Jdi na obsah Jdi na menu
 


Touha po dokonalosti – Doc. PhDr. Marie Řehořková

21. 5. 2012

 

Od nepaměti touží člověk po dobru a kráse. Dobro a krása jsou tedy průvodkyněmi lidského života. V nich je lidstvo jednotné, jimi překonává svoji rozmanitost, danou přírodními i společenskými podmínkami. Světová kultura to dostatečně dokazuje. Mluví-li pak Albert Schweitzer na počátku 20. století o krizi světové kultury, je zřejmé, že to postihuje především onu touhu člověka po dobru a kráse.

Žádný z velkých myslitelů neopomenul souvztažnost dobra a krásy. Platon ji vyjádřil svou kalokagathií, Aristoteles ctnostmi jedinci i obci potřebnými, Buddha celou svou arijskou stezkou, vedoucí od nízkých tužeb k touhám vznešeným, Konfucius pak cestou k moudrosti. Ježíš z Nazaretu spíná dobro a krásu s očistným plamenem utrpení a provádí jejich syntézu ve všeobjímající lásce. Bez ní a také bez soucítění se neobejdeme ani v atomovém věku. Právě v něm je nutno klást na lásku a soucítění prvořadý důraz.

Láska a soucítění nás spojuje, touha po moci a majetku rozděluje. Proto teorie, které prohlašují touhu po moci a majetku za podstatu lidství, člověka deformují. Jsou to teorie smrtonosné, nekrofilní. Takto se vyjevuje v revolucích a válkách 20. století jak marxismus, tak freudismus. Důsledný kritik freudismu, francouzský lékař Maurice Boigey, píše ve 20. letech minulého století: „Popírati mravnost, stavěti oltáře pudu, označovati vilnost za jediný účel života je úplným návratem k prvotní divokosti se všemi jejími důsledky politickými a společenskými. A dále: Amerika, Německo a Francie jsou země nejotrávenější. Kokain je módním jedem. Dává záhubné podněty i školní mládeži.“

Pro člověka není snadné žít s druhými. Bez druhých však nemůže žít vůbec. Člověk je tvor společenský. To bylo známo myslitelům již dávno před námi. Ostatně přichází na svět jako plod setkání dvou jedinců rozdílného pohlaví, nikoli však rozdílné touhy. Touhy po naplnění, radosti a štěstí. Největší v lidstvu přišli na svět stejně, jako ti zcela nejmenší. Proto moudrý Shakespeare říká ve svém sonetu: „Každičká květinka je létu milá, i když jen pro sebe žije a umírá. Jakmile však ten květ nákaza zachvátila, i sprosté lopuší víc ceny pro ně má.“

Platon vede své současníky k tomu, aby netoužili po nesmrtelnosti. Uznával snad jen tělesný život, končící definitivně smrtí? Zdaleka ne. Vždyť říká také: „Nectí duši, kdo se bojí smrti.“ Platonovi jde o kultivaci touhy, proto vyzývá ke střízlivosti i v tomto směru. Kultivace touhy po nesmrtelnosti, po slávě, zviditelnění, je zvláště nutná dnes, na prahu 3. tisíciletí. Tempo žití se zrychluje, vzdálenosti mezi kulturami se zmenšují, touha uchovat si život i ve změněných podmínkách přetrvává. Tato touha je atributem zdraví těla i ducha. Není ovšem náhodou, že stále více narůstají nemoci duševní. Člověk našeho tisíciletí bude trpět více duševně než tělesně. Změna je život. Je-li však příliš rychlá, život oslabuje. Společnost je maximálně proorganizovaná, až přeorganizovaná, a přece se stále více do ní vkrádá samota. Cítí to staří, dožívající často v opuštěnosti městského ruchu, pociťují to děti, které jsou opouštěny jedním nebo i oběma rodiči. Člověk je postižen citovou vyprahlostí, duchovní prázdnotou.

Demokratické vlády jsou neschopné zabezpečit důstojný život jedinci, neboť jsou odváděny od člověka vnitřními rozpory mezi stranami i uvnitř stran. Jak nevzpomenout slov Komenského, že „stranictví je věc pohoršlivá, ať k nám přichází v jakékoliv podobě“. Jsou tu vlády demokratických států skutečně jen proto, aby si lidé uvědomovali svoji bezmocnost? Bezmocnost vůči kriminalitě, vůči nezdravému způsobu života, bezbrannost vůči uměle vykonstruovanému rasismu? Neupadá pod tíhou toho všeho touha po dokonalosti? Není rozvracena výroky typu „rozkoš nebo smrt“ či „kolik mužů máš, tolika životy žiješ“? Oba výroky souvisí s nekrofilií, s popřením života. Vždyť dávat přednost promiskuitě, sexuálnímu vyžití bez citu, souvisí s popíráním života, s popíráním mateřství a otcovství.

