliv. Lidé tvrdí nejrůznější nesmysly a nikdo si neověřuje, zda je to vůbec pravda. Relativizace pravdy a beztrestné šíření lži jsou tou nejhorší pohromou, s níž si zatím neumíme poradit. Vypořádat se s tím musí každý jedinec ‒ sám za sebe.]

Je-li tomu tak, jak jsem případ J. Lapáčka popsal, to bude muset samozřejmě teprve prověřit Policie ČR svým vyšetřováním. V každém případě se však jedná o další odporný, odsouzeníhodný čin, který mohl vést až k nespravedlivé kriminalizaci jistého, nic netušícího muže. Jeho jedinou „vinou“ bylo to, že neprozřetelně vyhověl přání kohosi ze Strání a napsal článek o nejstarších dějinách této obce (s údajem o roce 1318). Ten pak někdo obratně zneužil k provedení svého „ďábelského“ plánu na podvodné oslavy 700. výročí této obce.

Ano, to je ta nejsmutnější část celého příběhu o obci Strání a jejím „výročí“. Svědčí o jediném: o bezmezné touze autora tohoto podvodu, aby se mu podařilo dosáhnout těchto oslav za každou cenu, tedy i za cenu zničení pověsti a profesní kariéry nevinného člověka. Takovou zrůdnost nevymyslíš…

─────

benesik--strani-uprva.jpg

Je konec července 2019, rok od oslav údajného, leč falešného 700. výročí nejstarší písemné zmínky o obci Strání. (Ta skutečná, historickými prameny potvrzená zmínka, pochází nikoli z roku 1318, nýbrž až z r. 1353.) Zkrátka: rok se s rokem sešel, ale vývoj událostí okolo těchto podvodných oslav se neposunul ani o milimetr kupředu.

Starosta obce A. Popelka i část zastupitelů této obce z minulého vedení stále ještě sedí ve svých židlích a stejně tak se pevně drží svého poslaneckého křesla i O. Benešík, bývalý starosta této obce. Každý zdejší obyvatel, stejně jako já, jenž má tu výhodu, že vidí poměry v této obci z větší dálky a s potřebným nadhledem, který místním občanům chybí, jistě delší dobu tuší, že se jedná o stav dočasný, neudržitelný, nouzový. Všem těmto osobám se prostě jen nechce funkce opustit, zvláště ty dobře placené.

Tak jako nelze zastavit čas, není možné ani zabránit vyšetření okolností okolo loňských oslav, tím méně pak potrestání viníků tohoto podvodu. Známe to všichni: „hru o čas“ teď můžeme denně sledovat na obrazovkách svých televizorů, a to ve skvělém hereckém obsazení slovenského oligarchy ve funkci českého premiéra (to je paradox, pane Ferdinande Vaňku!) – A. Babiše. Rovněž on se zoufale, od rána do večera, snaží tento čas si prodloužit a oddálit svůj nástup do vězení.

Svět vrcholné politiky na straně jedné a nezajímavých, nudných, provinčních poměrů v pohraniční vesnici poblíž Slovenska na straně druhé se na první pohled může jevit jako dvě rozdílné reality. Není tomu tak. Jde o totéž.

Od vydání A. Babiše k trestnímu stíhání uplynul již rok a půl. V případě obce Strání je vyšetřování loňské kauzy podvodných oslav 700. výročí na úplném začátku. Při pracovním tempu naší justiční soustavy to může trvat dlouhé roky. Když se tak dívám (nic ve zlém) na čím dál šedivějšího O. Benešíka, před soudem by mohl stanout již jako bělovlasý dědeček. To je samozřejmě nadsázka, ale není daleko od pravdy.

Naše policie, bohužel, nepracuje na takové technické úrovni a nedisponuje takovými špičkovými, forenzními specialisty, jak je známe z oblíbených amerických seriálů „Kriminálka New York/Las Vegas/Miami“, nýbrž má stále ještě blíž ke klasickému detektivu Klubíčkovi z časů „tatíčka Masaryka“ či policejnímu radovi Vacátkovi ze slavného televizního seriálu „Hříšní lidé města pražského“.