Možná jde jen o „zviditelnění“ takovými teoriemi a výroky. Touha po nesmrtelnosti, kterou v nezkultivované podobě odsuzoval již Platon, má v našem mediálním věku velmi často příchuť touhy po zviditelnění. Jde o moderní druh herostratismu. Herostratos zapálil roku 356 př. Kr. v Efesu chrám Artemidy, vládkyně přírody, aby se tímto činem proslavil. V každé době se lze zviditelnit jak činem dobrým, tak zlým. Mediální kultura, sloužící nadnárodnímu finančnímu kapitálu, tento druh herostratismu záměrně podporuje. Každému lidskému zločinu je věnováno daleko více pozornosti, než dobrému skutku či příkladnému chování.

Touha po zviditelnění zlým činem je sycena z různých zdrojů, ale podklad má v sobectví, tj. v nezkultivovaném pudu sebezáchovy. Proto se Sigmund Freud na lidství velmi provinil tím, že hlásal pudové rozvolnění. Sám Freud podle svých nekrofilních teorií nežil. Podle Stefana Zweiga byl Freud „pater familiae“, dobrý otec šesti dětí a vzorný muž jediné ženy. Životní zkušenost jej tedy k hlásání životu nebezpečných teorií nevedla. Odpověď najdeme u Zweiga také: „V pudu spatřuje Freud, tento myslitel vědomě pozemský a hluboce protináboženský, tu nejspodnější, žhavě plynoucí vrstvu naší vnitřní říše.“

Napadl-li marximus svou třídní nenávistí především vztahy mezi lidmi, freudismus napadá samotnou podstatu člověka. Proto se tyto dvě nekrofilní teorie znamenitě doplňují. Stojí jako rozkladné prvky proti celé světové kultuře, indoevropské, představované takovými jedinci, jako byl Buddha, Platon, Aristoteles. V Číně nezvítězil marxismus nad konfuciánstvím. Je tu tedy naděje, že se tato stará kultura ubrání freudismu.

Je to právě nezkultivovaný pud sebezáchovy, sobectví, jenž stojí v cestě oné dokonalosti, která prýští z uvědomování si sebe sama jako části nekonečného, zřetězujícího se života na naší planetě. Dobro a krása jsou atributy této touhy po dokonalosti. „Není krásné, co není dobré,“ říká 2400 let před námi Platon.

Touha po dokonalosti zůstává věčným světlem člověka, který se nestvořil sám. Má svého Tvůrce. Ne On nás, ale my Jeho potřebujeme, abychom žili důstojně. Touhou po dokonalosti se svému Tvůrci přibližujeme. Zhasne-li v jednom období, druhé ji opět vynese, byť z trosek revolucí a válek. Vždyť Tvůrce nás stvořil k veliké své chvále. Každý náš dobrý čin je píseň podle Jeho not. Tak se prostý člověk, se znaky myslitele, každý den podílí na díle svého Stvořitele.

Doc. PhDr. Marie Řehořková

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

technické poznámky a odkazy - svědci!

(Muller, 24. 5. 2012 10:28)

...v případě zájmu kontaktujte ještě pí Hanku Exnerovou z Geofondu, 724035498, mail: exnerjosef@seznam.cz. Je moc vstřícná a jsme jí vděční za pomoc! http://www.goscha.cz/

Web areálu:
http://www.rekreacni-strediska.cz/dovolena-rekreace/cr/kraj-vysocina/chotebor/rekreacni-stredisko-rekreacni-stredisko-geofond-5073/

14.05.2012 23:59 Poděkování za Kongres 2012 !!!
http://www.goscha.cz/news/podekovani-za-kongres-2012-/
Milí přátelé, moc děkujeme za vaši účast a vaše reakce na právě skončený Kongres 2012. - Za sebe musím říci, že jsem velmi šťastný. Dali jsme do toho všechno, a chvílemi i něco navíc. :-) V neděli k večeru jsem už přišel i o hlas. Ale vaše reakce a atmosféra v sále, zejména v neděli a pak v úplném závěru, byly fantastické. A plné radosti. A proto jsme to dělali. Museli jsme místy při přípravě projevit docela výdrž a odvahu - a jsem rád, že jsme to nevzdali. Účastníci i zahraniční naši hosté zejména vyzdvihovali, že se podařilo spojit informace o mimozemských civilizacích s atmosférou duchovní a s informacemi a přemýšlením mystickým. Moc bych si přál, abychom tímto způsobem ovlivnili vývoj exopolitiky, vědy o možné přítomnosti mimozemské inteligence na Zemi, a o možných důsledcích kontaktu s nimi. - Hosté ze zahraničí byli doslova nadšení - a opakovali, že atmosféra, návštěvnost i průběh je zcela překvapily a předčily jejich nejlepší očekávání. I v tomto smyslu pociťuji jistou hrdost - jako pořadatel, i jako Čech! :-) Děkuju velice spolupracovníkům v Goscha, tedy Míše a Petře, a dalším milým lidem, kteří nám pomáhali na místě - Froldasovi, Terezce, Lucii, Pavlovi. A po celou dobu velmi pomáhala Simona Šmídová a Dana, manželka Karla. Vlastně se nám podařilo jako neprofesionálům udělat hned napoprvé profesionální Kongres. :-))) A k tomu ještě vzít lidi za srdce - a potěšit je a dodat jim optimismus. Co chceme víc? - Možná ziskovost? - Třeba někdy příště bude. Teď jsme si ovšem nemálo naspořili v Kampeličce Na Výšinách, která se stává mou nejoblíbenější střádelnou. :-) V posledních dnes před zahájením jsme i více pronikli do médií, a to je taky dobře, a posílili jsme tím značku a vyjevili dobré úmysly - naší mladé organizace Goscha! - A to je taky důležité. Upřímně řečeno, jsme šťastní jako blecha, a unavení jako psi... :-) Děkuju osobně všem hostům i návštěvníkům, kteří pomohli vytvořit prostředí a průběh Kongresu. Děkuju vám všem, kteří jste nám pomáhali dobrou myšlenkou, a podporou v šíření informace o Kongresu! - Velmi to pomohlo! - Postupně začneme zveřejňovat fotografie a videa z Kongresu, ale nejprve si chvíli odpočineme... :-) Ještě jednou díky, s pocitem dobře vykonané práce váš Igor a Goscha tým. - A těšíme se na některé z vás už tento víkend v Chotěboři - na Setkání Gošárníků 2!!! :-) Igor a Goscha tým.

2) technické poznámky a odkazy - svědci!

(Muller, 24. 5. 2012 10:37)

děkuji za poděkování pro mne a SN - za ocenění mých technických poznámek byť silným hlasem předneseným a to:
že otázka pozorování UFO a ufonů není věcí lysergidů, ayahuscy a podobně ... jak se nám snaží vnutit a tím Z D I S K R E D I T O V A T vědeckou diskuzi odborníků, vědců a odborných znalců - o co jde ve fenomému UFO a zejména jeho bagatelizaci, zakrývání a podsouvání """zástupných témat""" typu :


""UFO a ufony můžete vidět jen po ayahusce""" - jak by jásal klub skeptiků, a pochod za legalizaci konopí a jiných drog!...

A je zajímavé, že "konopné" hnutí je iniciováno - světe div se - z IZRAELE - viz pořady ČESKÉHO ROZHLASU - které zde nebudu dohledávat na internetu donekonečna.
A zde i pravý opak: upozorním na vysílání Radiojournalu ČRo 1 - mikroforum - před půlnocí na dlouhou přednášku o mimozemském životě spjatém s kosmickou vodou od dr. Cílka...viz opět internet... za pomoci faktů dr. J. Kleczeka, DrSC. - kde jsem na jeho knihu už dávno ve SN upozornil...

fakta - lži? LP1935...

(Muller, 23. 5. 2012 15:59)

Dobrý den,

když jsem otevřel otázku, kdo ve skutečnosti je míněn Václavem Havlem
O lidskou identitu - Václav Havel, Vilém Prečan ... -
V. Havel - O lidskou identitu. Úvahy, fejetony, protesty, prohlášení a rozhovory z let 1969-1979 Uspořádali ak vydání připravili Vilém Prečan a Alexander Tomský ...
http://books.google.cz/books/about/O_lidskou_identitu.html?id=wCZLAAAAMAAJ&redir_esc=y

či
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel/dilo/eseje
Knihovna & archiv Kateřinská 18, 120 00 Praha 2
Tel.: (+420) 222 220 112 a Fax: (+420) 222 212 472
info@vaclavhavel-library.org

nebo
http://www.knihynainternetu.cz/antikvariat/humanitni-vedy/politika/2211369-Vaclav-Havel-O-LIDSKOU-IDENTITU.html

nejde prosím o něco jiného, boj o identitu, ale jinak:
http://www.scifi.darkroastedblend.com/2007/12/astounding-stories-june-1935.html

našel jsem totiž v tištěné knize, černobíle, tento scan barevného časopisu LP 1935
když ing. Vladimír Veselý již publikoval první setkání UFONI+ Roosweltova administrativa 1934 po krizi a požáru říšského sněmu 1933

Touha po dokonalosti - reakce

(MI5SIL, 22. 5. 2012 15:17)

Článek je specificky pojat, velmi zajímavéa důležité k zamyšlení jsou tyto věty:
"Touha po zviditelnění zlým činem je sycena z různých zdrojů, ale podklad má v sobectví, tj. v nezkultivovaném pudu sebezáchovy." -> "Proto se Sigmund Freud na lidství velmi provinil tím, že hlásal pudové rozvolnění."

"Napadl-li marximus svou třídní nenávistí především vztahy mezi lidmi, freudismus napadá samotnou podstatu člověka. Proto se tyto dvě nekrofilní teorie znamenitě doplňují. Stojí jako rozkladné prvky proti celé světové kultuře, indoevropské, představované takovými jedinci, jako byl Buddha, Platon, Aristoteles. V Číně nezvítězil marxismus nad konfuciánstvím. Je tu tedy naděje, že se tato stará kultura ubrání freudismu."