Až se to jednou i u nás změní (není to záležitost počtu policistů, nýbrž jejich kvality, vzdělání a profesionalisty; to se ovšem stěží dalo získat na někdejší Vysoké škole SNB v Praze, tím méně na Střední policejní škole v Holešově), dočkáme se jistě i rozluštění záhady okolo 700. výročí nejstarší písemné zmínky o obci Strání na Uherskobrodsku.

Ale protože čas neúprosně běží a lidé chtějí znát pravdu, nedalo mi to, abych nepátral na vlastní pěst – jako detektiv-amatér (něco na způsob slečny Marplové z detektivek A. Christie).  A tak v době, kdy se Policie ČR jen těžkopádně a velice neochotně odhodlává k zahájení svého vyšetřování, mně samotnému (bez náležitého technického zázemí) se mezitím podařilo celou záhadu rozluštit – doslova na koleně. Nebylo to snadné, ale klubko lží, výmluv a zavádějících dezinformací (fake news) se mi nakonec podařilo rozplést. Nikoli ovšem do úplných detailů, ale aspoň hlavní linii ano: od zrodu myšlenky až po její realizaci.

Mrzí mě, že tím nepotěším přátele a podporovatele místní politické „superstar“ ‒  poslance O. Benešíka. A nepotěším ani jeho rodiče, kterým jsem ve 3. části svého článku o „kauze Strání“ vyčetl, že špatně vychovali svého syna. Bohužel, všechny mnou shromážděné důkazy o loňském podvodu s oslavami údajného 700. výročí obce Strání vedou právě k tomuto politikovi. Sorry.

Třebaže se O. Benešík hodně snažil, aby to vypadalo tak, že s tím vším nemá zhola nic společného, „uhlíková stopa“, abych použil jeden z dnešních módních výrazů, ho prozradila. Zradila ho jako zhrzená milenka. Inu, techniku ani Pánaboha obelstít nelze. Je to marné. To se může podařit, a to jen ve výjimečných případech a pouze dočasně, výhradně v prostředí naivních a důvěřivých spoluobčanů, mezi nimiž takový jedinec žije od malička. Mně, jakožto „cizímu“ obyvateli obce, který se tady nenarodil, by stěží uvěřili, jemu však ano.

A právě tento moment má na svědomí, že stále ještě dost lidí věří tomu, že O. Benešík je vlastně nevinný (to jen já ho prý podezírám z něčeho, co nespáchal) a že se ho to tak říkajíc netýká. Není to samozřejmě pravda a pan poslanec to dobře ví, i když se za ta léta pobytu v Praze naučil, že červenání je přežitek. (Odkoukal to od Pražáků, kteří jsou v tom odborníky nad jiné zdatnými.) 

O maléru pana poslance možná dodnes nevědí ani někteří jeho kolegové z politické „branže“, i když dnešní předseda KDU-ČSL informaci o událostech ve Strání ode mne dostal e-mailem ze dne 24. 10. 2018, tedy měsíc po zveřejnění mého článku ze 24. 9. 2018 na internetu. (Ani „uhlíková stopa“ M. Výborného bohužel nezmizela a potvrzuje minimálně neochotu řešit trestní kauzu poslance O. Benešíka ze strany jeho poslaneckého klubu, jehož členem stále ještě je i bývalý předseda strany P. Bělobrádek, a nesmyslně ho držet v poslaneckém křesle, kde měl již dávno skončit.)

Nevyloučil bych dokonce ani to, že celou pravdu o tomto poslanci nevědí ani členové jeho vlastní rodiny či poslancovi rodiče. Existují totiž jistá tajemství, hluboko ukrytá kdesi ve spodních „šuplících“ lidské duše, o nichž nemá nikdo ani potuchy. Teď je právě na nich, na těch nejbližších, aby se společně, najdou-li k tomu odhodlání a odvahu, popasovali s nepohodlnou pravdou.