Kdepak Freud - mnohem větší osobností je C.G.Jung a jeho méně známá kniha TAJEMNO NA OBZORU - O FENOMÉNECH UFO A MIMOZEMSKÝCH JEVECH, z psychologie pak např. Archetypy nevědomí apod. díla, která mají svůj realistický a logický základ.

Opět přesně do černého!

(Martin Jílek, 22. 5. 2012 8:36)

Děkuji doc. Řehořkové za další vynikající pojednání. Její práce patří bezesporu k tomu nejlepšímu, co lze na českém internetu dohledat. Snad nikdo nepoukazuje přesněji na skutečnost, že současná duchovní krize je výslednicí syntézy darwinismu, freudismu a marxismu, směrů cíleně využitých k rozbití tradičních sebezáchovných mechanismů společnosti. Dodávat, že v pozadí za všemi třemi těmito duševně chorými muži stála táž "lobby", je asi zbytečné...

Těším se na další dílko paní docentky a budu doufat, že se opět objeví také nějaké články Ing. Koblihy či PhDr. Dolejšího.

Je dobře, že si SN udržují svou kvalitu, není mnoho srovnatelných periodik.

chvála všem myslitelům, kteří přemýšlejí a nedají se trvale obelhávat!

(Muller, 21. 5. 2012 13:39)

dobrý den,

k freudismu-leninismu a Leninově teorii "sklenice čisté vody" jsem dohledal řadu souvislostí k pozadí o co ve skutečnosti panu MUDr. Freudovi šlo, a dokud čerpal.

Dovoluji si upozornit na závažné dílo, z dob kdy "ufologie" se nazývala také "chasidismus", "kabala", judaismus a podobně na výbornou knihu. Pravdivou a velmi velmi, opravdu, ale opravdu pravdivou a vzácnou, svou otevřeností, jak si zločinci - dle dnešních mravnostních hodně volných kodexů....pěstovali své pokrevenstvo:
http://www.grimoar.cz/jl_01/jl_01.php

JIŘÍ LANGER - EROTIKA kabbaly - někdy jen kabaly...pro přesnost. Jiří Langer je bratr pátečníka a šéflékaře čsl. legionářů MUDr. Františka Langera, z okruhu Karla Čapka i TGM a později z okna vyhozeného zakrývači pravdy a milovníků světa SSSR - syna TGM Jana Masaryka, někdejšího čsl. ministra zahraničí. Z okna Cernínu" jej ufoni opravdu nevyhodili!

Dovoluji si opsat obsah:
OBSAH:
Úvod
Předmluva
Oba póly
Omyl Sabatiánů. Jak zradili tajemství Boží a jak skončili
Výklad výroku o „Svatém Starci“ z knihy Zohar
Mužská láska
Chasidismus
Tragický konflikt obou erotických směrů a jeho důsledky pro obec židovskou
Erotika písma a řeči
Horní světy a jejich erotika
Snové rysy v kabbale
Ain-Sof
Poznámky a vysvětlivky
http://books.google.cz/books/about/Erotika_Kabbaly.html?id=NUN1AAAACAAJ&redir_esc=y

Jiří Langer, Mordechai Georgo Langer např. Horus, 1991 - Počet stran: 172
Seznam vzácných knih, které vykupujeme:
HO 004 Langer Jiří : Erotika kabbaly (vykupujeme za 13 Kč)

http://www.hledajici.cz/vzacne.htm
Seznam knih, u kterých budeme mít velkou radost, nabídnete-li nám je - stav ke dni 18.05.12

...dá li-Pán Bůh a slušní ufoni, nabídnu ctěné veřejnosti více! Už na tom pracuji, ale je možné, že neznámí pachatelé mne napadnou, hodí pod tramvaj či umlátí!!!

neustálé mlácení do hlavy se projevuje překlepy!

(Muller, 21. 5. 2012 13:43)

dokud čerpal .... má být odkud atd.

Hluboce omlouvám, holt rány do hlavy mají své následky...

ale pozorovatel díla ufonů zlých i slušných (prý i léčitelů.... svěřím jim své rány- viz obor medicina a hvězdy, co je ve hvězdách....):
http://www.exopolitika.cz/news/mezinarodni-ufologicky-kongres-v-praze-2012-a-mimozemska-pritomnost-na-zemi/

a uvidíme...

ověření tvrzení - předválečná judaistika a ufologie "dneška" - christnet.cz

(Muller, 21. 5. 2012 16:20)

Mily Peter – zidovska mystika je skutocne pre Zida – a to nie pre kazdeho – ako Ti ukazali prve dva uryvky – ktore som naschval vybrala.
Dobri ucitelia Kabaly existuju – v Izraeli a v USA – ale skutocne su natolko znali – ze im staci „niekolkovetna“ komunikacia a vedia ci je to vhodny ziak – alebo nie.
Ja sama citim vyraznu inklinaciu k Judaizmu – cim som sa nikdy netajila – pamatam sa ako ma potesilo – ked do Nitry prisiel rabin Baruch Mayers (chasid) na prednasku – niekedy som pomahala pri organizovani prednasok v Regionalnom stredisku – a jedna mila pani mi ho pomohla pozvat – jasne ze som sa ho opytala na nieco z chasidskeho zivota – co ma zaujalo – a tak som chcela vediet jeho nazor – velmi dobre vedel o com hovorim – (((prebehol ten tichy usmev na podprahovej urovni))) a jasne ze neprezradil co sa prezradzat nema... (Jednalo sa o privolavanie Mesiasa jasnovidcom z Ljublinu – je to rozpisane v knihe Gog a Magog od Martina Bubera). Dodnes mam v jednej knihe odlozene take mile venovanie od onoho rabina – ako sa dobre citil – a ako sa tesi na znovustretnutie....

Prave preto je mi blizka Komunita blahoslavenstiev – lebo silne precituje nase zidovske korene – ak sa raz dostanes ku knihe brata Efraima „Polia sa uz zlatia“ – je v nej opisane jeho stretnutie s rabinom – ktory ho chcel za ziaka – lebo vycitil v nom onu zvlastnu horlivost – je to prva kapitola – „Rabi zo Safedu“ a je dojimava....

Sama Ti mozem povedat z vlastnej skusenosti – ze ked dozrela doba – Boh mi poslal k obrateniu cloveka z hlbokym vztahom k Bohu - zanechal zivot uspesneho a potencionalne slavneho vytvarnika vo Svedsku – a zil ako pustovnik v Izraeli v jaskyni – pochodil mnoho klastorov – (aj mojich oblubenych kartuzianov) – dlhe obdobie pobyval v pustovniach v Getzemani. Prave preto – ze bola medzi nami „rezonancia“ mi mohol mnohe „predat“ a mnoheho som sa mohla prave cez neho dotknut – aby som sa potom mohla uz dotykat sama. (Dnes je mojim birmovnym otcom – a sme v kontakte).

Moje obratenie bolo z inklinacie k vodam Gangy – a preto viem – ake je to narocne...
a ako som rada vo vodach Jordanu ... (dufam ze Tvoje skryte oranzove rucho pod hnedym frantiskanskym neprotestuje ... )
Pokial clovek v sebe na podprahovej urovni nevystupi s Abramom z vod polyteizmu a neznici modly svojho otca Teracha – riskujuc ako on – ze jeho vlastny otec to povie kralovi Nimorodovi a bude vhodeny do pece ... podial neopusti privilegia Egyptu, vyvadzajuc cely svoj lud – riskujuc – ze jeho vlastni pocas 40 dnoveho cakania prichodu z hory Sinaj vykonaju ritual klanania sa zlatemu telatu .....
vies ako si viem precitit tie Mojzisove smutne oci – ktore tak dobre vryl do kamena Michalangeho ...
vies ako ten smutok v ociach chapem ?

http://www.christnet.cz/diskuse/archiv/tema_903.html#49629
in:
http://www.christnet.cz/diskuse/archiv/tema_903.html
např: jen ukázka
RE: Krestanska spiritualita - takmer ukoncenie :-)
Petr Pavlík, pplampa.cz, 5.8.2003 19:20
Zidovska mystika - Petrovi ...
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 25.7.2003 8:33
RE: Zidovska mystika - Petrovi ...
Petr Pavlík, pplampa.cz, 26.7.2003 0:00
Zidovska mystika - Petrovi ...
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 25.7.2003 8:33
Jak se prestat tulit k Bohu
borek mraz, b.mrazweb.de, 6.8.2003 13:17

tvrzení - předválečná judaistika a ufologie "dneška" - christnet.cz

(Muller, 21. 5. 2012 16:21)

dokončení....
Ako dosiahnut SKUTOCNU SAMOTU
shakti :-), lisopost.sk, 6.8.2003 14:06
RE: Ako dosiahnut SKUTOCNU SAMOTU
ivan bračok, ivan.bracokspp.sk, 6.8.2003 14:38
RE: Ako dosiahnut SKUTOCNU SAMOTU
Slavomíra K., slavomirakzoznam.sk, 6.8.2003 14:55
RE: Jak se prestat tulit k Bohu - Borkovi
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 6.8.2003 14:27
RE: Jak se prestat tulit k Bohu
Petr Pavlík, pplampa.cz, 7.8.2003 21:34
Edit Stein :-)
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 9.8.2003 19:41
Edit Stein - o temnej noci
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 17.8.2003 20:01
Edit Stein - este jedna basen ... :-)
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 17.8.2003 20:06
Edit Stsein - snad do konca tyzdna :-)
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 26.8.2003 8:32
Edit Stein - Veda kriza - prva cast
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 29.8.2003 22:33
Edit Stein - Veda kriza - druha cast
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 31.8.2003 21:26
Edit Stein - Veda kriza - tretia cast
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 2.9.2003 9:33
Edit Stein - Veda kriza - stvrta cast
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 5.9.2003 11:24
Telesna a myslenkova rozpolcenost!:-):-)
borek mraz, b.mrazweb.de, 5.9.2003 12:41
RE: Telesna a myslenkova rozpolcenost!:-):-)
Petr Pavlík, pplampa.cz, 6.9.2003 20:14
RE: Telesna a myslenkova rozpolcenost!:-):-)
EvaDominika Púčaťová, evalapis.sk, 7.9.2003 20:42
Spirutualita a zivocisnost
borek mraz, b.mrazweb.de, 8.9.2003 7:43

co všechno bylo možné v roce 2 0 0 3 ?