[Abych dokumentoval, jak těžké může být poznání pravdy a přiznání se k něčemu hodně špatnému, uvedu příklad atletů Dany a Emila Zátopkových, kteří svou kariéru začínali právě ve Zlínském kraji, tehdy ještě Baťově Zlíně. Náš známý sportovec, několikanásobný olympijský vítěz E. Zátopek, dlouhá léta spolupracoval s komunistickou tajnou policií (StB) a donášel estébákům i na svou manželku Danu. Bohužel ‒ tato žena i dvacet let od manželovy smrti má svého životního druha stále ještě za modlu, kterou nepřestala milovat. Ani pravda o jeho minulosti na tom nic nezměnila. Je to smutný příběh, ale dělat se s tím nedá nic.]

Jsem přesvědčen o tom, že až Policie ČR, podobně jako já, začne rozplétat to zašmodrchané klubko lží okolo 700. výročí obce Strání, jistě časem dospěje k témuž poznání, jaké jsem učinil já – k osobě poslance O. Benešíka. Z čistě lidského hlediska je mi ho líto. Z mé strany v tom není žádná osobní zášť ani nějaké nepřátelství. Bývaly doby, kdy jsem tohoto muže považoval za příkladného otce rodiny a reprezentativní typ politika se vzpřímeným držením těla. (Na rozdíl od všelijakých pokroucených postaviček, kterých je PS plná.) Vše se bohužel změnilo právě před rokem, v čase oslav onoho nešťastného výročí.

Proto doporučuji poslanci O. Benešíkovi, aby udělal to, k čemu jsem ho vyzval již na podzim loňského roku ve svém článku „700 let obce Strání“: k rezignaci na mandát poslance Parlamentu ČR, jakož i na funkci zastupitele obce Strání. Musí opustit všechny své veřejné funkce: od úrovně komunální, přes krajskou až po tu celostátní.

Hned pak by se měl veřejně omluvit všem svým spoluobčanům ze Strání a přijmout odpovědnost za podvod, který byl v souvislosti s loňskými oslavami spáchán. Následovat musí plné doznání orgánům činným v trestním řízení a přijetí soudem uloženého trestu. Jen tak se bude moci, až se vrátí z vězení, opět podívat lidem do očí. Existuje však i jiná varianta: že uteče někam na opačný konec světa, kde ho naše spravedlnost nedožene. Nebyl by to první ani poslední případ tohoto druhu.

Nepochybuji o tom, že projevená vstřícnost vůči vyšetřovatelům se příznivě odrazí ve výši trestu, jenž mu bude státním zastupitelstvím navržen a soudem uložen. Jsem si vědom toho, že každý z nás jsme jen chybující bytosti. Přesto je důležité, abychom se dokázali ke svým špatným skutkům přiznat a přijmout za ně odpovídající trest. Nejen ten Boží u Posledního soudu.

K přijetí odpovědnosti dále vyzývám starostu A. Popelku spolu s celým minulým zastupitelstvem obce Strání. Rovněž tyto osoby musí rezignovat na své současné, vykonávané funkce a vydat se k potrestání orgánům činným v trestním řízení. Chápu, že to bude těžké rozhodování, které musí každý z nich učinit – sám za sebe. Člověk by se měl vždy chovat tak, aby se za své skutky nemusel před nikým stydět.

Čím déle budou pachatelé tohoto skandálního a pověst obce poškozujícího činu otálet a komplikovat vyšetřování, o to vyšší trest jim může být soudem uložen. Musí s takovou eventualitou počítat. Zároveň tím riskují, že z toho nakonec nevyjdou s „podmínkou“, nýbrž že půjdou „sedět“ natvrdo. Mnozí z nich po zásluze.

Přestaňme už konečně hrát „komedii“ o tom, že se vlastně nic tak moc závažného nestalo! Samozřejmě stalo – a každý kromě pachatelů to tak cítí. Jen viníci se chovají tak, jako by se jich to netýkalo. Z hlediska způsobených materiálních škod možná doopravdy nikoli, avšak ani to není zatím ještě jisté. Zdaleka dosud neznáme všechna fakta ani možné souvislosti. Nově zjištěné skutečnosti mohou situaci od základu změnit.