od "dneška" přes christnet.cz k Wikipedii heslo Langer:

(Muller, 21. 5. 2012 16:31)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Langer

Mezi chasidyK životu samém v komunitě belzských chasidů Jiří Langer píše například toto: „Kniha je tu ve velké úctě. Je přímo zbožňována. Nikdo například neusedne na lavici, na jejímž druhém konci leží nějaká kniha. Byla by to pro knihu potupa. (…) Když jsou knihy už docela rozedrané a nečitelné, odváží je kostelník na hřbitov a tam je zahrabe. Ani nejmenší útržek papíru, který je potištěn hebrejským písmem, nesmí se válet na zemi, nesmí být pošlapán, musí být pohřben. Neboť každičké hebrejské písmenko je jménem Božím.“ Či: „Chasidové jsou ke mně den ode dne vlídnější. Dostávám všemožná přilepšení. Lepší chléb, mléko. Ale zesláblý žaludek všechna ta přilepšení rozhodně odmítá. Také hmyz je čím dál tím ukrutnější. Nemá se mnou trochu slitování. Myši hlodají na mých šatech. Spím na zemi na hromádce staré slámy.“ Taktéž se dozvídáme, že Langrův rabín uměl celý talmud nazpaměť, všech 12 svazků o 5000 stranách.
To vše a mnoho dalšího v jeho knize Devět bran svědčí o náročném prostředí – jak intelektuálně, tak fyzicky. Není divu, že jeho první návštěva trvá jen 3 měsíce, ale přesto již počal býti asimilovaný a jeho vzhled, zvyky a chování vyvolávalo doma údiv.
František Langer, se svými zájmy a postoji k náboženství protikladnými k bratru popisuje návrat takto: „Otec mi oznamoval skoro zděšeně, že se Jiří vrátil. Zděšení jsem pochopil, když jsem bratra uviděl. Stál proti mně v odřeném svrchníku střiženém jako kaftan, sahajícím od brady až k podlaze a na hlavě měl okrouhlý široký klobouk z černého plyše, vražený hluboko do týlu. Stál shrbeně, celé tváře i bradu měl zarostlé, nazrzlý vousem a před ušima mu visely až na ramena do vývrtky nakroucené vlasy a pejzy. Co zbývalo z obličeje byla bílá, nezdravá pleť a oči, chvíli unavené, chvíli horečnaté. Bratr neujel z Belzu domů, do civilizace, bratr si přivezl Belz s sebou… (…) Rozumí se, že nám všem doma byl tento náboženský či jaký exhibicionismus velmi trapný. Celá rodina, jako celá tehdejší židovská společnost, se naprosto asimilovala ke všem vnějším znakům a zvyklostem svého okolí – neusvědčoval zjev Jiřího teď všecky z přetvářky a z pokrytectví? Nevím, jak si to naši sousedé vykládali, asi si nejspíš soucitně zaklepali na čelo.

dokončení úvahy přes freudismus k moderní ufologii a pravdě o UFO a co je za tím

(Muller, 21. 5. 2012 16:38)

DOKONČENÍ PŘEDCHOZÍHO TEXTU...
Jenže myslím, že otcem a jeho vrstevníky bratrovo zakuklení zatřáslo ještě jinak. Porušilo pocit bezpečnosti a stálosti, snad vyvolalo vzpomínky na již pozapomenutá vyprávění o době a o stísněnosti ghetta, o životě bez práv a bez svobody, o stavu plném pokořování a ústrků. Tady mezi námi obcházelo strašidlo minulosti, někdo, kdo vstal z mrtvých a byl výstrahou. Dovedu si představit všecky takové pocity. O čtvrt století později je prožívaly miliony židů, když začali svou cestu do plynových komor se žlutou hvězdou našitou na kabátě.“

„Nevědomý hlas dr. Langera tu podvědomě naráží na něco, k čemu by vědomě nemohl nikdy dospět. Jeho bratr (stejně jako rodinný přítel Franz Kafka, kterého přítelovy nesnáze v domácnosti moderních lidí zřejmě inspirovaly k některým motivům slavné povídky „Proměna“) PŘIŠEL pravděpodobně právě proto, aby upozornil na budoucí horší a horší utrpení, které lidem bude skýtat odtržení od Boha. Možná, že i osudy celých zvnějšku pitoreskních zjevů chasidských ješiv (škol), které po dvou stoletích nalomila 1. světová válka, sovětská okupace Polska, Pilsudského režim a nakonec úplně zničilo Hitlerovo konečné řešení (jeden z vyhlazovacích táborů byl zřízen přímo v Belzu), chtěl Bůh světu něco závažného, velmi závažného sdělit.“, míní Tomáš Koloc ve svém článku[1].

Jeho návrat do komuny způsobilo zjevení belzského světce u něj doma, kterak sedí ve své belzské jizbě, usmívaje se povzneseným úsměvem božské moudrosti . První světová válka však způsobila, že se museli z Polska přesídlit do Maďarska a vcelku záhy byl opět v Čechách, když byl v doprovodné družině jejich nemocného rabína. V tomto období ho také zastihne povolávací rozkaz a je nucen narukovat. Tam to má těžké: vstává hodinu před kasárenským budíčkem, aby se mohl řádně pomodlit a jí jen chléb a cibuli. A hlavně, jelikož v sobotu nesmí žádný žid nic nosit, odmítal držet zbraň či vykonávat jakoukoliv práci – což ho přivedlo do vězení, z kterého jej dostává bratr, když ho prohlásí za duševně chorého....
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_Hilsner
Vražda Anežky HrůzovéSouvisející informace naleznete v článku Hilsneriáda.
Dne 29. března 1899 došlo k vraždě devatenáctileté obyvatelky Malé Věžničky římskokatolického vyznání - Anežky Hrůzové. Vzhledem k tomu, že poškozená utrpěla velkou ztrátu krve, přičemž podle pitvy neodpovídaly krevní stopy nalezené v okolí těla množství ztracené krve, byla přijata vyšetřovací hypotéza, že došlo k rituální vraždě. Poškozená utrpěla velkou řeznou ránu na krku, ta byla provedena s takovou intensitou, že došlo k poškození měkkých tkání až k páteři. Smrt nastala porušeným dýcháním a zejména velkou ztrátou krve.
Soud započal v září r. 1899 v Kutné Hoře. Obžaloba byla zastoupena Antonínem Schneiderem-Svobodou, obhajoba JUDr. Zdenkem Auředníčkem. Rodinu poškozené zastupoval JUDr. Karel Baxa. Hilsner byl během procesu shledán vinným ze spáchání vraždy dle § 135 bodu 1. obecného zákoníku trestního a odsouzen k trestu smrti (jediný trest, který za dokonanou vraždu umožňoval pachateli zákon uložit).
Na základě intervence T. G. Masaryka, který označil proces za antisemitský a rituální vraždu za pověru, došlo dne 25. dubna 1900 ke zrušení rozsudku. Při obnoveném soudním řízení v Písku byl Hilsner obviněn nejen z vraždy Anežky Hrůzové, ale i ze spoluúčasti při vraždě Marie Klímové. Císař František Josef I. později změnil trest císařskou milostí na doživotí.
ivot na svoboděPo 18 letech věznění byl 24. března 1918 Hilsner s podlomeným zdravím[1] propuštěn na základě milosti, kterou mu udělil Karel I., rehabilitován však nikdy nebyl. Na svobodě žil ve Velkém Meziříčí, Praze a Vídni, kde se ve 20. letech živil jako podomní obchodník pod pozměněným jménem Heller,[1] finančně jej podporovala vídeňská židovská obec i prezident Masaryk.[1] Zemřel ve věku 51 let v Rotschildově nemocnici pravděpopdobně na rakovinu tlustého střeva.[1] Často se uvádí, že se Hilsner oženil, avšak tato informace se nezakládá na pravdě.[1]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_Hilsner

Anežka Hrůzová, Wikipedie, UFO a co je za tím

(Muller, 21. 5. 2012 16:40)

http://hruzovaanezka.wordpress.com/

Lidské oběti byly dobře známé už ve staré zemi Kanaan. Nechme zatím otevřenou otázku, zda dětské mrtvoly, nalezené ve vykopávkách domů v Taanaku a Mutesellimu, jsou pozůstatky obětí nebo přirozeně zemřelých a doma pohřbených, jak bylo tehdy běžné. Zpráva o skutečné lidské oběti je v Druhé knize královské (3,27): „Jal však svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho v zápalnou oběť na městských hradbách. I postihlo Izraele veliké rozlícení, takže od něho odtáhli a vrátili se do své země.“ – Již jen to je přinejmenším nápadné. Klade se otázka, proč národ Izraele kvůli této oběti odtáhl. Vysvětlení spočívá v tom, že také stará hebrejská pobožnost počítala s lidskými obětmi. V Knize soudců (11,29 ad.) se píše, že Jiftách obětoval svou dceru. První kniha královská (16,34) zase dosvědčuje lidskou oběť, vloženou do základů domu: „Ve stejnou dobu vystavěl Chíel Bételský město Jericho. Na Abíramovi, svém prvorozeném, položil jeho základ, a na Segúbovi, svém nejmladším, postavil jeho bránu podle Hospodinova slova, které ohlásil skrze Jozua, syna Núnova.“

Do téže kategorie patří také zvláštní příkaz (1 S 14,24 ad.), aby Jónatan zemřel pro Jehovu; lid jej však vyplatil. To všechno jsou zprávy, které ve smyslu Izákovy oběti (Gn 22) byly interpretovány tak, jako by Izraelité nahrazovali lidskou oběť zvířecí. Obětování zvířete však lidskou oběť nenahradilo, nýbrž mělo pouze zástupnou úlohu. Jen pokud nebyl po ruce vhodný člověk jako oběť nebo měl být z nějakého důvodu ušetřen, bylo možné použít také zvířete.

Smith-Stübe uvádí množstvím takových příkladů jak ze starého Orientu, tak i u ostatních národů, které znaly lidské oběti. Egypťané opatřovali obětní zvíře zvláštní značkou, na níž byl vyobrazen spoutaný člověk s mečem na hrdle. Plutarch podle Aristodemovy zprávy vypráví, že při moru ve Spartě vzal orel knězi z ruky nůž, kterým chtěl obětovat pannu, a položil jej na jalovici. Apollodoros (Bibl. I,9,1) píše, že při hladomoru měl být obětován Asthamasův syn jménem Phrixus i se svými sestrami. Matka Nephele je vykoupila skopcem.

Nahrazováním zamýšlené lidské oběti zvířetem se židovstvo tedy neliší od ostatních národů, které znaly lidské oběti, pouze se u něj nápadně dlouho tento zvyk udržel. Na Den smíření (Jom-Kippur) obětuje židovská rodina slepici za ženského člena a kohouta za mužského, a říká při tom: „Toto je moje zastoupení, moje náhrada, toto je můj hřích, nechť tento kohout (resp. tato slepice) propadne smrti a já ať vejdu do dlouhého šťastného života a klidu.“ Všeobecně rozšířený obyčej se nazývá koppores. Obyčej je založen na příkazu Lv 16,2 ad.: „Hospodin řekl Mojžíšovi: Promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně dovnitř za oponu k příkrovu, kde je schránka, aby neumřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Jen tak smí Áron přistupovat ke svatyni: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalné. Oblékne si svatou lněnou suknici, přepásá se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omyje vodou, než je oblékne. Od pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné. O obou kozlech bude Áron losovat: jeden los pro Hospodina, druhý pro Azázela. Pak přivede Áron kozla, na kterého na, druhý pro Azázela. Pak přivede Áron kozla, na kterého padl los pro Hospodina, a připraví jej v oběť za hřích. Kozel, na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý před Hospodina, aby na něm vykonal smírčí obřady a vyhnal jej k Azázelovi na poušť.

Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřady za něj. Vezme trochu krve z býčka a krve z kozla
....ufoni a bozi?

a maličkost na konec aneb historická pravda vítězí!

(Muller, 21. 5. 2012 14:02)

Dovolil jsem zde nahoře i dole potvrdit pravdivost shora uvedeného zamyšlení paní docentky a dr. filosofických věd M. Řehořkové, vidící věci klasicky. Jen výřezem někdejších učebních osnov. Život je plastičtější, více dle Sherloka Holmese:

Svět je 1, jako je náš vesmír 1 - nekonečně velký a složitý .

Opravdu složitý, a jednoduché často sebevětšího učence nenapadne. Správné je totiž geniálně jednoduché....

Dílo poctivých ufologů je stál zesměšňováno a popíráno.Ale díky moudrým a vzdělaným ženám, pozemským i z vesmíru (ale i mužům, ať držím rovnováhu!) známe pravdu či návod k ní. Igor Chaun zdokumentoval:

""Dále pak zmínil případ mrtvých koz v jedné vesnici, které byly totálně zbaveny krve, aniž by kolem nich bylo jakékoliv znečištění terénu. Pak také ukázal fotografie kapra, který jakoby měl do svých šupin vtištěn zvláštní obrazec, se kterým se setkali právě jako s obrazcem v obilí.""

Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/mezinarodni-ufologicky-kongres-v-praze-2012-a-mimozemska-pritomnost-na-zemi/

kde moudrá, vzdělaná a pravdu hledající paní Iva Dobrovská, shrnula pravdu z okolí pana Václava Havla a jeho dvorního kamaráda - filmaře, a nyní rodícího se myslitele pana Igora Chauna:

Toto svědectví o vykrvení koz, tolik připomínají tragický případ Anežky Hrůzové a hekatomby povražděných, jelenů, srnčího, krav, koní, ovcí, dalších koz - ale mnoho lidí i po Anežce Hrůzové...dodnes. Komu tehdy pomáhal pan Hilsner a o čem byla "hilsneriáda"? Tvrdím, že i o dílu lidem škodlivých ufonů... skrtých za těmi, které vystrkují na veřejnost na oči.

A znova díky myslitelce doc. Řehořkové, že umí zařadit Freuda do marxismu - leninismu a až po havlismus a samet.... Jak je to doopravdy, našel pravdu už kratičko po roce 1918 Jiří Langer, Mordechai Georgo Langer - vyšlo hned po roce 1920 k n i ž n ě. Tehdy žádná ufologie neexistoval, o to silněji si lidé pamatovali na hilsneriádu a ufony za ní! a nezapomenutelné dílo TGM, obhajujícím Hilsnera, ač neznal současnou pravdu o ufonech a jejich činech...
TGM chápal pravdu také jen zčásti....