V případě, že by v průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že do celé kauzy byly zapleteny ještě další osoby kromě zastupitelů obce (např. jiní obyvatelé Strání, případně kolegové O. Benešíka z Poslanecké sněmovny či ze sekretariátů KDU-ČSL), hrozí trest také jim. V tom případě by se mohl počet obviněných lidí rozrůst na 20-30 osob.

Bude nutno prověřit také případnou souvislost této kauzy s činností Krajského úřadu ve Zlíně. Nelze totiž vyloučit ani to, že do „kauzy Strání“ byl zaangažován samotný hejtman Zlínského kraje J. Čunek (KDU-ČSL), který se dlouhá léta zná s O. Benešíkem. Vůbec nejhorší by bylo, kdyby vyšetřovatelé zjistili, že Krajský úřad ve Zlíně či některé ministerstvo nebo jiná centrálně řízená instituce státu vyplatily Obecnímu úřadu ve Strání dotaci na fiktivní oslavy 700. výročí obce. V tom případě by se jednalo o závažný hospodářský delikt s trestní sazbou nejméně 5 let vězení.

Pachatelé protiprávního jednání z obce Strání, a to podvodu (§ 209 tr. z.) a zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 tr. z.) se musí ke svému podílu na uvedených skutcích plně doznat orgánům činným v trestním řízení a přijmout soudem uložený trest. Bez toho nemůže tato obec vykročit k lepší budoucnosti ani začít s nápravou své silně pošramocené pověsti. Tvářit se, že se nic nestalo, to doopravdy není ta správná cesta k nápravě. Až tuto prostou pravdu pochopí i místostarosta M. Flekač, může být i ve Strání zase líp. Bez toho se však obec nikam vpřed nepohne.

To jsou obecně platné principy fungování a vývoje lidské společnosti. Se starou zátěží se nová a lepší budoucnost budovat nedá. Nikde na světě ‒ a ani ve Strání ne. I tak to bude trvat nejméně deset let, než se poměry vrátí k normálu. Za předpokladu, že mezitím neutečou všichni mladí lidé ze Strání pryč.

Chci věřit tomu, že orgány činné v trestním řízení udělají všechno pro to, aby nakonec to „straňanské“ klubko lží, dezinformací a mystifikací rozpletli, a že budou všichni viníci po zásluze potrestáni.

Jsem dalek toho, abych já sám někoho dopředu odsuzoval či „nálepkoval“. Od toho u nás máme celou justiční soustavu, jež zatím jakž takž funguje, třebaže lhůty od zahájení vyšetřování až po vynesení rozsudku bývají neúměrně dlouhé. Všech 3500 obyvatel obce Strání, mých sousedů, si zaslouží, aby čin, spáchaný hrstkou místních politiků v loňském roce, byl nejen vyšetřen, ale i spravedlivě potrestán.

Netvařme se, že o nic nejde a že se nic nestalo! Jde jak o pověst této obce, tak i o budoucnost všech jejích obyvatel, kteří v ní budou i nadále žít. Smyslem našeho konání nesmí být to, že před problémy a odpovědností budeme utíkat nebo zavírat oči, nýbrž že je budeme schopni společně řešit a ke spokojenosti ostatních také vyřešit. K tomu vám všem přeji mnoho zdaru, sil a vytrvalosti.

Váš soused

PhDr. Rostislav Janošík

Ve Strání dne 27. 7. 2019

─────

P. S.
Zveřejnění tohoto textu bude zároveň „testem“ toho, zda je ve Strání stále ještě demokracie, nebo se už i tady zabydlela „neonormalizace“ v podání místních, „malých“ Babišů.

─────

A ještě dovětek:

Návrh na uspořádání místního referenda

Neschopnost současného vedení obce Strání postavit se čelem ke skandálu s podvodnými oslavami z loňského roku lze vyřešit jediným způsobem: okamžitým odchodem stávajícího vedení obce a vyhlášením nových komunálních voleb. Ty by se mohly uskutečnit ještě do konce letošního roku. Za tím účelem by měla obec Strání uspořádat místní referendum o tom, zda si občané tyto nové volby přejí a zda souhlasí s potrestáním viníků loňských podvodných oslav údajného 700. výročí obce.

R. J.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář